Hotărârea nr. 188/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 12.07.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana, în vederea organizării Proiectului „Rădăcini sănătoase, orizonturi largi” pe parcursul a 22 de zile, în Județul Suceava, localitatea Vicovul de Sus


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin

Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana, în vederea organizării Proiectului „Rădăcini sănătoase, orizonturi largi”pe parcursul a 22 de zile, în Județul Suceava, localitatea Vicovul de Sus

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică, respectiv de Serviciul Legislație, Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Rapoilul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama dc adresa Asociației pentru Educație și Sănătate Mens Sana, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 23405/14.06.2018, prin care se solicită finanțare, în vederea organizării Proiectului „Rădăcini sănătoase, orizonturi largi”, pe parcursul a 22 de zile.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. k) și q) și alin.(3) și art. 115 alin.(l) lit b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana, în vederea acordării unei finanțări pentru implementarea Proiectului „Rădăcini sănătoase, orizonturi largi”, pe parcursul a 22 de zile.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,< Oliver LeonNr.:    188

Data: 12.07.2018