Hotărârea nr. 223/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 223 din 31.07.2018 privind solicitarea acordului Consiliului General al Muncipiului București cu privire la dezmembrarea imobilului situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Muncipiului București cu privire la dezmembrarea imobilului situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Cadastru, Fond Fuciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Administrația Piețelor Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respctiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat in administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 - 6;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 193/2003 privind înființarea unei piețe agroalimentare în zona Aviației, sector 1;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 304/27.09.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 369/20.11.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 75/21.03.2018 privind prorogarea termenului stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 cu modificări și completări privind predarea de către Administrația Piețelor Sector 1, respectiv preluarea de către Administrația Unităților de învatamant Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a terenurilor și a clădirilor situate în str. Măguricea nr. 20 A (fostă Borșa nr 27), sector 1 până la finalizarea procedurii privind dezmembrarea cadastrală a acestora;

Având în vedere Avizul Conform al Ministerului Educației și Cercetării nr. 11378/2002 privind schimbarea destinației unui teren în suprafață de 2.512 mp aparținând Școlii Generale cu clasele I - VIII nr. 12 din str. Borșa nr. 27, sector 1, din teren-curte în teren pentru construirea unei piețe agroalimentare, numai pe perioada în care acest teren nu este necesar desfășurării procesului de învățământ și cu condiția să rămână în patrimoniul învățământului;

Ținând cont de Protocolul nr. 6/2002 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Școala nr. 12 "Herăstrău’", prin care terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art.45 alin.(3), art.81 alin.(2) lit. f) și j), alin. (3) coroborate cu art.115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Muncipiului București acordul cu privire la dezmembrarea imobilului situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 230411.

Art. 2. - Dezmembrarea imobilului se va realiza conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru Fond Funciar Patrimoniu și Evidență Electorală și Administrația Piețelor Sector 1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 223 Data: 31.07.2018

Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

Situația actuala

Situația Viitoare

Nr.

cad

Suprafața

(mp)

Categoria . de folosința

Descrierea imobilului

Nr

cad.

Suprafața

(mp)

Categoria

de

folosința

Descrierea imobilului

230411

2549

1Cc

Intravilan curți construcții

1172

1Cc

Lot 1, Curți construcții

488

2Cc

Lot 2, Curți construcții

889

3Cc

Lot 3, Curți construcții

Total

2549

Nr cadastral


230411


Cartea Funciară nr


331350


Anexa nr. 1 l<


I ANpHptgrâre.a' ti owșit «ului nr, ■    /


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Sparg D5P.fi


Suprafața măsurată


S = 2549 mp


230411


Adresa Imobilului


UAT


Nr.


223 O L / veÂ


i 3 1. IUL. 2Î1W

Numele si prenumele executantului: S.C. ReGe CAD S.R.L. prin ing. Talpeanu Marian Semnătură-si stampila:

ai. Anexa^-^il#j.., A consîliulC HQtărâreai. sectorului 1

---!_

2-23

Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:500


PREȘEDINTE DE


Jr cadastral


230411


Cartea Funciară nr.


331950


Suprafața măsurată


S = 2549 mp


230411


Adresa Imobilului


UAT


Str. Maguricea.Nr.


Mun.


3319S0


IE: 222378

gooaia QW'Bi®'1 ^8ta4irau

A. Date referitoare la teren

Nr.

parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

2549

Teren intravilan curii construcții parțial imprejmuit

Total

2549

0. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C1

CIE

53

Construcție Induslrial edilitara, parter, ANAF.

C2

CIE

110

Construcție industrial edilitara, parter.Piata agroalimentara

C3

CIE

501

Construcție industrial edilitara, parter.Piata agroalimentara.

C4

CA

19

Construcție anexa, parter .camera gunoi.

C5

CA

43

Construcție anexa, parter ,W.C

Total

—726

Suprafața totală a imobilului = 2459 mp yy.    Suprafața din act = 2612 mp

Execu

J^Fit:    \

inspector'

SC S.C. ReQi

I CAD SRL

Confirm Introducerea imobilului în baza de date Integrata și atribuirea numărului cadastral

prlntlng. Ta^pr

«nu Marian I

Confirm exfeeut&m mflfiuraîorttoiia teren ccrecjiiucbnoft întețminî riocarnunteție' esdaâtrale Și cora£f»ndenț%acaMora «ii realitatea dinteren Ștmnâturâ ■< Stampila

Semnătură si Parafa

Data:

Dala- 18 04 2016

Stampila B.C P l

in situația în eare“wostâ numere (^«straja pentru imooiîei* vecine îp locui numelui vecinului se vb trece numărul cadastral iar In lipsa numărului cadastral "    numărul topografic sau numărul administrativ Suprafețele se rotunjesc la metru pairal