Hotărârea nr. 2/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 Bucureşti.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile apariției Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și lit. e) și lit. f) și art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. 111 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor art. 1 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2779 din 26.07.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 333 pentru aparatul de specialilale, inclusiv funcțiile de primar, viceprimar, administrator public, secretar al Sectorului I al Municipiului București, și inclusiv numărul de posturi prevăzut potrivit punctului 2. din anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, pentru Direcția Publică dc Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, de 102 de posturi;

Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date înregistrat sub nr. 14905 din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici nr. 48182 conexat cu nr. 45431/2017 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Municipiul București, precum și din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287 din 18.09.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al municipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

De asemenea, urgența promovării acestui act este justificată de intrarea în vigoare, începând cu data de 01.01.2018, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal dar și de faptul că Sectorul 1 al Municipiului București, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp și fără întârzieri, plata întregii game de prestații gestionate de aparatul de specialitate;

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 1 ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază brute ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul contractual și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 salarizat potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Primarul Sectorului 1 cu respectarea funcțiilor, gradelor/treptelor profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate, cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în cadrul aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta Hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.

ANEXA Nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ALEXANDRU ȘTEFAN DEACJ

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALI
(1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (3) LIT. E) ȘI LIT. F) DIN LEGEA NR. 153/2017

/

-

INDEMNIZAȚIE PRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata 9*1.900 lei    ll 3

-    Z_XU4.

■y Z    , \ d'

17100

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în5 plată: 8*1.900 lei    \

k    \    - -    ;    ,

/    l$200

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEF1C1EN

T

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

0

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 1

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

2

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA

3

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 4

SĂLARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*1.900 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE

POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

AUDITOR

SUPERIOR

S

4,42

8398

9028

9480

9954

10203

10459

AUDITOR

PRINCIPAL

s

4,03

7657

8232

8644

9077

9304

9537

AUDITOR

ASISTENT

s

3,77

7163

7701

8087

8492

8705

8923

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC,

INSPECTOR,

EXPERT

SUPERIOR

s

4,42

8398

9028

9480

9954

10203

10459

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC,

INSPECTOR,

EXPERT

PRINCIPAL

s

4,03

7657

8232

8644

9077

9304

9537

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC,

INSPECTOR,

EXPERT

ASISTENT

s

3,77

7163

7701

8087

8492

8705

8923


FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEF1C1EN

T

GRADAȚIA

0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA

3

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 4

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*1.900 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

CONSILIER,

CONSILIER

JURIDIC,

INSPECTOR,

EXPERT

DEBUTANT

S

3,40

6460

6945

7293

7658

7850

8047

REFERENT DE

SPECIALITATE

SUPERIOR

SSD

3,39

6441

6925

7272

7636

7827

8023

REFERENT DE

SPECIALITATE

PRINCIPAL

SSD

3,29

6251

6720

7056

7409

7595

7785

REFERENT DE

SPECIALITATE

ASISTENT

SSD

3,19

6061

6516

6842

7185

7365

7550

REFERENT DE

SPECIALITATE

DEBUTANT

SSD

3,09

5871

6312

6628

6960

7134

7313

REFERENT

SUPERIOR

M

2,99

5681

6108

6414

6735

6904

7077

REFERENT

PRINCIPAL

M

2,86

5434

5842

6135

6442

6604

6770

REFERENT

ASISTENT

M

2,73

5187

5577

5856

6149

6303

6461

REFERENT

DEBUTANT

M

2,60

4940

5311

5577

5856

6003

6154

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

4,42

8398

9028

9480

9954

10203

10459

CONSILIER, INSPECTOR DE

SPECIALITATE

I

S

4,03

7657

8232

8644

9077

9304

9537

CONSILIER, INSPECTOR DE

SPECIALITATE

II

s

3,77

7163

7701

8087

8492

8705

8923

CONSILIER, INSPECTOR DE

SPECIALITATE

DEBUTANT

s

3,40

6460

6945

7293

7658

7850

8047

FUNCȚIA

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFlClEN

T

GRADAȚIA

0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADAȚIA 4

SALARIUL

DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*1.900 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

REFERENT

IA

M

2,99

5681

6108

6414

6735

6904

7077

REFERENT

I

M

2,86

5434

5842

6135

6442

6604

6770

REFERENT

II

M

2,73

5187

5577

5856

6149

6303

6461

REFERENT

DEBUTANT

M

2,60

4940

5311

5577

5856

6003

6154

SECRETAR-

DACTILOGRAF

IA

M

2,44

4636

4984

5234

5496

5634

5775

SECRETAR-

DACTILOGRAF

I

M;G

2,39

4541

4882

5127

5384

5519

5657

SECRET AR-

DACTILOGRAF

DEBUTANT

M;G

2,34

4446

4780

5019

5270

5402

5538

ȘOFER

I

M;G

2,29

4351

4678

4912

5158

5287

5420

ȘOFER

II

M;G

2,24

4256

4576

4805

5046

5173

5303

MUNCITOR

CALIFICAT

I

M;G

2,16

4104

4412

4633

4865

4987

5112

MUNCITOR

CALIFICAT

II

M;G

2,11

4009

4310

4526

4753

4872

4994

MUNCITOR

CALIFICAT

III

M;G

2,06

3914

4208

4419

4640

4756

4875

MUNCITOR

CALIFICAT

IV

M;G

2,01

3819

4106

4312

4528

4642

4759

Salariul de bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin H.G.nr 846/2017.

*Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele: - art. 10 alin. (4) din Legea nr. 153/2017

a)    gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

b)    gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 1 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază:

c)    gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

d)    gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

e)    gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

*    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.    - art.

15 din Legea nr. 153/2017

*    Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază, indemnizațiilor de încadrare, cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect și se acordă numai dacă cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene. - art. 16 din Legea nr. 153/2017


ANEXA Nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ALEXANDRU ȘTEFAN DEACON


SALARII DE BAZA PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE CONDUCE. , PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUi DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (3) LIT. E) ȘI LIT. F) DIN LEGEA NR. 153/2017

INDEMNIZAȚIE PRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 9*1.900 lei

17100

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 8*1.900 lei

15200

SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR

PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

FUNCȚIA

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIENT

GRADUL I

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADUL I

COEFICIENT

GRADUL II

SALARIUL

DE BAZĂ

GRADUL II

0

1

2

3=2*1.900 lei

4

4=3*1.900 lei

SECRETAR

S

7,20

13680

7,50

14250

DIRECTOR

GENERAL

S

6,70

12730

6,99

13281

ARHITECT ȘEF

s

6,70

12730

6,99

13281

DIRECTOR

GENERAL

ADJUNCT

s

6,69

12711

6,89

13091

DIRECTOR

EXECUTIV

s

6,60

12540

6,80

12920

DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT

s

6,55

12445

6,78

12882

ȘEF SERVICIU

s

6,50

12350

6,76

12844

ȘEF BIROU-AUDITOR

s

6,38

12122

-

6,69

12711

ȘEF BIROU

s

6,28

11932

6,59

12521

SALARII DE BAZA CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

ADMINISTRATOR

PUBLIC

S

7,50

14250

7,80

14820

ȘEF SERVICIU

s

6,50

12350

6,76

12844

ȘEF BIROU

s

6,28

11932

6,59

12521

Salariul de bază corespunzător gradului I și II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de

bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin H.G. nr 846/2017.

*Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. - art. 15 din Legea nr. 153/2017

*Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația viceprimarului Sectorului 1 al Municipiului București.

* Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază, indemnizațiilor de încadrare, cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect și se acordă numai dacă cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene. - art. 16 din Legea nr. 153/2017