Hotărârea nr. 214/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 214 din 31.07.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 8/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 8/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile

de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1,

începând cu data de 1 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, respectiv Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Juridică și Serviciul Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 8/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare procesul verbal încheiat în data de 22 iunie 2018 între directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și salariații din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare „Administrație”, reprezentați de Sindicatul ROUĂ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Federația PUBLISIND;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - (1) Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 8/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Salariile de bază stabilite potrivit Anexei nr.l la prezenta hotărâre se acordă începând cu data de 1 iulie 2018.

Art.IL - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 31.07.2018, în ședința ordinarăa Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 214 Data: 31.07.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 214/31.07.2018 PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ,


SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DE CONDUCERE DIN CADRUL DIRECȚII GENERAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTORULUI 1

STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (3) LIT. E) DIN LEGEA NR. 153/2017

SALARII DE BAZĂ, CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADUL I

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL I

COEFICIENT

GRADUL II

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADUL II

0

1

2

3=2*1.900 lei

4

4=3*1.900 lei

DIRECTOR GENERAL

S

6,90

13110

6,95

13205

DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT

s

6,25

11875

6,35

12065

ȘEF SERVICIU

s

5,00

9500

5,20

9880

ȘEF BIROU

s

4,83

9177

5,07

9633

SALARII DE BAZĂ, CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

DIRECTOR

ADMINISTRATIV

s

5,00

9500

5,50

10450

ȘEF SERVICIU

s

3,90

7410

4,20

7980

ȘEF BIROU

s

3,40

6460

3,50

6650