Hotărârea nr. 218/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 31.07.2018 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30.06.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I. ” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr.222564, conform Cărții funciare nr. 222564 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de sport școlară” situată în Str. Barbu Lăutaru nr. 4 Sector 1, București

»    7    t

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate comun al Arhiectului Șef al Sectorului 1, al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, al Direcției Management Economic și al Direcției Juridice;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respctiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ca urmare a prevederilor art. 81 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 5195/29.06.2018 a Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice privind modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1827/2016 pentru aprobarea Listei- sintenză a obiectivelor de investiții din cadrai Subprogramului “ Săli de sport”;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 35/30.08.2001 privind aprobarea încheierii protocoalelor de predare-primire a terenurilor și clădirilor între unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1 și Consiliul Local al Sectorului 1.

Luând în considerare Protocolul nr. 1043/2001, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Școala Gimnazială nr. 170 - Geo Bogza, prin care terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând solicitarea nr. 15672/19.04.2018 privind includerea în Programul Național de Constnrcții de Interes Public sau Social, Subprogramul “Săli sport ” pentru obiectivul de investiții - Sală de sport la Școala Gimnazială nr. 170 - Geo Bogza;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), lit. j), lit. k) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 1.250 mp, din totalul de 7.962 mp, având IE nr. 222564, conform Cârtii funciare nr. 222564, liberă de orice sarcini, aferentă Școlii Gimnaziale nr. 170 - Geo Bogza, aflată în administrarea Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de sport școlară” situată în Str. Barbu Lăutaru nr. 4 Sector 1, București.

Art.2. - Terenul ce face obiectul predării, descris în art. 1, este identificat pe planul topografic conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Amplasamentul este viabilizat, confoim documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.4. - Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 -Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 al Municipiului București a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.5. - Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă să asigure în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.6. - Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice Sector 1 se obligă ca, după predarea-preluarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minimum 15 ani.

Art.7. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, să semneze protocolul prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri.

Art.8. - (1) Primarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, Școala Gimnazială nr. 170 - „Geo Bogza” Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, structura subordonată Arhitectului Șef vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare./IAR ta Cefalan


Nr.: 218 Data: 31.07.2018

329000


34 43


328950


328900


Plan topografic Scara 1:500


Barbu


Lactat


84 șa


84 70


IE.236091'.


84 Iff


Legenda


stâlp beton stâlp fier

canalizare


El rigola


copac


Covor cauciuc


IE.265912


Gimnaziala Geo Bogza


Covor cauciuc 83.59 93:55

©83.58


H •'s.v 33 73


platforma beton


Poarta fotbal 83.52


IE.269555


ANEXA LA HulARAREA CONSILII LOCAL 41 SECTORULUI 1


3 1 IUL. ÎRUpâeooo


POM tI’i .-iuiiMjA 'CM328950


LUI85 92 cota punct snae Ax rigola construcții

- limita cadastrala

margine drum gard metalic gard beton


Covor cauciuc


43.42


Poarta fotbaT


S v spațiu verde (E)    panou electric

@    canal mic apa

© hidrant i I banca


Covor cauciuc


Covor cauciuc &.42


328900


panou baschet


întocmit,

ReGe Cad SRL prin ing Talpeanu Marian


IE:271010


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BUCUREȘTI Recepționat


\

Executant:

S.C. ReGe CAD S.R L.

Lucrarea PLAN ANALOGIC SI DIGITAL IN VEDEREA AVIZĂRII PA C

Beneficiar Municipiul București

prin Adm Școala Gimnaziala Geo Bogza

Masurat

Plopan Claudiu-Cristian

Sc 1 500 Iulie

2010

PLAN TOPOGRAFIC

Adresa : Str Barbu Lautaru, nr. 4, sector 1 Municipiul București

Desenat

Ferent Madalin-lonut

Verificat

Talpeanu Marian


329000


328950


328900


Plan topografic Scara 1: 500


Legenda


stâlp beton stâlp fier


canalizare


cota punct Ax rigola construcții limita cadastrala margine drum


gard metalic gard beton


spațiu verde


panou electric


hidrant


banca


panou baschet


Lăutei


SJi- WiF ’tWH


platforma beton


Foișor


IE 236091


Covor cauciuc


IE:265912


Gimnaziala Geo Bogza


Covor cauciuc 8156 .83.55

(§33.59


Poarta fotbal 8352


Covor cauciuc


Covor cauciuc


Poarta fotbal


IE:271010


roapa.ni;


Poarta fotbâf


Covor cauciuc

&.42


IE:27100l


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BUCUREȘTI


Executant:


Recepționat


S.C. ReGe CAD S.R.L.


Masurat


Desenat


VerificatANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI itoCAl. AL SECTORULUI 1 32900 !_


întocmit, ReGeCădSRL prin iAg' falp'eâffu ftJlaîîân


328950


Lucrardai foÂN ANALOGIC SI DIGITAL IN VEDEREA

AVIZĂRII P.A.C


Beneficiar: Municipiul București

prin Adm, Școala Gimnaziala Geo Bogza


Sc.1:500 Iulie 2018


PLAN TOPOGRAFIC

Adresa : Str. Barbu Lautaru, nr. 4, sector 1 Municipiul București