Hotărârea nr. 187/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 12.07.2018 privind aprobarea prelungirii duratei închirierii imobilului în suprafaţă de circa 1250 mp, situat în str. Baicului nr.82, sector 2, Bucureşti pentru depozitarea arhivei aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei închirierii imobilului în suprafață de circa 1250 mp, situat în str. Baicului nr.82, sector 2, București pentru depozitarea arhivei aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Juridice - Serviciul Legislație Spații cu altă destinație decât cea de locuință și al Serviciului Secretariat General, Audiențe;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Analizând dispozițiile art. 1777-1834, CAPITOLUL V Contractul de locațiune din Codul

Civil,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată;

Ținând seama de prevederile art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Instrucțiunile privind activitatea de arhivă aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996;

Luând în considerare prevederile art.3.1 și art.3.2. alin. (1) din contractul de închiriere spațiu pentru depozitarea arhivei, nr. J-AC/196-S/16.09.2015, adresa SC Stefadina Comserv SRL nr. 3469/15.05.2018 și Referatul Serviciului Secretariat General, Audiențe nr. 1268/2018;

Ținând seama de Raportul Comisiei de validare;

în temeiul art.45 alin.(2) și alin. (5), teza a Il-a, art.81 alin.(2), coroborat cu art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă, în condițiile legii, prelungirea duratei închirierii imobilului în suprafață de circa 1250 mp, situat în str. Baicului nr.82, sector 2, București în scopul depozitării arhivei aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, pentru o perioadă de 1 (un) an.

Art.2. - Sumele aferente plății chiriei vor fi suportate din bugetul general centralizat al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art.3. - Se numește comisia pentru negocierea prețului de închiriere, formată din:

-    Virgil-Adrian Suvac    -    consilier local;

-    Cristian-Adrian Tudose    -    consilier local;

-    Gheorghiță-Liviu Goncea    -    consilier local;

Liliana Senteș    -    Director Direcția Utilități Publice;

Georgeta Raportaru    - Șef Serviciu Secretariat General, Audiențe.

Art.4. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze contractul de închiriere al imobilului nominalizat la art. 1.

Art.5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Serviciul Secretariat general, Audiențe și membrii comisiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.:    187

Data: 12.07.2018