Hotărârea nr. 21/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 31.01.2018 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social, acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2018.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului de acțiuni și lucrări de interes iocaipentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social, acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările și

completările ulterioare, pentru anul2018

Năz&nd. Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 avizat de Direcția Juridică;

Având în vedere raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă

la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, art.6;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, art 28;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară, garantat în plată;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în temeiul art.45 alin.(2), art.85 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea 215/2001 a dministrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul de acțiuni si lucrări de interes local pentru anul 2018 în vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social din Sectorul 1, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Beneficiarii ajutorului social din sectorul 1 vor presta acțiuni sau lucrări de interes local în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1 și al Poliției Locale a Sectorului 1, în conformitate cu Planul de acțiuni si lucrări de interes local pentru anul 2018 menționat la art. 1.

Art.3. Calculul numărului de ore va fi făcut de către responsabilul de caz din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în baza Dispozițiilor Primarului Sectorului 1 de stabilire, modificare, recalulare a cuantumului ajutorului social, conform formulei :


Cuantumul ajutorului social X 166,66

1900

Unde :

•    cuantumul ajutorului social reprezintă cuantumul stabilit de Legea nr. 416/2001 de acțiuni si lucrări de interes local pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare pentru nr. de membri ai familiei beneficiare;

•    166,66 reprezintă nr. mediu de ore aferent salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

•    1900 reprezintă salariul minim brut pe economie.

Art.4. Administrația Domeniului Public Sector 1 și Poliția Locală a Sectorului 1 au obligația:

a)    să repartizeze persoanele pe categorii de activități; la repartizarea persoanelor pe categorii de activități se va ține seama, în măsura posibilităților, de pregătirea profesională a acestora, de costituția fizică și de restricțiile privind capacitatea de muncă a persoanelor, dovedite prin acte medicale;

b)    sa țină evidența efectuării orelor prevăzute la art.28 alin.(2) lit.a) din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 într-un Registru;

c)    să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii;

d)    să întocmească pontajul lunar și să îl comunice Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pe data de 25 a fiecărei luni.

Art.5. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Poliția Locală a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.

Nr.: 21

Data: 31.01.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr. 21 / 31.01.2018

buC/y PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INȚER.ES.'LOCAL pentru anul2018, întocmit în conformitate cu prevederile Legîinr.l16/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

în conformitate cu prevederile art. 6, alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă.

Beneficiarii ajutorului social din Sectorul 1 vor efectua orele de muncă în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1 și al Poliției Locale a Sectorului 1.

Calculul numărului de ore va fi efectuat de către responsabilul de caz din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în baza Dispozițiilor Primarului Sectorului 1 de stabilire, modificare, recalculare a cuantumului ajutorului social, iar repartizarea persoanelor la locurile în care vor presta efectiv munca, va fi făcută de către Administrația Domeniului Public Sector 1 și/sau Poliția Locală a Sectorului 1, conform Planului de Activități, după cum urmează:

1.    Activități ce se vor desfășura în teren, pe raza Sectorului 1:

strângerea resturilor vegetale de pe spațiile verzi aferente blocurilor din sector; însoțirea în teren a salariaților Administrației Domeniului Public Sector 1 și ajutarea acestora la montarea de bănci, gard metalic și stâlpișori blocaj auto, la vopsirea băncilor și a gardurilor metalice, la repararea aparatelor dejoacă pentru copii;

deszăpezirea manuală a aleilor și împrăștierea de material antiderapant pe timp de iarnă.

2.    Activități ce se vor desfășura la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 și la punctele de lucru:

măturarea curților;

deszăpezirea curților pe timp de iarnă; asigurarea curățeniei în clădiri la punctele de lucru.

3.    Activități ce se vor desfășura la adăpostul Odăi al Poliției Locale Sector 1 / Poliția Animalelor

deszăpezire;

curățenie;

schimbarea regulată a paielor; adăparea și hrănii ea animalelui.