Hotărârea nr. 196/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 196 din 12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului „ASE – 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării și

derulării în comun a Proiectului „ASE -105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, Direcția Management Economic și Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.353/14.06.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului „ASE - 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”;

Văzând Nota Centrului Cultural al Sectorului 1 nr. 1384 din data de 06.07.2018; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80, art. 81 alin. 2) lit. k) și q) și alin. (3) și

art.115 lin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului „ASE - 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”.

Art.2. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 170.425 lei Fundației Academiei de Studii Economice din București, în vederea desfășurării Proiectului „ASE - 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”, în perioada iulie - decembrie 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Drepturile și obligațiile părților - Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice din București -cât și toate celelalte prevederi, sunt stabilite, cu respectarea prevederilor legale în materie, în protocolul care va fi aprobat odată cu adoptarea prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se împuternicește directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București să semneze protocolul menționat la art.3, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.5. -    (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația

Academiei de Studii Economice din București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Oliver I.et
AR

ta Cefalan


Nr.:    196

Data: 12.07.2018

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 196/ 12.07.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, „ Oliver Leon_Păiii^\ Ltuz.Propunerea tehnico-financiara in vederea proiectului "Ase-105 ani de performanta Academica “

Nr.

CRT

Denumire indicatori

Preț

unitar

Nr.

unitati

Preț total

PS1

1

Cazare București invitați

350

130

45.500

45.500

2

Servicii de masa

Coffee b re a k-uri

2.850

8

22.800

5.700

Cina festiva conferința

ICESS

242

150

36.300

Cocktail primire invitați

200

100

20.000

Cina festiva Ase 105

297

150

44.550

3

Servicii dc transport

Pausal

20.000

1

20.000

Materiale promotionale

Servicii grafica

5.000

1

5.000

5.000

Fotoexpozitie Piața

Romana

4.185

1

4.185

4.185

Afișe de prezentare A3

1.6

100

160

Roll-up-uri

155

6

930

Wave curb ASE 105

2.557,5

1

2.557,5

2.557,5

Mape

3

150

450

Ecusoane cu șnur

5

300

1.500

Notebook personalizat A5

6

300

1.800

Pix personalizat

2.4

1000

2.400

Genți personalizate

30

300

9.000

Pogram conferința

10

150

1.500

Alte printuri

10

150

1.500

Diplome de participare format A4

1.2

350

420

Trofeu sport

200

1

200

Medalii simple

15

30

450

Bust Nicolae Roșea

1

46.500

46.500

Medalii speciale Senat

50

320

16.000

Pagina web

6.000

1

6.000

Volum abstract Conferința

30

150

4.500

Film prezerntare ASE

25.850

1

25.850

25.850

Documentare foto-video

10.000

1

10.000

Publicare Proceedings

225

150

33.750

coroane funerare

200’

10

2.000

Subtotal

176.652,5

37.592,5

Total cheltuieli

365.802,5

88.792,5

Venituri din cofinantare din partea Primăriei Sectorului

1

88.793

Ale venituri necesare pentru acoperirea costurilor

277.010

_Anexa nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 12.07.20U PREȘEDINTE

Oliverl.e»


PROTOCOL Nr. 1Preambul

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80 si art. 81 alin. 2) lit. k) si q) si a articolului 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

S-a încheiat prezentul Protocol

CAP. I. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

Art. 1 CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Str. Piața Amzei, nr. 13, Sector 1, având Codul de înregistrare fiscală nr. 38281523, Contul nr. RO0TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin Director Bogdan Mihăilescu, numit în continuare CENTRUL CULTURAL, pe de o parte

si

Fundația Academiei de Studii Economice din București cu Domiciliul Fiscal in Piața Romana , Nr. 6, Bl. 1, Clădirea Ion Angelescu , Ap. Sala 0339, Sector 1, Municipiul București, având codul fiscal nr. 32491984 și contul

deschis la    , reprezentată prin domnul Președinte Teodor

Cristian, numit în continuare Fundația,

CAP. II - OBIECTUL SI DURATA PROTOCOLULUI

Art. 2.1. Prezentul Protocol are ca obiect finanțarea in valoare de 88.793 lei acordata Fundației Academiei de Studii Economice din București de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București în vederea desfășurării unui proiectului denumit „Ase-105 ani de performanta academica” in perioada iulie-decembrie 2018.

Art. 2.2. Protocolul intră în vigoare începând cu data semnării lui de ambele părți și încetează la 31.12.2018.

CAP. III - OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 3.1. CENTRUL CULTURAL se obligă sa acorde finanțarea proiectului denumit „Ase-105 ani de performanta academica” prin susținerea cu suma de 88.793 lei, reprezentând cheltuieli efectuate în scopul organizării si desfășurării proiectului „Ase-105 ani de performanta academica”in conformitate cu Propunerea tehnica si financiara înregistrata cu nr. 4518/06.02.2018, din anexa 1.

Art. 3.2. Plata se va face în una sau mai multe tranșe, prin transfer bancar, în lei, în contul Fundației Academiei de Studii Economice din București, după:

finalizarea parțiala sau totala a activitatilor specifice proiectului „Ase-105 ani de performanta academica”;

predarea Raportului parțial sau final de activitate si Raportului financiar; prezentarea documentelor justificative de plata.

Art. 3.3. Plata se va efectua pe baza documentelor justificative de plata : ordine de plata, chitanțe sau state de plata si numai după ce s-a făcut dovada plății cofinantarii din partea Fundației. Nu se acorda plata in avans.

Art. 3.4 Confirmarea serviciilor prestate se va realiza printr-un proces verbal de recepție. Recepția se va realiza pe baza faptica, atat cantitativa, cat si calitativa si pe baza documentelor justificative de plata privind serviciile achiziționate corespunzătoare fiecărui element, prezentate in copie, stampilate si certificate pentru conformitate cu originalul.

Art. 3.5. Fundația Academiei de Studii Economice din București se obligă să desfășoare activitățile proiectului denumit „Ase-105 ani de performanta academica” , astfel cum au fost stipulate în Propunerea tehnică si financiara inregistrata cu nr. 4518/06.02.2018 și în funcție de importanța lor în atingerea scopului propus.

Art. 3.6. Fundația Academiei de Studii Economice din se obligă să asigure suportul administrativ necesar desfășurării acțiunilor specifice proiectului denumit „Ase-105 ani de performanta academica”.

Art. 3.7. Fundația Academiei de Studii Economice din București se obligă să utilizeze suma de bani care face obiectul finanțării numai pentru realizarea activităților eligibile și atingerea scopurilor specificate în proiectul denumit „„Ase-105 ani de performanta academica”

Art. 3.8. Fundația Academiei de Studii Economice din București se obligă să efectueze numai cheltuieli care se încadrează în limitele și categoriile aprobate ale proiectului denumit „„Ase-105 ani de performanta academica”. Cheltuielile efectuate înainte și după perioada de derulare a proiectului nu sunt eligibile și nu pot fi decontate.

Art. 3.9. Fundația Academiei de Studii Economice din București se obligă să redacteze materialele informative și de promovare cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicată, referitor la scrierile literare și publicistice, conferințele, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum și operele fotografice și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

Art. 3.10. Fundația Academiei de Studii Economice din București se obligă să solicite și să obțină autorizația neexclusivă de la organismul de gestiune colectivă și să plătească remunerațiile cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, în situația în care vor fi comunicate public unele opere muzicale în cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în concerte, spectacole ori manifestări artistice, publicată prin Decizia ORDA nr. 203/2011, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420/16/06.2011;

Art. 3.11. Fundația Academiei de Studii Economice din București se obligă să transmită CENTRULUI CULTURAL informații privind derularea proiectului denumit „Ase-105 ani de performanta academica” și utilizarea sumei finanțate. în acest scop, pentru validarea cheltuielilor efectuate, la Raportul de activitate si Raportul financiar, Fundația Academiei de Studii Economice din București va anexa documente justificative privind activitatile desfășurate si cheltuielile efectuate, în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea activităților prevăzute în Proiect.

Art. 3.12. Raportul de activitate va cuprinde obligatoriu poze cu toate activitatile desfășurate, descrierea activitatilor desfășurate, gradul de realizare a acestora, precum si rezultatele obținute, inclusiv, documente privind realizarea măsurilor de informare și publicitate

Art. 3.13. Raportul financiar final trebuie să precizeze decontul aferent atât sumei primite de la CENTRUL CULTURAL, prevăzută în prezentul Protocol, în art. 3.1. cât și pentru contribuția proprie si documentele justificative de plata.

Art. 3.14. Fundația Academiei de Studii Economice din București se obligă să furnizeze CENTRULUI CULTURAL, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens, toate informațiile referitoare la derularea Proiectului și să permită, pe toată durata Protocolului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, accesul neîngrădit al reprezentanților autorității sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Protocolului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Fundația Academiei de Studii Economice din București',

CAP. IV - PARTICIPAREA TERȚILOR

Art. 4.1. In relațiile cu tertii răspunderea pentru obligațiile asumate revine pârtii care s-a

obligat.

CAP. V - BUGETUL PROIECTULUI. DESTINAȚIA

Art. 5.1. Fundația Academiei de Studii Economice din București este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului si să prezinte documentele justificative privind activitatile și cheltuielile aferente. Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului proiectului și prevederilor prezentului Protocol;

Art. 5.2. Toate fondurile care fac obiectul finanțării, precum și bunurile pentru achiziționarea cărora au fost utilizate acestea și alte bunuri primite în acest scop, vor fi utilizate de către Fundația Academiei de Studii Economice din București numai pentru realizarea activităților și atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit, țjt

Art. 5.3. Atunci când Centrul constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Fundația Academiei de Studii Economice din București a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele prezentului protocol sau ca nu justifică utilizarea sumelor, finanțarea se va suspenda.

CAP. VI - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 6.1. Fundația Academiei de Studii Economice din București își asumă întreaga răspundere privind supravegherea generală a desfășurării activităților culturale denumite „Ase-105 ani de performanta academica” și răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art. 6.2. Fundația Academiei de Studii Economice din București răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii Protocolului pe o perioadă de 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art. 6.3. Fundația Academiei de Studii Economice din București este singura persoană responsabilă pentru modul în care folosește finanțarea primita. CENTRUL este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației de către Fundația Academiei de Studii Economice din București.

CAP. VII- SANCȚIUNI

Art. 7.1. CENTRUL poate rezilia protocolul dacă Fundația Academiei de Studii Economice din București nu demarează realizarea acestuia în termenul stabilit în prezentul protocol;

Art. 7.2. Protocolul poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care s-a adus la cunoștința oricăreia dintre parti că nu și-a indeplinit obligațiile din protocol;

CAP. VIII - FORȚA MAJORĂ

Art. 8.1. Forța majoră, așa cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen.

Art. 8.2. Fundația Academiei de Studii Economice din București nu este îndreptățit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forță majoră, să-și îndeplinească obligațiile din prezentul protocol. Forța majoră trebuie anunțată în scris în 5 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 5 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parțială a Proiectului are drept rezultat plata parțială, Fundația Academiei de Studii Economice din București având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării Proiectului.

CAP. IX - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 9.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de' judecata din Romania.


CAP. X - ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 10.1. Prezentul Protocol poate înceta:

a)    prin îndeplinirea obiectului Protocolului;

b)    prin acordul scris al părților;

c)    prin reziliere de drept invocată de una din păi'ți în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă de către cealaltă parte a obligațiilor din protocol;

d)    prin ajungere la termen ;

e)    prin forța majora daca a fost invocata.

CAP. XI - DISPOZIȚII FINALE

Art. 11.1. Orice comunicare între păi'ți cu privire la Protocol trebuie să fie transmisă în scris, prin posta sau email.

Art. 11.2. Clauzele prezentului Protocol se vor interpreta conform legilor din România. Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi,_, în 2 exemplare cu valoare juridică

egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă și cuprinde 4(patru) pagini. ___—