Hotărârea nr. 200/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 12.07.2018 privind aprobarea documentației tehnico-econmice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare loc de joacă – Bd. Oaspeților - Str. Jandarmeriei”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-econmice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare loc de joacă - Bd. Oaspeților - Str. Jandarmeriei”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1, avizat de Direcția Juridică, Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință, Direcția Investiții și Direcția Management Economic, precum și Raportul de specialitate întocmit de Arhitectul Șef;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 158/29.09.2016 privind sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1, precum și înființarea și amenajarea altora noi;

în temeiul art. 45 alin.(2) lit.a) și e), art. 81 alin. (2) lit. m) și art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea a administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă studiul documentația tehnico-economică privind investiția „"Amenajare loc dejoacă - Bd. Oaspeților x Str. Jandarmeriei”.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Amenajare loc de joacă -Bd. Oaspeților - Str. Jandarmeriei” prevăzuți în Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Finanțarea proiectului se va asigura din surse ale bugetului local și/sau din alte surse legal constituite.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ Oliver Leon PăiușiNr.:    200

Data: 12.07.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 200/ 12.07.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Oliver Leon Păiuși

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „AMENAJARE LOC DE JOACĂ - BD. OASPEȚILOR X STR. JANDARACapacități fizice (indicatori tehnici):


Suprafață covor elastic de cauciuc

Gard împrejmuire cu soclu de beton și poartă de acces

montarea panourilor de plasă bordurată și a stâlpilor stâlp țeavă rectangular 40x40x3 mm

plasă bordurată 1700x2000

montare poartă metalică (1 x2)

poartă metalică 1x2 m din plasă sudată cu geometrie

tipizată pe cadru metalic, inclusiv accesorii

Alee pietonală

Spațiu verde - gazon

Material dendrologic - Platan


442 m2

125.50    m.l.

120.50    m 108 buc 108 buc

1 buc 1 buc

125.50    m24 m2

1 buc


Durata execuției lucrărilor - 2 luni

Valoarea investiției cu TVA 19%:


Valoare totală,

din care:

Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M)


480.867,10 lei

176.300,39 lei


103.292,33 euro

37.870,08 euro


(curs de schimb valutar publicat de BNR pentru 3 Iulie 2018: 1 euro = 4,6695 lei)