Hotărârea nr. 208/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 12.07.2018 privind completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al

municipiului București pentru anul 2018-2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului i;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 19 și art. 61 alin (2) și (5) și art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019 ;

Văzând adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 6993/16.02.2018, prin care S.C. ARISTOKIDS S.R.L. a solicitat includerea în rețeaua școlară din Sectorul 1 a Grădiniței "ARISTOKIDS” începând cu anul școlar 2018-2019.

Ținând cont de adresa Primăriei Sectorului 1 nr.M/1057/6993/23.02.2018 înaintată Inspectoratului Școlar al Municipiului București

în conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 4780/18.04.2018;

în temeiul, art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019, se completează după cum urmează:

După poziția 45, se introduce o nouă poziție 46, cu următorul cuprins:

NR.

CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR

TELEFON

46

Grădinița ”ARISTOKIDS”

PRE

str. Paris nr.51

0722648885

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 208 Data: 12.07.2018