Hotărârea nr. 185/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 26.06.2018 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/11.06.2018 privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unitatilor de invatamant aflate pe raza administrativa a sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, inscrisi la Centrul de Pregatire pentru Performanta in Robotica al Colegiului Tehnic "Dinicu Gloescu", care au obtinut premii la Concursul de robotica RoboTech - Junior, editia I, din 12 mai 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/11.06.2018 privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unităților de învățământ aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, care au obținut premii la Concursul de robotică RoboTech - Junior, ediția I, din 12 mai 2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind nonnele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu

modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

Văzând Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice Nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/11.06.2018 privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unităților de învățământ aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, care au obținut premii la Concursul de robotică RoboTech - Junior, ediția I, din 12 mai 2018 (denumită în continuare ”H.C.L. Sector 1 nr. 175/11.06.2018”);

Având în vedere adresa formulată de doamna Mona - Aliss Rudnic, director al Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu” nr. 4490/25.06.2018, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6341/25.06.2018;

Ținând seama de amendamentul formulat de doamna Iuliana Cristina Grigorescu -consilier local al Sectorului 1 și aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1;

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și k) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. începând cu data prezentei, se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/11.06.2018, care va avea următorul cuprins: ''HOTĂRÂRE privind acordarea unor stimulente financiare elevilor înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, care au obținut premii la Concursul de robotică RoboTech - Junior, ediția I, din 12 mai 2018, precum și profesorului care a pregătit elevii din cadrul Centrului de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu. ”

Art. II. începând cu data prezentei, art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/11.06.2018 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

”Art. 1. (1) Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare totală de 11.600 lei, precum și acordarea unui număr de 24 plachete gravate, pentru 24 elevi înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, și care au obținut premii la Concursul de robotică RoboTech - Junior, ediția I, din 12 mai 2018.

(2) Se aprobă acordarea unui stimulent financiar în valoare de 3.000 lei, precum și acordarea unei plachete gravate, domnului profesor inginer Tudosă Emanuel, pentru rezultatele deosebite obținute de elevii de la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, pregătiți de domnia sa. ”

Art. III. începând cu data prezentei, Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/11.06.2018 se înlocuiește cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. începând cu data prezentei, Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/11.06.2018 se înlocuiește cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/11.06.2018 rămân nemodificate.

Art. VI. (1) Primarul Sectorului 1 și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 26.06.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE

PROVENIENȚĂ

CLASA

PREMIUL OBȚINUT LA CONCURSUL DE ROBOTICĂ ROBOTECH-

JUNIOR EDIȚIA I

12.05.2018

VALOARE

STIMULENTULUI

FINANCIAR CE

SE VA ACORDA

1

MIHNEA

MARTIN

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a VUI-a

I

1.000 lei

2

MATEI

CRICLEVIȚ

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a VUI-a

I

1.000 lei

3

PISICARU

MIHAI

Școala

Gimnazială

"Alexandru

Costescu”

Clasa a Vil-a

II

700 lei

4

VLAD

RAREȘ

Școala

Gimnazială

"Alexandru

Costescu”

Clasa a VH-a

II

700 lei

5

GHERNESCU

MARIA

DENISE

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a VUI-a

III

500 lei

6

SCURTU

ANDREEA

VALENTINA

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a VUI-a

III

500 lei

7

CHIRIȚĂ

BOGDAN

Școala

Gimnazială "Geo Bogza”

Clasa a Vil-a

MENȚIUNE

SPECIALĂ

400 lei

8

JITEA RADU

Școala

Gimnazială "Geo Bogza”

Clasa a VUI-a

MENȚIUNE

SPECIALĂ

400 lei

9

Scheuceac

Denisa

Școala

Gimnazială

"Alexandru

Costescu”

Clasa a VH-a

MENȚIUNE

400 lei

10

Troancă

Beatrice

Școala

Gimnazială

"Alexandru

Costescu”

Clasa a Vil-a

MENȚIUNE

400 lei

11

Litră Valentin

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a VlII-a

MENȚIUNE

400 lei

12

Țacă Vlad

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a VlII-a

MENȚIUNE

400 lei

13

Luca Cristian

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a Vil-a

MENȚIUNE

400 lei

14

Mavroianu

Petru

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a Vil-a

MENȚIUNE

400 lei

15

Ene Mihai

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a VH-a

MENȚIUNE

400 lei

16

Jitea Andrei

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a Vil-a

MENȚIUNE

400 lei

17

Mihăescu

Rareș

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a Vil-a

MENȚIUNE

400 lei

18

Potop Horia

Școala

Gimnazială ”Geo Bogza”

Clasa a VH-a

MENȚIUNE

400 lei

19

Dinca Andrei

Școala

Gimnazială ”Geo Bogza”

Clasa a Vil-a

MENȚIUNE

400 lei

20

Manole

Cătălin

Școala

Gimnazială nr. 178

Clasa a Vil-a

MENȚIUNE

400 lei

21

Iorgulis Iustin

Școala

Gimnazială nr. 178

Clasa a IV-a

MENȚIUNE

400 lei

22

Bebereche

Ionuț

Școala

Gimnazială nr.

181

Clasa a VH-a

MENȚIUNE

400 lei

23

Olteanu

Dragoș

Liceul Teoretic

Marin Preda

Clasa a Vl-a

MENȚIUNE

400 lei

24

Dobrescu

Cezar

Liceul Teoretic

Marin Preda

Clasa a Vl-a

MENȚIUNE

400 lei

B. Se va acorda un stimulant financiar, în valoare de 3.000 lei, și o plachetă gravată domnului profesor inginer Tudosă Emanuel, pentru rezultatele deosebite obținute de elevii de la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, pregătiți de domnia sa.

1.    A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 va contacta directorii unităților de învățământ de pe raza administrativ- teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București de unde provin elevii înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, care au obținut premiile I, II, III, mențiune specială și mențiune la Concursul de robotică RoboTech - Junior, ediția I, din 12 mai 2018

2.    Directorii unităților de învățământ vor contacta elevii mai sus menționați și pe domnul profesor inginer Tudosă Emanuel și vor stabili o dată pentru evenimentul de premiere, eveniment care se va desfășura în sala de festivități a Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu” din Calea Giulești nr. 10, sector 6, București

3.    Festivitatea de premiere va fi deschisă de Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, în prezența celor premiați, a doamnei Director al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, Rudnic Mona Aliss, și a directorilor unităților de învățământ care au dat acești elevi performanți.

4.    De asemenea, un reprezentant din partea A.U.I.P.U.S.P. Sector 1, va fi prezent în cadrul festivității de premiere pentru a înmână stimulentele financiare și plachetele gravate celor 24 elevi menționați în Anexa nr. 1, sau reprezentanților legali ai acestora, precum și domnului profesor inginer Tudosă Emanuel, pentru rezultatele deosebite obținute de elevii de la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, pregătiți de domnia sa.