Hotărârea nr. 210/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 12.07.2018 privind utilizarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la dispoziția Consiliului Local al Sectorului 1, pentru repararea a două drumuri comunale și a digului de protecție din satul Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, Județul Vrancea


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind utilizarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la dispoziția Consiliului Local al Sectorului 1, pentru repararea a două drumuri comunale și a digului de protecție din satul Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, Județul Vrancea

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 36 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Văzând adresa domnului Bărbieru Bănel - Primarul comunei Tătăranu, județul Vrancea nr. 5158/04.07.2018 prin care solicită un ajutor financiar în valoare de 150.000,00 lei în vederea reparării a două drumuri comunale și a digului de protecție afectate de fenomenele meteo extreme (ploi torențiale, furtuni și inundații) care au avut loc în perioada 29.06-01.07.2018;

în temeiul art.45 alin.(2) lit. a), art.81 alin. (2) lit. d) și art.115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - (1) Se aprobă utilizarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la dispoziția Consiliului Local al Sectorului 1, pentru repararea a două drumuri comunale (unul de 300 ml, celălalt de 400 ml), precum și repararea digului de protecție pe o suprafață de 800 ml, din satul Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, județul Vrancea.

i.


■ -

•r    .A

Nr IXM i


Bd. Banu Mania nr. 9, Sectorul 1 București; 011222 Tel. +40-21 319 10 13; Fax: +40-21 319 10 27

Email: reqisiralura@primarias1.ro hltp://www.primariasector1 ..ro

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, OliverNr.: 210

Data: 12.07.2018


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222 Tel. +40-21 319 10 13; Fax: +40-21 319 10 27

Email: reqistralurațâlpnmariasl ro h 111? -'■'www pn11 -ariaaecior t ro