Hotărârea nr. 226/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 226 din 31.07.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 cu modificările şi completările ulterioare


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 cu modificările și completările ulterioare

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și a consilierilor locali precum și de Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe;

Având în vedere Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.15, art.17 și ari. 18 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la dala de 05.06.2016;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.7016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare solicitarea domnului Tudose Cristian Adrian de retragere din Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător - domeniul urbanism și amenajarea teritoriului,

Având în vedere solicitarea domnului Zamfir Victor de retragere din Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private - domeniul comerț și privatizare;

Ținând seama de solicitarea doamnei Suditu Raluca-Gabriela de face parte din Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private - domeniul comerț,

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.l 15, alin.(l), lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.    La punctul 1 în componența Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător -domeniul urbanism și amenajarea teritoriului, se înlocuiește domnul Cristian Adrian Tudose cu domnul Victor Zamfir.

2.    La punctul 3 în componența Comisiei de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private - domeniul comerț se înlocuiește domnul Victor Zamfir cu doamna Suditu Raluca- Gabriela.

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 cu modificările și completările ulterioare rămân nemodificate.

Art.HI. - (1) Primarul Sectorului 1 și persoanele nominalizate la art.I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 226 Data: 31.07.2018