Hotărârea nr. 215/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 31.07.2018 privind aprobarea prelungirii, pentru o perioadă de 12 luni, a duratei de valabilitate a contractului de închiriere a spațiului situat la parterul imobilului din București, sector 1, Calea Dorobanților nr. 187, în suprafață de 214,75 mp, anexele de la subsol, respectiv boxa nr. 1, nr. 2 și nr. 8 și pivnița nr. 1 din aceeași construcție și suprafața de teren aferentă spațiului, respectiv 83,45 mp (cota de 1/3 din suprafața construită la sol de 250,34 mp, prin încheierea unui act adițional în acest sens, cu modificarea cuantumului chiriei lunare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii, pentru o perioadă de 12 luni, a duratei de valabilitate a contractului de închiriere a spațiului situat la parterul imobilului din București, sector 1, Calea Dorobanților nr. 187, în suprafață de 214,75 mp, anexele de la subsol, respectiv boxa

nr. 1, nr. 2 și nr. 8 și pivnița nr. 1 din aceeași construcție și suprafața de teren aferentă spațiului, respectiv 83,45 mp (cota de 1/3 din suprafața construită la sol de 250,34 mp, prin încheierea unui act adițional în acest sens, cu modificarea cuantumului chiriei lunare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 1777 și urm. din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere contractul de închiriere, înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 38856/31.07.2017, încheiat între domnul Lungu Corneliu, în calitate de proprietar și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de chiriaș;

Ținând seama de:

-    Dispoziția nr. 14198/02.08.2011 emisă de Primarul General al municipiului București;

-    Decizia nr. 1887/2008 a înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în Dosarul nr. 20889/1/2003;

-    încheierea nr. 8105 pronunțată în Dosarul nr. 8105/22.02.2012 emisă de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1;

-    Oferta depusă de domnul Lungu Corneliu, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 30678/18.06.2018;

-    Raportul de evaluare înregistrat sub nr. VP 1806-18/05.07.2018;

-    Solicitarea nr.20895/31.07.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 de îndreptare a erorii materiale;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 85 alin. (2) lit. n) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 12 luni, a duratei de valabilitate a contractului de închiriere a spațiului situat la parterul imobilului din București, sector 1, Calea Dorobanților nr. 187, în suprafață de 214,75 mp, anexele de la subsol, respectiv boxa nr. 1, nr. 2 și nr. 8 și pivnița nr. 1 din aceeași construcție și suprafața de teren aferentă spațiului, respectiv 83,45 mp (cota de 1/3 din suprafața construită la sol de 250,34 mp, prin încheierea unui act adițional în acest sens, cu modificarea cuantumului chiriei lunare

(2) Prețul de închiriere este de 6.990 lei/lunar și se va achita din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.2. - Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și, în lipsă, înlocuitorul acestuia, în vederea semnării contractului de închiriere care se va încheia pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și domnul Lungu Comeliu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.: 215 Data: 31.07.2018