Hotărârea nr. 199/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 12.07.2018 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1, avizat de Direcția Management Resurse Umane;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile din Ordonanța Guvernului României ni’. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/30.06.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 2029/24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi pentru Administrația Domeniului Public Sector 1;

în temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Statul de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.

Art.3. - Celelalte hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.:    199

Data: 12.07.2018

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

GRADUL/

TREAPTA

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

Dir. General

II

SS

1

Dir. Economic

II

ss

1

Dir.General

Adjunct

II

SS

1

Dir. Spatii Verzi

II

ss

1

Dir.Resurse

Umane-Juridic

II

ss

1

Dir. Economic adj.

II

ss

1

Sef Serviciu

II

ss

3

Sef Birou

II

ss

5

consilier juridic

IA

ss

3

consilier juridic

I

ss

1

insp. specialitate

IA

ss

27

insp. specialitate

I

ss

4

insp. specialitate

II

ss

7

auditor

IA

ss

1

auditor

I

ss

1

subinginer

IA

SSD

2

referent

IA

M

11

referent

II

M

2

muncitori calificați

1

MG

5

muncitori calificați

II

MG

5

șofer

I

MG

12

Muncitori

necalificati

I

MG

2

TOTAL

SALARIATI

97