Hotărârea nr. 186/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 12.07.2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 151/04.06.2018 privind achiziționarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1 a unui imobil, în vederea amenajării ca loc de joacă și parcare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 151/04.06.2018 privind achiziționarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului

Public Sector 1 a unui imobil, în vederea amenajării ca loc de joacă și parcare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate nr. N 489/2018 întocmit de Direcția Cadastru, Fond Fuciar, Patrimoniu și Evidență Electorală;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/10.03.2017 prin care s-a constituit comisia de identificare și negociere în vederea achiziționării de la proprietari, precum și de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spații de joacă pentru copii, precum și amenajării de parcaje subterane/supraterane, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 151/04.06.2018 privind achiziționarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1 a unui imobil, în vederea amenajării ca loc dejoacă și parcare;

Luând în considerare Procesul Verbal al Comisiei de identificare și negociere în vederea achiziționării de la proprietari, precum și de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spații dejoacă pentru copii precum și amenajării de parcaje subterane/supraterane, încheiat în data de 14.06.2018;

în temeiul art.45 alin.(l), art. 80, art.81 alin.(2) coroborate cu art.115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 151/04.06.2018 privind achiziționarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1 a unui imobil, în vederea amenajării ca loc dejoacă și parcare.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Administrația Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.07.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:    186

Data: 12.07.2018