Hotărârea nr. 202/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 12.07.2018 privind transmiterea imobilului în suprafață de 40,32 mp, situat în București, B-dul Petrila nr. 8 - Piața 3 Februarie, Sector 1, din administrarea Poliției Locale Sector 1 în administrarea Administratiei Piețelor Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului în suprafață de 40,32 mp, situat în București,

B-dul Petrila nr. 8 - Piața 3 Februarie, Sector 1, din administrarea Poliției Locale Sector 1 în administrarea Administrației Piețelor Sector 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Piețelor Sector 1, avizat de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l89/2009 privind transmiterea imobilului în suprafață de 40,32 mp situat în București, Bdul Petrila nr.8 -Piața 3 Februarie, din administrarea Administrației Piețelor Sector 1 în administrarea Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1 pentru a fi folosit ca punct de lucru al structurilor de ordine publică;

Luând în considerare răspunsul Politiei Locale Sector 1 nr.4218/524/25.06.2018 la adresa Administrației Piețelor Sector 1 nr.524/25.06.2018;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) și art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂREȘTE:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului în suprafață de 40,32 mp, situat în București, B-dul Petrila nr. 8 - Piața 3 Februarie, Sector 1, din administrarea Poliției Locale Sector 1 în administrarea Administrației Piețelor Sector 1.

Art.2. - începând cu data prezentei hotărâri încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. I 89/29.04.2009.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1 și Poliția Locală a Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 202

Data: 12.07.2018