Hotărârea nr. 211/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 211 din 12.07.2018 privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iutte 2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, avizat de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu dispozițiile art. 62 lit. o ) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) precum și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 2.500 lei și a unei plachete gravate fiecărui elev al clasei a Xll-a, din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care a obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 1.500 lei și a unei plachete gravate fiecărui elev al clasei a Vlll-a din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care a obținut media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Premierea elevilor prevăzută la art. 1 se va desfășura conform prevederilor Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. -Valoarea totală a premiilor în bani pentru elevii care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat și la Evaluarea Națională este de 28.500 lei ((3 x 2.500 lei) + (14 x 1.500 lei), iar valoarea totală estimată a plachetelor gravate este de 1.870 lei (17 plachete gravate x 110 lei fiecare), urmând ca finanțarea acestora să fie suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, pentru anul 2018.

Art.4. -(1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 211

Data: 12.07.2018

PREUNIVERSITAR DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2018

Nr. crt.

Nume și Prenume

Unitatea de învățământ

1

DINU E. MIRUNA ANDRA

COLEGIUL NAȚIONAL "SFÂNTUL SAVA"

2

STOIAN M. MIHAIL

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

3

VINTILĂ DG. ȘTEFAN ADRIAN

COLEGIUL NAȚIONAL "SFÂNTUL SAVA"

Sursa: www.bacalaureat.edu.ro

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 2JJ-J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,LISTA ELEVILOR CE PROVIN DIN UNITĂȚI DE INVAȚAMANT \\V PREUNIVERSITAR DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURES

CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EVALUAREA NAȚIONALĂ,

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2018

Nr. Crt.

Nume și Prenume

Unitate de învățământ

1

ANTON GP. IO AN

Liceul Teoretic "Sfinții Trei Ierarhi"

2

BOTEZ IA. LUCA

Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga”

3

BUNEA MM. ANA ALEXANDRA

Liceul Teoretic ”Jean Monnet”

4

CIONTU C. ADA MARIA

Școala Gimnazială "Herăstrău”

5

CÎRLIGEANU RS. ANA CAROLINA

Colegiul Național de Informatică ’Tudor Vianu”

6

DOMINCIUC I. TUDOR

Școala Gimnazială "Herăstrău”

7

GRECU OA. ALESSIA-MARIA

Liceul Teoretic ''Școala Mea”

8

GROSU VC. EVA MARIA

Liceul Teoretic "Sfinții Trei Ierarhi"

9

IONAȘCU CG. LAURA-GABRIELA

Școala Gimnazială ”Elena Văcărescu”

10

JIANU LC. IOANA

Colegiul Național de Informatică ’Tudor Vianu”

11

PANĂ C. MARIA

Școala Gimnazială ”Pia Brătianu”

12

RÂDULESCU DV. ELENA

Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”

13

RUSU C. MARIUS NICOLAE

Liceul Teoretic "Alexandru Vlahuță"

14

TANASICIUC E. LAURA CRISTINA

Școala Gimnazială ”Pia Brătianu”

Sursa: www.evaluare.edu.ro


Premierea elevilor, conform art. 1 din hotărâre, se va desfășura după cum urmează:

•    Directorii unităților de învățământ preuniversitar, aflate pe raza teritorial-administrativă a Sectorului 1 a Municipiului București, care au elevi ce au obținut media generală 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat vor fi contactați de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

•    Directorii unităților de învățământ vor contacta elevii ce au obtinut media generală 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat și vor stabili o dată pentru evenimentul de premiere, eveniment care se va desfășura în sala de consiliu a Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București.

î