Hotărârea nr. 197/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 197 din 12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului “Cupa Sectorului 1 – Un Secol de performanță – punte către viitor!“


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a

Proiectului “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitor!“

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, Direcția Management Economic și Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 3 din Legea educației fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.373/14.06.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitor!“

Văzând Nota Centrului Cultural al Sectorului 1 nr. 1384 din data de 06.07.2018. în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80, art. 81 alin. 2) lit. k) și q) și alin. (3) și

art.115 lin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitor!“

Art.2 - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 573.840 lei Clubului Sportul Studențesc, în vederea desfășurării Proiectului „“Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitor!11, în perioada aprilie - noiembrie 2018, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Drepturile și obligațiile părților - Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc - cât și toate celelalte prevederi sunt stabilite, cu respectarea prevederilor legale în materie, în protocolul care va fi aprobat odată cu adoptarea prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se împuternicește directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București să semneze protocolul menționat la art.3, cu respectarea prevederilorlegale în vigoare.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.:    197

Data:    12.07.2018

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 197 / 12.07.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oliver Leon Păiuși


Propunerea tehnico-financiara a Proiectului Cupa Sectorulu

Nr

Crt

Secția sportiva

Nr. de

activitati

Nr. unitati

de

invatamant

Nr. de participanti

Nr. Lectori / instructori

Cheltuieli

selecție

Cheltuiel^

pregătire

sportiva

Cheltui¥țf^

^^anii^re

competiții

pictai

cheltuieli

proiect

1

Badminton

5

5

100

5

16.750

21.250

11.000

49.000

2

Baschet

5

5

120

6

30.100

29.600

16.800

76.500

3

Gimnastica

Ritmica

5

5

50

2

6.700

11.800

8.600

27.100

4

Hochei pe gheata

5

5

100

5

6.750

68.250

7.800

82.800

5

Karate

5

23

150

5

13.250

6.250

21.500

41.000

6

Polo

5

6

80

8

25.200

12.800

10.400

48.400

7

Rugby

5

5

60

3

18.550

5.550

11.800

35.900

8

Tenis

5

25

50

4

22.650

8.900

9.800

41.350

9

Tir Sportiv

4

10

90

4

8.100

0

5.400

13.500

Total

44

89

800

42

148.050

164.400

103.100

415.550

Cheltuieli

promovare

573.840

contribuție Sportul Studențesc 10

%

57.384

Suma solicitata 1

516.456


PROTOCOL Nr. 1Preambul

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80 si art. 81 alin. 2) lit. k) si q) si a articolului 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

S-a încheiat prezentul Protocol

CAP. I. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

Art. 1 CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, cu sediul în București, Str. Piața Amzei, nr. 13, Sector 1, având Codul de înregistrare fiscală nr. 38281523, Contul nr. RO0TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin Director Bogdan Mihăilescu, numit în continuare CENTRUL CULTURAL, pe de o parte

si

Clubul Sportului Studențesc cu Domiciliul Fiscal in Str. Mihail Moxa, Nr. 5, Sectror 1, București, având codul fiscal nr. 4433856, Contul nr. R082TREZ70120G335000XXXX deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentată prin doamna Gabriela Mitroi-Banu, numit în continuare

Clubul,

CAP. II - OBIECTUL SI DURATA PROTOCOLULUI


Art. 2.1. Prezentul Protocol are ca obiect finanțarea in valoare de 516.456 leiNtRO^ji^țjY. Clubului Sportiv Studențesc de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresîfc" vederea desfășurării unui proiect sportiv denumit „Cupa Sectorului 1-Un secol de performanta-punte către viitor” in perioada 1 iunie-30 noiembrie 2018.

Art. 2.2. Protocolul intră în vigoare începând cu data semnării lui de ambele părți și încetează la 30.11.2018.

CAP. III - OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 3.1. CENTRUL CULTURAL se obligă sa acorde finanțarea proiectului sportiv denumit „Cupa Sectorului 1-Un secol de performanta-punte către viitor” prin susținerea cu suma de 516.456 lei, reprezentând cheltuieli efectuate în scopul organizării si desfășurării proiectului sportiv „Cupa Sectorului 1-Un secol de performanta-punte către viitor” in conformitate cu Propunerea tehnica si financiara înregistrata cu nr. 19527/15.05.2018, din anexa 1.

Art. 3.2. Plata se va face în una sau mai multe tranșe, prin transfer bancar, în lei, în contul Clubului Sportiv Studențesc, după:

finalizarea parțiala sau totala a activitatilor specifice proiectului sportiv denumit „Cupa Sectorului 1-Un secol de performanta-punte către viitor”; predarea Raportului parțial sau final de activitate si Raportului financiar; prezentarea documentelor justificative de plata.

Art. 3.3. Plata se va efectua pe baza documentelor justificative de plata : ordine de plata, chitanțe sau state de plata si numai după ce s-a făcut dovada plății cofinantarii din partea Clubului. Nu se acorda plata in avans.

Art. 3.4 Confirmarea serviciilor prestate se va realiza printr-un proces verbal de recepție. Recepția se va realiza pe baza faptica, atat cantitativa, cat si calitativa si pe baza documentelor justificative de plata privind serviciile achiziționate corespunzătoare fiecărui element, prezentate in copie, stampilate si certificate pentru conformitate cu originalul.

Art. 3.5. Clubul Sportiv Studențesc se obligă să desfășoare activitățile proiectului sportiv denumit „Cupa Sectorului 1-Un secol de performanta-punte către viitor” , astfel cum au fost stipulate în Propunerea tehnică si financiara inregistrata cu nr. 19527/15.05.2018 și în funcție de importanța lor în atingerea scopului propus.

Art. 3.6. Clubul Sportiv Studențesc se obligă să asigure suportul administrativ necesar desfășurării acțiunilor specifice proiectului sportiv denumit „Cupa Sectorului 1-Un secol de performanta-punte către viitor”.

Art. 3.7. Clubul Sportiv Studențesc se obligă să utilizeze suma de bani care face obiectul finanțării numai pentru realizarea activităților eligibile și atingerea scopurilor specificate în proiectul sportiv denumit „Cupa Sectorului 1-Un secol de performanta-punte către viitor”.

Art. 3.8. Clubul Sportiv Studențesc se obligă să efectueze numai cheltuieli care se încadrează în limitele și categoriile aprobate ale proiectului sportiv denumit „Cupa Sectorului 1-Un secol de performanta-punte către viitor”. Cheltuielile efectuate înainte și după perioada de derulare a proiectului nu sunt eligibile și nu pot fi decontate.

Art. 3.9. Clubul Sportiv Studențesc se obligă să redacteze materialele informative și de promovare cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si


drepturile conexe, republicată, referitor la scrierile literare și publicistice, eonfeî^tRBjTț/ prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum și operele fotografice și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

Art. 3.10. Clubul Sportiv Studențesc se obligă să solicite și să obțină autorizația neexclusivă de la organismul de gestiune colectivă și să plătească remunerațiile cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, în situația în care vor fi comunicate public unele opere muzicale în cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în concerte, spectacole ori manifestări artistice, publicată prin Decizia ORDA nr. 203/2011, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420/16/06.2011;

Art. 3.11. Clubul Sportiv Studențesc se obligă să transmită CENTRULUI CULTURAL informații privind derularea proiectului sportiv denumit „Cupa Sectorului 1-Un secol de performanta-punte către viitor” și utilizarea sumei finanțate. In acest scop, pentru validarea cheltuielilor efectuate, la Raportul de activitate si Raportul financiar, Clubului Sportiv Studențesc va anexa documente justificative privind activitatile desfășurate si cheltuielile efectuate, în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea activităților prevăzute în Proiect.

Art. 3.12. Raportul de activitate va cuprinde obligatoriu poze cu toate activitatile desfășurate, descrierea activitatilor desfășurate, gradul de realizare a acestora, precum si rezultatele obținute, inclusiv, documente privind realizarea măsurilor de informare și publicitate

Art. 3.13. Raportul financiar final trebuie să precizeze decontul aferent atât sumei primite de la CENTRUL CULTURAL, prevăzută în prezentul Protocol, în art. 3.1. cât și pentru contribuția proprie si documentele justificative de plata.

Art. 3.14. Clubul Sportiv Studențesc se obligă să furnizeze CENTRULUI CULTURAL, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens, toate informațiile referitoare la derularea Proiectului și să permită, pe toată durata Protocolului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, accesul neîngrădit al reprezentanților autorității sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în eadiul Piolueolului. Cuntiulul se efectuează la lucul unde aceste documente sunt păstrate de către Clubul Sportiv Studențesc ;

CAP. IV - PARTICIPAREA TERȚILOR

Art. 4.1 . In relațiile cu tertii răspunderea pentru obligațiile asumate revine pârtii care s-a

obligat.

CAP. V - BUGETUL PROIECTULUI. DESTINAȚIA

Art. 5.1. Clubul Sportiv Studențesc este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului si să prezinte documentele justificative privind activitatile și cheltuielile aferente. Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului proiectului și prevederilor prezentului Protocol;

Art. 5.2. Toate fondurile care fac obiectul finanțării, precum și bunurile pentru achiziționarea cărora au fost utilizate acestea și alte bunuri primite în acest scop, vor fi utilizate de către Clubul Sportiv Studențesc numai pentru realizarea activităților și atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit.


are și x //


referitor la scrierile ; sau orale, precum g fotografiei;


drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, publicistice, conferințele, prelegerile si orice alte opere scris fotografice și orice alte opere exprimate printr-un procedeu anali

Art. 3.10. Clubul Sportiv Studențesc se obligă să solicite și să obțină autorizația neexclusivă de la organismul de gestiune colectivă și să plătească remunerațiile cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, în situația în care vor fi comunicate public unele opere muzicale în cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în concerte, spectacole ori manifestări artistice, publicată prin Decizia ORDA nr. 203/2011, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420/16/06.2011;

Art. 3.11. Clubul Sportiv Studențesc se obligă să transmită CENTRULUI CULTURAL informații privind derularea proiectului sportiv denumit „Cupa Sectorului 1-Un secol de performanta-punte către viitor” și utilizarea sumei finanțate. In acest scop, pentru validarea cheltuielilor efectuate, la Raportul de activitate si Raportul financiar, Clubului Sportiv Studențesc va anexa documente justificative privind activitatile desfășurate si cheltuielile efectuate, în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea activităților prevăzute în Proiect.

Art. 3.12. Raportul de activitate va cuprinde obligatoriu poze cu toate activitatile desfășurate, descrierea activitatilor desfășurate, gradul de realizare a acestora, precum si rezultatele obținute, inclusiv, documente privind realizarea măsurilor de informare și publicitate Art. 3.13. Raportul financiar final trebuie să precizeze decontul aferent atât sumei primite de la CENTRUL CULTURAL, prevăzută în prezentul Protocol, în art. 3.1. cât și pentru contribuția proprie si documentele justificative de plata.

Art. 3.14. Clubul Sportiv Studențesc se obligă să furnizeze CENTRULUI CULTURAL, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens, toate informațiile referitoare la derularea Proiectului și să permită, pe toată durata Protocolului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, accesul neîngrădit al reprezentanților autorității sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Protocolului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Clubul Sportiv Studențesc ;


CAP. IV - PARTICIPAREA TERȚILOR

Art. 4.1. In relațiile cu tertii răspunderea pentru obligațiile asumate revine pârtii care s-a

obligat.

CAP. V - BUGETUL PROIECTULUI. DESTINAȚIA

Art. 5.1. Clubul Sportiv Studențesc este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului si să prezinte documentele justificative privind activitatile și cheltuielile aferente. Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului proiectului și prevederilor prezentului Protocol;

Art. 5.2. Toate fondurile care fac obiectul finanțării, precum și bunurile pentru achiziționarea cărora au fost utilizate acestea și alte bunuri primite în acest scop, vor fi utilizate de către Clubul Sportiv Studențesc numai pentru realizarea activităților și atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit.


Art. 5.3. Atunci când Centrul constată, pe baza rapoartelor sau ca unnare efectuate, că Clubul Sportiv Studențesc a folosit sau folosește fondurile și/saif' achiziționate pentru derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele prezentului protocol sau ca nu justifică utilizarea sumelor, finanțarea se va suspenda.

CAP. VI - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 6.1. Clubul Sportiv Studențesc își asumă întreaga răspundere privind supravegherea generală a desfășurării activităților sportive denumite „Cupa Sectorului 1-Un secol de performanta-punte către viitor” și răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art. 6.2. Clubul Sportiv Studențesc răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii Protocolului pe o perioadă de 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art. 6.3. Clubul Sportiv Studențesc este singura persoană responsabilă pentru modul în care folosește finanțarea primita. CENTRUL este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației de către Clubul Sportiv Studențesc .

CAP. VII- SANCȚIUNI

Art. 7.1. CENTRUL poate rezilia protocolul dacă Clubul Sportiv Studențesc nu demarează realizarea acestuia în termenul stabilit în prezentul protocol;

Art. 7.2. Protocolul poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care s-a adus la cunoștința oricăreia dintre parti că nu și-a îndeplinit obligațiile din protocol;

CAP. VIII - FORȚA MAJORĂ

Art. 8.1. Forța majoră, așa cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen.

Art. 8.2. Clubul Sportiv Studențesc nu este îndreptățit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forță majoră, să-și îndeplinească obligațiile din prezentul protocol. Forța majoră trebuie anunțată în scris în 5 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 5 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parțială a Proiectului are drept rezultat plata parțială, Clubul Sportiv Studențesc având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării Proiectului.

CAP. IX - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 9.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata din Romania.

CAP. X - ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 10.1. Prezentul Protocol poate înceta:

a)    prin îndeplinirea obiectului Protocolului;

b)    prin acordul scris al părților;

c)    prin reziliere de drept invocată de una din păi*ți în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă de către cealaltă parte a obligațiilor din protocol;

d)    prin ajungere la termen ;

e)    prin forța majora daca a fost invocata.

CAP. XI - DISPOZIȚII FINALE

Art. 11.1. Orice comunicare între părți cu privire la Protocol trebuie să fie transmisă în scris, prin posta sau email.

Art. 11.2. Clauzele prezentului Protocol se vor interpreta conform legilor din România. Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi,_, în 2 exemplare cu valoare juridică

egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă și cuprinde 4(patru) pagini.