Hotărârea nr. 189/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural al Sectorului 1 şi Asociaţia Play Academy Kids în vederea finanţării şi derulării în comun a Proiectului „Cupa Intercartiere“


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Play Academy Kids în vederea finanțării și derulării în comuti a

Proiectului „Cupa Intercartiere"

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, respectiv de Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 ale Consiliului Local al Sectorului 1

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuiești ni. 302/19.04.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Play Kids Academy, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului ”Cupa Intercartiere”;

Luând în considerare cererea Asociației Play Academy Kids, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 24253/20.06.2018 prin care se solicită modificarea perioadei de desfășurare a proiectului;

Văzând Nota Centrului Cultural al Sectorului 1 nr. 1384 din data de 06.07.2018. în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), ari 80 și art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și alin. (3)

și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, icpublicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Play Academy Kids, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului „Cupa Intercartiere".

Art. 2. - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 320,458.91 lei Asociației Play Academy Kids, în vederea desfășurării Proiectului „Cupa Intercartiere”, în perioada iulie-august, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Drepturile și obligațiile părților - Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Play Academy Kids - cât și toate celelalte prevederi, sunt stabilite, cu respectarea prevederilor legale în materie, în protocolul care va fi aprobat odată cu adoptarea prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se împuternicește directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București să semneze protocolul menționat la art.3, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1, Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Play Academy Kids vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.:    189

Data:    12.07.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr. 189/L2J12-2018


PREȘflTÎN

Propunerea tehnico-financiară a Proiectului „Cupa Intercartiere


Promovare Cupa Intercartiere sector 1

Nr.

crt.

Campanie

promovare

Cupa

Intercartiere

Specificații

producție/detalii

Cantitate

Zile de activare

Cost unit/lei

total lei

1

Bannere

Stardale+montaj

cu fata dubla si găuri de vânt, in intersecții

10

X

1092.42

10,924.20

2

Flyere

5000 Flyere

5000

X

0,83

4,165.00

3

Afișe

2000 buc

2000

X

1.67

3,332.00

4

Distribuție afișe

1

X

2184.84

2,184.84

5

Difuzare Spot ProTV/

Telekom Sport

Carton

Eveniment susținut cu sprijinul PS1

1

1

1

18,064.20

6

Promovare

Facebook,

Youtube,

Google

Campanie google adwords, inscrieri, premii, activări

1

61

16942.03

16,942.03

Total promovare

55,612.27

Necesar General

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Specificații producție / detalii

Cantitate

Zile de activare

Cost

unit/lei

total lei

1

Location

Renting

Giulești

închiriere teren-zi 1 (locație cu un teren)/8 ore

1

1

1,142.40

1,142.40

2

Location

Renting

Herăstrău

închiriere teren-zi 2 (locație cu3 terenuri)/8 ore

3

1

1,142.40

3,427.20

3

Corturi

inchiriere

1 buc.

6X3(vedete) si 4buc. 3X3(dj, înscrieri, vestiare..)

5

2

380.08

1,904.00

4

Inscripționa re pereți colturi

5 pereți din 4 corturi

5

X

109.48

547.40

5

Pavilion (de inchiriat)

3mX3m, pupitru DJ

1

2

357.00

357.00

6

banei de lemn si mese de lemn

4 banei si 2 mese (pentru cele 2 vestiare)

1

2

476.00

476.00

7

Resurse

umane

Ambulanta

1

2

1,869.49

1,869.49

8

Paza privata

Locații

Giulesti si Herăstrău

1

2

4,379.20

4,379.20

9

Tribuna

1

2

11,216.9

4

11,216.94

10

Tabela electronica & operator

tip ecran led

1

2

19,663.5

6

19,663.56

11

Generator

1

2

2,189.60

2,189.60

12

Toalete

Ecologice

4

2

491.59

1,966.36

13

Podium

inchiriat pentru finala

1

1

821.10

821.10

14

Tun confetti

1

1

1

1,785.00

1,785.00

15

Inscripționa re pieptare

fata/verso

color

80

X

27.37

2,189.60

16

Kit inscriere

bratara,

formulare,

printuri

1000

X

4.37

4,367.30

17

Spider

1

X

833.00

833.00

18

Steaguri

8

X

137.80

1,102.42

19

Bannere

perimetrale

teren

bannere poliplan,color, cu fata dubla=500m liniari

390

X

49.27

19,213.74

20

Mesh uri

4m/3m

2

X

763.98

1,527.96

Total

80,979.26

Implementare, artiști, promovare

Nr.

crt.

Denumire

indicatori

Specificații

producție/detalii

Cantitate

Zile de activare

Cost

unit/lei

total lei

1

Dj

Giulesti si Herastrau(Finala Sector 1)

1

2

2

MC

Giulesti si Herastrau(Finala Sector 1)

1

2

3

Dansatori

Concurs Battle dans urban

Finala

1

1

4

Artiști

Concert

1

1

-

5

Vlogeri

2 echipe(

campanie

youtube,

facebook,

instagram)

2

2

Endorseri(nume in anexa)

promovare in

SI (terenuri, scoli si licee+ Promo Competiție

6

2

Implementare

echipa

implementare,

inscrieri,

promovare,

hostess, helperi,

consumabile,

trasport,

promovare:

youtube,

facebook, google adwords, spot tv, spot radio,

1

31

Promovare Precompetitie(vizite pe terenuri Sector 1 si apariții in emisiuni TV, radio, Online

endorseri,

influenceri

precompetitie

1

21

120,000.00

120,000.00

Total promovare

55,612.27

Total management, artiști, imagine, resurse umane, administrare inscrieri echipe

183,867.38

Total suma solicitata, Centrul Cultural/ Primăria Sectorului 1

320,458.91

Suma

Procent

Valoare proiect

360,918.91

100%

Contribuție Centrul Cultural/Primaria Sectorului

1

320,458.91

88.78%

Contribuție Asociația Play Academy Kids

40,460.00

11.21%

PROTOCOL Nr. 1Preambul

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art 80 si art. 81 alin. 2) lit. k) si q) si a articolului 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

S-a încheiat prezentul Protocol

CAP. I. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

Art. 1 CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Str. Piața Amzei, nr. 13, Sector 1, având Codul de înregistrare fiscală nr. 38281523, Contul nr. RO0TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin Director Bogdan Mihăilescu, numit în continuare CENTRUL CULTURAL, pe de o parte

si

Asociația Play Academy Kids cu Domiciliul Fiscal in Str. Revoluției, Nr. 17B, Orașul Pantelimon, Jud. Ilfov, având codul fiscal nr. 37156573 și contul RO13CECEB20430RON43 84675- CEC Bank, reprezentată prin domnul Falemi Nana Ngassam, numit în continuare Asociația,

CAP. II - OBIECTUL SI DURATA PROTOCOLULUI

Art. 2.1. Prezentul Protocol are ca obiect finanțarea in valoare de 320,458.91 lei acordata Asociației Play Academy Kids de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București în vederea desfășurării unui proiectului denumit „Cupa Intercartiere”, desfasurat in perioada iulie-august 2018.

Art. 2.2. Protocolul intră în vigoare începând cu data semnării lui de ambele părți și încetează la 31.08.2018.

CAP. III - OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 3.1. CENTRUL CULTURAL se obligă sa acorde finanțarea proiectului denumit „Cupa Intercartiere” prin susținerea cu suma de 320.457.91 lei, reprezentând cheltuieli efectuate în scopul organizării si desfășurării proiectului „Cupa Intercartiere” in conformitate cu Propunerea tehnica si financiara înregistrata cu nr. 3910/01.02.2018, din anexa 1.

Art. 3.2. Plata se va face în una sau mai multe tranșe, prin transfer bancar, în lei, în contul Asociației Play Academy Kids, după:

finalizarea parțiala sau totala a activitatilor specifice proiectului sportiv „Cupa Intercartiere” predarea Raportului parțial sau final de activitate si Raportului financiar;

prezentarea documentelor justificative de plata.

Art. 3.3. Plata se va efectua pe baza documentelor justificative de plata : ordine de plata, chitanțe sau state de plata si numai după ce s-a făcut dovada plății cofinantarii din partea Asociației. Nu se acorda plata in avans.

Art. 3.4 Confirmarea serviciilor prestate se va realiza printr-un proces verbal de recepție. Recepția se va realiza pe baza faptica, atat cantitativa, cat si calitativa si pe baza documentelor justificative de plata privind serviciile achiziționate corespunzătoare fiecărui element, prezentate in copie, stampilate si certificate pentru conformitate cu originalul.

Art. 3.5. Asociației Play Academy Kids obligă să desfășoare activitățile proiectului denumit „Cupa Intercartiere”, astfel cum au fost stipulate în Propunerea tehnică si financiara înregistrata cu nr. 3910/01.02.2018 și în funcție de importanța lor în atingerea scopului propus.

Art. 3.6. Asociației Play Academy Kids din se obligă să asigure suportul administrativ necesar desfășurării acțiunilor specifice proiectului denumit „Cupa Intercartiere” .

Art. 3.7. Asociației Play Academy Kids se obligă să utilizeze suma de bani care face obiectul finanțării numai pentru realizarea activităților eligibile și atingerea scopurilor specificate în proiectul denumit „Cupa Intercartiere” .

Art. 3.8. Asociației Play Academy Kids se obligă să efectueze numai cheltuieli care se încadrează în limitele și categoriile aprobate ale proiectului denumit „Cupa Intercartiere”. Cheltuielile efectuate înainte și după perioada de derulare a proiectului nu sunt eligibile și nu pot fi decontate.

Art. 3.9. Asociației Play Academy Kids se obligă să redacteze materialele informative și de promovare cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 8/1996    de autor si drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, referitor la scrierile literare și publicistice, conferințele, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum și operele fotografice și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

Art. 3.10. Asociației Play Academy Kids se obligă să solicite și să obțină autorizația neexclusivă de la organismul de gestiune colectivă și să plătească remunerațiile cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, în situația în care vor fi comunicate public unele opere muzicale în cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în concerte, spectacole ori manifestări artistice, publicată prin Decizia ORDA nr. 203/2011, în Monitorul Oficial al României, Partea I, ni-. 420/16/06.2011;

Art. 3.11. Asociației Play Academy Kids se obligă să transmită CENTRULUI CULTURAL informații privind derularea proiectului denumit „Cupa Intercartiere” și utilizarea sumei finanțate. în acest scop, pentru validarea cheltuielilor efectuate, la Raportul de activitate si Raportul financiar, Asociației Play Academy Kids va anexa documente justificative privind activitatile desfășurate si cheltuielile efectuate, în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea activităților prevăzute în Proiect.

Art. 3.12. Raportul de activitate va cuprinde obligatoriu poze cu toate activitatile desfășurate, descrierea activitatilor desfășurate, gradul de realizare a acestora, precum si rezultatele obținute, inclusiv, documente privind realizarea măsurilor de informare și publicitate

Art. 3.13. Raportul financiar final trebuie să precizeze decontul aferent atât sumei primite de la CENTRUL CULTURAL, prevăzută în prezentul Protocol, în art. 3.1. cât și pentru contribuția proprie si documentele justificative de plata.

Art. 3.14. Asociației Play Academy Kids se obligă să furnizeze CENTRULUI CULTURAL, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens, toate informațiile referitoare la derularea Proiectului și să permită, pe toată durata Protocolului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, accesul neîngrădit al reprezentanților autorității sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Protocolului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Asociației Play Academy Kids',

CAP. IV - PARTICIPAREA TERȚILOR

Art. 4.1 . In relațiile cu tertii răspunderea pentru obligațiile asumate revine pârtii care s-a

obligat.

CAP. V - BUGETUL PROIECTULUI. DESTINAȚIA

Art. 5.1. Asociației Play Academy Kids este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului si să prezinte documentele justificative privind activitatile și cheltuielile aferente. Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului proiectului și prevederilor prezentului Protocol;

Art. 5.2. Toate fondurile care fac obiectul finanțării, precum și bunurile pentru achiziționarea cărora au fost utilizate acestea și alte bunuri primite în acest scop, vor fi utilizate de către Asociației Play Academy Kids numai pentru realizarea activităților și atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit.

Art. 5.3. Atunci când Centrul constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Asociației Play Academy Kids a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele prezentului protocol sau ca nu justifică utilizarea sumelor, finanțarea se va suspenda.

CAP. VI - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 6.1. Asociației Play Academy Kids își asumă întreaga răspundere privind supravegherea generală a desfășurării activităților culturale denumite „Cupa Intercartiere” și răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art. 6.2. Asociației Play Academy Kids răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii Protocolului pe o perioadă de 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art. 6.3. Asociației Play Academy Kids este singura persoană responsabilă pentru modul în care folosește finanțarea primita. CENTRUL este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației de către Asociației Play Academy Kids.

CAP. VII- SANCȚIUNI

Art. 7.1. CENTRUL poate rezilia protocolul dacă Asociației Play Academy Kids nu demarează realizarea acestuia în termenul stabilit în prezentul protocol;

Art. 7.2. Protocolul poate fi reziliat de plin drept, tară a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care s-a adus la cunoștința oricăreia dintre parti că nu și-a îndeplinit obligațiile din protocol;

CAP. VIII - FORȚA MAJORĂ

Art. 8.1. Forța majoră, așa cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen.

Art. 8.2. Asociației Play Academy Kids nu este îndreptățit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forță majoră, să-și îndeplinească obligațiile din prezentul protocol. Forța majoră trebuie anunțată în scris în 5 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 5 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parțială a Proiectului are drept rezultat plata parțială, Asociației Play Academy Kids având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării Proiectului.

CAP. IX - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 9.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata din Romania.


CAP. X - ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 10.1. Prezentul Protocol poate înceta:

a)    prin îndeplinirea obiectului Protocolului;

b)    prin acordul scris al părților;

c)    prin reziliere de drept invocată de una din părți în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă de către cealaltă parte a obligațiilor din protocol;

d)    prin ajungere la termen ;

e)    prin forța majora daca a fost invocata.

CAP. XI - DISPOZIȚII FINALE

Art. 11.1. Orice comunicare între părți cu privire la Protocol trebuie să fie transmisă în scris, prin posta sau email.

Art. 11.2. Clauzele prezentului Protocol se vor interpreta conform legilor din România.

Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi,_, în 2 exemplare cu valoare juridică

egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă și cuprinde 4(patru) pagin^'șfj-