Hotărârea nr. 201/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 12.07.2018 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 214/18.11.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Administraţiei Domeniului Public Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 214/18.11.2016privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Administrației Domeniului Public Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1, avizat de Direcția Juridică și Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seamă de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 214/18.11.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Administrației Domeniului Public Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 și art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 214/18.11.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Administrației Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. II. - Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.:    201

Data:    12.07.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

Nr.crt.

Denumire, tip, marca

Norma de

consum

1.

Autoturism Skoda Octavia B/07/WVL achiziționat 2001

1501/ lună

2.

Autoturism Dacia Logan B/41/JIB achiziționat 2004

1501/ lună

3.

Autoturism Dacia Logan B/75/BOV achiziționat 2008

1501/ lună

4.

Autoturism Dacia Logan B/75/BPA achiziționat 2008

1501/ lună

5.

Autoturism Dacia Logan B/75/BPB achiziționat 2008

1501/ lună

6.

Autoturism Skoda Octavia B/51/XWB achiziționat 2013

1501/ lună

7.

Autoturism Skoda Octavia B/51/XWE achiziționat 2013

1501/ lună

8.

Autoturism Dacia Logan Prestige B/84/LTV achiziționat 2017

1501/ lună

9.

Autoturism Dacia Duster 4x4 B/449/WST achiziționat 2017

1501/ lună

10.

Autoturism Dacia Duster 4x4 B/467/WST achiziționat 2017

1501/ lună

11.

Autoturism Dacia Duster 4x2 B/468/WST achiziționat 2017

1501/ lună

12.

Autoturism Dacia Duster 4x2 B/469/WST achiziționat 2017

1501/ lună

13.

Autoturism Daewoo Cielo B/60/PCY primit în baza HCLS1 nr, 154/2018

1501/ lună

14.

Autoturism Daewoo Cielo B/03/TLL primit în baza HCLS1 nr. 154/2018

1501/ lună

15.

Autoturism Daewoo Cielo B/47/PCY primit în baza HCLS1 nr. 154/2018

1501/ lună

16.

Autoturism Daewoo Cielo B/48/XLC primit în baza HCLS1 nr. 154/2018

1501/ lună

17.

Autoturism Daewoo Cielo B/75/PCY primit în baza HCLS1 nr. 154/2018

1501/ lună

18.

Autoturism Daewoo Cielo B/76/PCY primit în baza HCLS1 nr. 154/2018

1501/ lună

19.

Autoturism Lada Niva B/55/PCY primit în baza HCLS1 nr. 154/2018

1501/ lună

20.

Autoturism Chevrolet B/82/DPL primit în baza HCLS1 nr. 154/2018

1501/ lună