Hotărârea nr. 207/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 207 din 12.07.2018 privind aprobarea relocării Complexului Social de Servicii Sf. Iosif (serviciu social și bunuri mobile) și stabilirea sediului în imobilul situat în București, sector 1, str. Buziaș nr.23


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea relocării Complexului Social de Servicii Sf. Iosif (serviciu social și bunuri mobile) și stabilirea sediului în imobilul situat în București, sector 1, str. Buziaș nr.23

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, avizat de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile LIotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 88/29.03.2018 privind stabilirea situației juridice a imobilului, teren+construcție, aflat în proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și în administrarea Poliției Locale Sector 1;

Având în vedere Dispoziția nr. 15181/09.12.2011 emisă de Primarul General al municipiului București;

Având în vedere Dispoziția nr. 15182/09.12.2011 emisă de Primarul General al municipiului București;

Ținând seama de Sentința civilă nr. 388/01.04.2016 pronunțată de Tribunalul București, Secția a V-a Civilă în Dosar nr. 1875/3/2012, Decizia civilă nr. 1042A/16.11.2017 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a IV-a Civilă în Dosar nr. 1875/3/2012 și Decizia civilă nr. 2624/21.06.2018 pronuntață de înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I Civilă în Dosar nr. 1875/3/2012;

Ținând seama de Sentința civilă nr. 1263/03.10.2014 pronunțată de Tribunalul București, Secția a IlI-a Civilă în Dosar nr. 77332/3/2011 și Decizia civilă nr. 719/12.06.2015 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a IlI-a Civilă și pentru Cauze cu Minori și Familie în Dosar nr. 77332/3/2011;

Luând în considerare contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1037/20.08.2009;

Ținând seama de încheierea nr. 323918 pronunțată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București Sector 1 în Dosarul nr. 323918/14.09.2009;

Având în vedere Somația înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 34219/03.07.2018 transmisă de doamna Dumitrescu Tanți

Virginica și domnul Ciorobea Adrian, prin avocat Sorescu Sergiu Dumitru privind evacuarea imobilului din București, sector 1, șos. Kiseleff nr. 9, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. n) și ale art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificări și completări,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de Somația înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1 sub nr. 34219/03.07.2018 transmisă de doamna Dumitrescu Tanți Virginica și domnul Ciorobea Adrian privind evacuarea imobilului din București, sector 1, șos. Kiseleff nr. 9, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

Art.2. - Aprobă relocarea Complexului Social de Servicii Sf. Iosif (serviciu social și bunuri mobile) și stabilirea sediului în imobilul situat în București, sector 1, str. Buziaș nr.23, cu excepția bucătăriei și spălătoriei care deservesc acest complex, care vor funcționa în continuare în spațiile din București, sector 1, șos. Kiseleff nr. 9, nerestituite în natură și aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 207

Data: 12.07.2018