Hotărârea nr. 209/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 12.07.2018 prin care se solicită Consiliului General al Muncipiului București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenului în suprafață de 759 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 237238, în vederea realizării unor obiective sportive (sală de sport, bazin de înot)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Muncipiului București transmiterea în administrarea Consiliului Loca! al Sectorului 1 a terenului în suprafață de 759 mp,

înscris în Cartea Funciară nr. 237238, în vederea realizării unor obiective sportive (sală de sport, bazin de înot)

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.5195/29.06.2018 privind modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1827/2016 pentru aprobarea Listei - sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului ”Săli de Sport”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317/2006 privind transmiterea unui teren în suprafață de 759 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București îin administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de inot);

Ținând cont de Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 1 nr. 460/19.12.2006 privind acceptarea transmiterii unui teren în suprafață de 759 mp din administrarea Consiliului General al Municpiului București în administrarea Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea realizării unor obiective sportive ( bazin de înot și sală de sport);

Văzând Actul de dezmembrare nr. 1633, autentificat în data de 29.10.2008 de notarul public, Tamara Elena Lazăr;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art.45 alin.(3), art.81 alin.(2) lit. f) și j), coroborate cu art.115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se solicită Consiliului General al Muncipiului București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, a terenului în suprafață de 759 mp, înscris în

Cartea Funciară nr. 237238, în vederea realizării unor obiective sportive ( sală de sport, bazin de înot).

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică și Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONȚI    ZĂ

SI

Daniela    dan


Nr.: 209

Data: 12.07.2018