Hotărârea nr. 194/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 194 din 12.07.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Parohia Sfantul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, în perioada 07.09.2018-14.09.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Parohia Sfanțul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, în perioada 07.09.2018-14.09.2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, respectiv de Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum și Avizul Direcției Management Economic nr.G/1985/28.06.2018;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor nonnative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de adresa Arhiepiscopiei Bucureștilor - Protoieria Sector 1 Capitală -Biserica Sfântul Vasile - Victoria, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 24691/22.06.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea finanțării evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, ce se va desfășura în perioada 07.09.2018-14.09.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. k) și q) alin.(3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Parohia Sfântul Vasile-Victoria, în vederea acordării unei finanțări în valoare de 57.519,50 lei, pentru implementarea evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, ce se va desfășura în perioada 07.09.2018-14.09.2018.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:    194

Data: 12.07.2018