Hotărârea nr. 224/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 224 din 31.07.2018 pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți necesar autovehiculelor ce deservesc Sectorul 1 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți necesar autovehiculelor ce deservesc Sectorul 1 al Municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate comun nr. D270/17.07.2018 întocmit de Serviciul Administrativ-Direcția Utilități Publice și Direcția Management Economic;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 2 punctul 5, art.14 alin.(3), (4), (5), art.20 alin.(l) lit.e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.33/2011 ;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Transporturilor nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile;

în temeiul art.45 alin.(2), art. 80, art.81 alin.(2) lit. j), coroborate cu art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă nivelul maxim al consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc Sectorul 1 al Municipiului București, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Consumul de carburant care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat pe instituție nu se consideră depășire la consumul de carburant normat pe autoturism.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 224 Data: 31.07.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr. 224/31.07.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. crt

Autovehicul

Compartimentul deservit

Limita

maximă/lună/vehicul

1

SKODA OCTAVIA - B101DIE

Cabinet Viceprimar

200

2

SKODA OCTAVIA - B53GLP

Direcția Management Economic

200

3

DACIA - B23HNW

Serviciul Reabilitare

Termică și Energii Alternative

200

4

DACIA - B25HNW

Serviciul Reabilitare

Termică și Energii Alternative

200

5

SUZUKI SX4 - B02PPJ

Serviciul Administrativ

200

6

FIAT DOBLO - B68ETW

Serviciu] Administrativ

200

7

FIAT DOBLO - B68ETF

Serviciul Reabilitare

Termică și Energii Alternative

200

8

FIAT DOBLO - B68ETT

Serviciul Administrativ

200

9

FIAT DOBLO - B68ETX

Serviciul Reabilitare

Termică și Energii Alternative

200

10

FIAT DOBLO - B68ETD

Direcția Investiții

200

11

SUZUKI SX4 - B02PPX

Cabinet Primar

200

12

SUZUKI SX4 - B02PPI

Cabinet Primar

200