Hotărârea nr. 219/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 31.07.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr.221630, conform Cărții funciare nr. 221630 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală educație fizică școlară” situată în Str. Vasile Gherghel nr. 2 Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr.221630, conform Cărții funciare nr. 221630 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot -„Sală educație fizică școlară” situată în Str. Vasile Gherghel nr. 2 Sector 1, București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate comun al Arhiectului Șef al Sectorului 1, al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, al Direcției Management Economic și al Direcției Juridice;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respctiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a prevederilor art. 81 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 5195/29.06.2018 a Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice privind modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1827/2016 pentru aprobarea Listei- sintenză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului “ Săli de sport”;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 - 6;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 35/30.08.2001 privind aprobarea încheierii protocoalelor de predare-primire a terenurilor și clădirilor între unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1 și Consiliul Local al Sectorului 1.

Luând în considerare Protocolul nr. 26/2002, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Școala Gimnazială nr. 171 - Petre Ispirescu, prin care terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând solicitarea nr. 15673/19.04.2018 privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul “Săli sport ” pentru obiectivul de investiții “ Sală de sport la "Școala Gimnazială nr. 171 - „Petre Ispirescu”;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), lit. j), lit. k) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 500 mp, din totalul de 4.369 mp, având IE nr. 221630, conform Cărții funciare nr. 221630, liberă de orice sarcini, aferentă "Școlii Gimnaziale nr. 171 - Petre Ispirescu, aflată în administrarea Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală educație fizică școlară” situată în Str. Vasile Gherghel nr. 2 Sector 1, București.

Art.2. - Terenul ce face obiectul predării, descris în art. 1, este identificat pe planul topografic conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.4. - Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 -Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.5. - Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă să asigure în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.6. - Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă ca, după predare-preluarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minimum 15 ani.

Art.7. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze protocolul prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri.

Art.8. - (1) Primarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, Școala Gimnazială nr. 171 - Petre Ispirescu, Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția

Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, structura subordonată Arhitectului Șef vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRz^SEIYJN E AZA,


RETAR

Nr.: 219 Data: 31.07.2018

329400


B5.52


329350


86.27


85.99


86.03

86 09 86.17™ 86.


329300


Plan topografic Scara 1:500


35 91 85.78 w '


Sistem de proiecție Stereografic 1970 Sistem de referința Marea Neagra 1975


IE : 263219


platforma beton


Sc Gimnaziala Petre Ispirescu Ds+P+2


IE : 221630


Covor cauciuc


IE : 224814


Groapa nisip


Covor cauciuc


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BUCUREȘTI Recepționat


261766


IE : 204571


Executant:

S.C. ReGe CAD S.R.L


Măsurat


Desenat


Verificat


Popescu Adrian C-tin


Ferent Madalin-lonut


Talpeanu Marian



7ÂRÂREA CONSILIULUI Sectorului 1


Legenda


z stâlp beton

z


H

m

0

©

□85.92


stâlp fier canalizare rigola copac

gaz


cota punct Ax rigola construcții limita cadastrala margine drum


gard metalic


gard beton gard metalic cu soclu S v spațiu verde

statie trafo

® canal mic apa


întocmit,

ReGe Cad SRL prin ing, Talpeanu Marian


de


beton


329350


329300


Lucrarea: PLAN ANALOGIC SI DIGITAL IN VEDEREA AVIZĂRII P.A.C.

Beneficiar: Municipiul București prin Adm. Școala Gimnaziala Petre Ispirescu


Sc 1:500 Iulie 2018


PLAN TOPOGRAFIC

Adresa: Str. Vasile Gherghef nr. 2, sector 1 Municipiul București


329400


329350



06.27


329300




Executant:

S.C. ReGe CAD S.R.L. J

Masurat

Popescu Adrian C-tin

ț7 .

Desenat

Ferent Madalin-lonut

/

Verificat

Talpeanu Marian

Lucrarea. PlțANANALOGIC SI DIGITAL IN VEDEREA AVIZĂRII P A.C

Beneficiar Municipiul București prin Adm. Școala Gimnaziala Petre Ispirescu