Hotărârea nr. 205/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 12.07.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 423/18.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 a! municipiului București nr. 423/18.12.2017privind aprobarea componenței Colegiului director al

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, avizat de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 423/18.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Art. 1 paragraful 3 din LIotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 423/18.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Membri:

1.    director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

2.    director genera! adjunct protecția copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

3.    director genera! adjunct economic din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

4.    director genera! adjunct persoană și familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

5.    director genera! adjunct protecție socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

6.    director administrativ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

7.    șef serviciu Achiziții Publice, A vizare Contracte;

8.    șef serviciu Registratură, Relații cu Publicul;

9.    șef serviciu Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP;

10.    șef serviciu Secretariat Comisii;

11.    șef serviciu Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială;

12.    șef serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane;

13.    șef serviciu Familial, Adopții și Postadopții;

14.    Compartiment Audit Public Intern;

15.    șef serviciu Contabilitate, Buget;

16.    șef serviciu Financiar, Salarizare;

17.    șef serviciu Rezidențial;

18.    șef serviciu Asistenți Maternali Profesioniști;

19.    șef serviciu Violență asupra Copilului;

20.    șef serviciu Prevenirea Separării Copilului de Familie;

21.    șef serviciu Prevenire;

22.    șef serviciu Rezidențial Adulți;

23.    șef serviciu Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare;

24.    șef serviciu Prestații Persoane cu Handicap;

25.    șef serviciu Familia! Persoane cu Handicap Grav;

26.    șef serviciu Alocații;

27.    Șef centru în cadrul Complexului Social de Servicii Pinocchio;

28.    Șef centru în cadru! Complexului Social de Servicii Odăi;

29.    Șef centru în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești;

30.    șef serviciu Prevenire, Protecție și PSI;

31.    conducător Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

32.    conducător Poliția Locală Sector 1

33.    conducător Complexul Multifuncțional Caraiman. ”

Art.IL - Art. 3 alin. (2) lit. b), d) și g) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 423/18.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 se modifică, după cum urmează:

”b) eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcției Generale și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

(...)

d) eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

(...)

g) eliberează avizul consultativ pentru statul de funcții, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Local a! Sectorului 1 al municipiului București, în condițiile legii. ”

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și membrii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂSECRETAR, Daniel? NifWeta Cefalan

Nr.: 205

Data: 12.07.2018