Hotărârea nr. 19/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 31.01.2018 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de sănătate și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 153/2017 pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

Văzând:

-    adresa nr. 23076/19.12.2017 a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.64568/21.12.2017;

-    adresa nr. 19051/07.08.2017 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.40410/07.08.2017;

-    adresa nr. 17604/27.08.2017 a Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.43340/25.08.2017;

-    adresa Fundației Viață și Lumină, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.43339/25.08.2017;

-    adresa Asociației Caritas nr.485/31.08.2017, înregistrată la Direcția Generală de Asisitență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.44645/01.09.2017;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.n) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 1 după cum urmează:


Președinte:

Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucur

Vicepreședinte :

Dănuț Ioan Fleacă - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Membri:

Bogdan Ciocea - medic primar neurologie pediatrică - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din partea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;

Romeo Adrian Cozma - psihopedagog, inspector școlar pentru învățământul special din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București;

Vali Velcu - din partea Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

Gabriela Stegaru Ianovici - director, din partea Fundației „Viața și Lumină”;

Maricica Cihodaru - din partea Asociația Caritas București.

(2)    Fiecare dintre membrii titulari are desemnat un supleant, după cum urmează:

Mariana Coman - director general adjunct protecția copilului, persoană și familie din pentru directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Irina Florescu - medic primar neurologie pediatrică - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” pentru Bogdan Ciocea din partea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;

Lucian Mozer-Schonborn - psihopedagog, director la Școala Gimnazială Specială nr.7, sector 1 pentru Romeo Adrian Cozma din partea Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Victor Hohlov - pentru Vali Velcu din partea Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

Lenuța Pîrvan - pentru Gabriela Stegaru Ianovici din partea Fundației Viață și Lumină

Cristina Muzelak - pentru Maricica Cihodaru din partea Asociației Caritas București.

(3)    Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situații temeinic motivate.

Art.2. (1) Atribuțiile Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 1 sunt:

a)    stabilește măsurile de protecție specială pentru copii și menține măsurile pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție specială, stabilită în condițiile legii de Comisie sau, după caz, de instanța judecătorească;

b)    încetează sau, după caz, modifică măsura de protecție specială stabilită de către Comisie, în condițiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat sau, după caz, în situația în care în urma monitorizării aplicării măsurii de protecție specială se constată necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii;

c)    informează părinții prezenți la ședințele Comisiei cu privire la consecințele stabilirii măsurii de protecție specială asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv asupra drepturilor și obligațiilor pe care le au față de copil pe durata aplicării măsurii;

d)    hotărăște, dacă este cazul, în condițiile stabilite de Legea nr. civil, republicată, cu modificările ulterioare, cuantumul contribuției întreținerea copilului pentru care s-a decis măsura plasamentului în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


e)    eliberează sau, după caz, reînnoiește, suspendă sau retrage atestatul de asistent maternal;

f)    stabilește încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

g)    aprobă planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități în situația stabilirii unui alt grad de handicap față de propunerea serviciului de evaluare complexă;

h)    informează în scris conducerea instituțiilor pe care membrii Comisiei le reprezintă asupra dificultăților întâmpinate în stabilirea măsurilor de protecție specială pentru copii, încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și eliberarea certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap și asupra necesității de dezvoltare a serviciilor sociale, educaționale și de sănătate pentru copii în vederea identificării de soluții;

i)    soluționează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluționarea acestora nu este stabilită de lege în competența altor instituții sau a instanțelor judecătorești, după caz;

j)    colaborează cu organismele private acreditate care desfășoară activități în domeniul protecției drepturilor copilului și al protecției speciale pe raza administrativ-teritorială;

k)    întocmește un raport anual de activitate pe care îl înaintează Consiliului Local al Sectorului 1.

(2) Comisia pentru Protecția Copilului Sector 1 îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare.

Art.3. Președintele, vicepreședintele și membrii Comisiei răspund în fața Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, pentru neîndeplinirea obligațiilor care le revin potrivit legii, precum și pentru adoptarea unor hotărâri cu nerespectarea dispozițiilor legale.

Art.4. Pentru participarea la ședințele Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 1 președintele, vicepreședintele și membrii Comisiei vor primi o indemnizație în conformitate cu prevederile legale.

Art.5. (1) Primarul Sectorului 1, președintele, vicepreședintele, membrii titulari și membrii supleanți ai Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Alexandru-Ștefan Deaconu


Nr.: 19

Data: 31.01.2018