Hotărârea nr. 204/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 12.07.2018 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării Consiliului Loca! a! Sectorului 1 a! municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu Fundația Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health AID România”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, avizat de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/17.05.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea/cooperarea cu Fundația Umanitară Health Aid Romania, în vederea derulării parteneriatului „îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a CPC Sector 1 la Fundația Health AID Romania”;

Luând în considerare solicitarea Fundației Health AID România privind continuarea parteneriatului nr. 26/15.02.2018, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 8287/16.02.2018, precum și Raportul de activitate pentru anul 2017;

Având în vedere Certificatul de acreditare seria AF nr.000424 eliberat dc Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în data de 14.04.2014;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu Fundația Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health AID România”.

Art.2. - Pentru punerea în aplicare a art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 și Fundația Health AID România vor încheia convenția de colaborare, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 al municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, convenția de colaborare menționată la art.2.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 și Fundația Health AID România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 204

Data: 12.07.2018

Anexa nr.l

o,iver^Wx


CONVENȚIE DE COLABORAREI. PĂRȚILE

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

reprezentat prin Primarul sectorului 1 al municipiului București, dl. DANIEL TUDORACHE, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 1), cu sediul în București, Sector 1, B-dul Mareșal Averescu, nr. 17, reprezentată prin dl. Dănuț Ioan FLEACĂ, în calitate de Director General,

Și

FUNDAȚIA UMANITARĂ HEALTH AID ROMANIA, cu sediul în București Sector 1, Bd. Dacia, nr. 14, ap. 5, reprezentată legal prin Președinte Executiv - Ernestina Rotariu,

au convenit încheierea prezentei Convenții, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr............................

II. OBIECTIVUL

Obiectul Convenției constă în acordarea de sprijin financiar, pe o perioadă de un an, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin D.G.A.S.P.C. Sector 1, constând în decontarea cheltuielilor ce revin D.G.A.S.P.C. Sector 1, conform bugetului anexat, care face parte integrantă din prezenta convenție de colaborare, pentru copiii și tinerii protejați cu măsură de protecție specială în casa de tip familial ale Fundației Umanitare Health Aid România aflată pe raza sectorului 1.

III. SCOPUL

Colaborarea celor două părți în vederea derulării Parteneriatului “îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C. Sector 1 la Fundația Umanitară Health Aid Romania”.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

•    Va analiza dosarele și va soluționa cererile pentru menținerea măsurii de plasament a celor aflați în îngrijirea Fundației Umanitare Health Aid Romania;

•    Va respecta destinația imobilelor în care funcționează casele de tip familial, conform contractelor legale în vigoare la data încheierii prezentului contract de colaborare;

•    Va acorda sprijin financiar pentru următoarele cheltuieli: cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon, TV, internet; cheltuieli cu mentenanța clădirii, echipamente; cheltuieli cu reparații și întreținere clădire, dotări, înlocuiri, echipamente; cheltuieli cu materiale de curățenie, consumabile și igienizare (dezinsecții, curățenie clădiri); cheltuieli cu medicamente, asistență medicală și recuperare medicală beneficiari; cheltuieli cu excursii, tabere; cheltuieli cu materiale consumabile pentru personalul care lucrează direct cu copilul; cheltuieli administrative diverse (rechizite birou, consumabile, taxe poștale); cheltuieli cu reparații microbuz, întreținere, asigurare.

•    Plata deconturilor solicitate se va face în termen de 30 de zile de la comunicarea situațiilor justificate, în limitele bugetare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 și aprobate de Consiliul Local Sector 1.

•    Va menține în structura sa personalul de îngrijire al Caselor de tip familial, în conformitate cu actele normative în vigoare;

•    Va recomanda personalului angajat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pentru casele HAR să respecte regulile de îngrijire și standardele Fundației HAR;

•    Se va implica activ în protecția drepturilor copilului aflat în dificultate așa cum sunt ele prevăzute în Legea 272/2004.

FUNDAȚIA UMANITARĂ HEALTH AID ROMANIA se obligă:

Să pună la dispoziție în mod gratuit spații de locuit pentru beneficiari;

Să susțină finaciar cheltuielile de întreținere și reparații necesare asigurării bunei funcționări a imobilelor ce adăpostesc casele de tip familial;

Să asigure formarea profesională în serviciu a personalului ce lucrează direct cu copiii și tinerii prin cursuri de formare/perfecționare și prin instruire directă;

Să asigure un asistent social pentru menținerea legăturilor cu familia naturală și explorarea unor alte alternative de tip familial la institutionalizare: plasament, adopție;

•    Să organizeze și să coordoneze programele de pregătire pentru viață independentă și de consiliere;

•    Să asigure menținerea unui standard adecvat al serviciilor de îngrijire în casele de tip familial. O atenție particulară va fi acordată respectării normelor de protecție universal pentru a se evita riscul transmiterii accidentale a HlV/altor boli infecto-contagioase și expunerea profesionala la HIV/ alte bolii infecto-contagioase;

•    Să asigure calitatea serviciilor medicale de îngrijire a copiilor infectați cu HIV, în colaborare directă cu Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr Matei Balș”;

•    Să depună lunar decontul aferent lunii anterioare cuprinzând prezența copiilor și fotocopiilor certificate conform cu originalul, ale facturilor aferente lunii pentru care se solicită decontarea.

IV. OBLIGAȚIILE COMUNE ALE PĂRȚILOR

Părțile semnatare ale Convenției se obligă să păstreze confidențialitatea datelor și informațiile obținute ca urmare a derulării prezentei Convenții.

Părțile au obligația să depună toate diligențele necesare în vederea executării prezentei convenții. In caz contrar, partea care nu și-a îndeplinit obligația prevăzută de lege sau stabilită prin prezenta convenție poate fi trasă la răspundere corespunzător.

V. ÎNCETAREA CONVENȚIEI

Denunțarea unilaterală a Convenției este condiționată de notificarea celeilalte părți cu 30 de zile înainte.

Prezenta Convenție se consideră reziliată de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanței judecătorești, în cazul în care una din părți nu își execută obligațiile asumate prin Convenție.

In cazul în care obiectul acordului de parteneriat nu mai poate fi realizat sau a fost modificat de așa natură încât nu mai este cel urmărit inițial.

în situația în care este retrasă, anulată sau ajunsă la termen autorizația de funcționare a vreuneia dintre părți.

VI. DISPOZIȚII FINALE

Prezenta Convenție poate fi modificată sau prelungită, prin act adițional, numai cu acordul părților semnatare, iar orice neînțelegere referitoare la executarea sau interpretarea prevederilor acesteia va fi soluționată pe cale amiabilă între părțile semnatare, iar în situația în care părțile nu ajung la soluția urmărită, acestea vor putea recurge la remedierea situației prin alte mijloace legale.

Prezenta Convenție de colaborare se încheie pe o perioadă de un an și intră în vigoare la data semnării de ambele părți.

Prezenta Convenție de colaborare s-a încheiat în trei exemplare, cte unul pentru fiecare

parte.

Consiliul Local al Sectorului 1 prin

Președinte Executiv HAR,


Ernestina Rotariu


PRIMAR,

Daniel Tudorache

Secretarul Sectorului 1, Daniela Nicoleta Cefalan

Director General DGASPC Sector 1, Dănuț Ioan Fleacă,

Director General Adjunct Economic DGASPC Sector 1,

Daniela Victorița Niță

Avizat,

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane DGASPC Sector 1

Silvia Cristina Gâju


FUNDAȚIA UMANITARĂ HEALTH AID ROMANI A


Buget estimativ 2018 - 2019 in cadrul Convenției de Colaborare cu DGASPC Sector 1

BUGET PERSONAL FUNDAȚIA UMANITARA HEALTH AID ROMANIA DECONTAT DE DGASPC SECTOR 1

Nr. Crt.

NUME SI PRENUME

FUNCȚIA

STUDII

CHELTUIELI CU SALARIILE / LUNĂ

Conducere/executie

ocupat

1

Prodan Daniela Dida

INFIRMIERA HIV

G

2.505 LEI

2

Posea Maria

ÎNGRIJITOR HIV 1/2 Normă

1.481 LEI

3

Vladut Lissette

ÎNGRIJITOR HIV

3.240 LEI

Total

7.720 leiNr. Crt.

TIPURI DE CHELTUIELI

cost mediu

RON*

(copil/luna)

Cheltuieli propuse pentru a fi acoperite de DGASPC sector 1 per copil/luna

Cheltuieli HAR per copil/luna

CHELTUIELI DIRECTE IN CASA DE TIP FAMILIAL HAR

2.830

1

Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale

0

28,27%

800,00

2

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

0

24,73%

700,00

3

Cheltuieli cu iluminatul

110

0,35%

10,00

4

Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

0

2,12%

60,00

5

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate

0

2,86%

81,00

6

Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si insotitorii lor

0

1,06%

30,00

7

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

0

1,77%

50,00

8

Cheltuieli pentru carburanți si lubrifianti necesari in funcționarea mijloacelor de transport

0

3,53%

100,00

9

Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

0

5,30%

150,00

10

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon, TV, internet

70

2,12%

60,00

11

Cheltuieli cu mentenanta clădiri, echipamente

20

0,35%

10,00

12

Cheltuieli cu reparații si întreținere clădire, mentenanta, dotări, înlocuiri, echipamente

50

0,35%

10,00

13

Cheltuieli cu materiale de curățenie, consumabile si igienizare(dezinsectii, curățenie clădiri)

100

0,53%

15,00

14

Cheltuieli cu medicamente, asistenta medicala si recuperare medicala beneficiari

50

0,35%

10,00

15

Cheltuieli cu excursii, tabere

109

0,70%

20,00

16

Cheltuieli cu materiale consumabile pentru personalul care lucrează direct cu copilul

75

35,00%

10,00

17

Cheltuieli administrative diverse (rechizite birou, consumabile, taxe poștale)

60

0,70%

20,00

18

Cheltuieli cu reparații microbuz, întreținere, asigurare

0

1,77%

50,00

TOTAL BUGET

644

2186,0022,75%

77,25%