Hotărârea nr. 22/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 31.01.2018 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe;

Ținând cont de raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte; în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.96 alin.(2) din Legea învățământului nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.l 1 alin. (4) lit.e) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calității educației;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1;

Ținând seama de dispozițiile OMEN 4.619/2014 art.5 și OMEN 3.160/2017 art.4(l), privind componența Consiliului de Administrație în unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic,

Luând în considerare solicitarea formulată de către Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ”Ioan N. Socolescu”, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 114/03.01.2018;

Având în vedere raportul Comisiei de validare încheiat în data de 31.01.2018;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și alin.(5) teza a 11-a, art.81 alin.(2) lit.j) și art.l 15

alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile dc Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1 la Colegiul Tenie de Arhitectură și Lucrări Publice ”Ioan N. Socoțesen^tonform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    B/Z^S

Sz-QX    -

O/


S-'*

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1 rămân neschimbate.

Art.IIL (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și persoana nominalizată la art.l vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.

Nr.: 22

Data: 31.01.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local 22/31.01.2018

Unitatea de invatamant

Adresa

Nr.

consilieri

Consilier 1

Consilier

2

Consilier 3

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA SI LUCRĂRI PUBLICE "IOAN N.SOCOLESCU"

Str. Occidentului Nr.l 2

1

Manuela

Mureșan

-

-