Hotărârea nr. 184/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 26.06.2018 pentru instituirea obligativitatii elaborarii unui plan urbanistic de detaliu pentru toate tipurile de investitii ce se vor edifica pe raza sectorului 1, cu exceptia locuintelor individuale


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru instituirea obligativității elaborării unui plan urbanistic de detaliu pentru toate tipurile de investiții ce se vor edifica pe raza Sectorului 1, cu excepția locuințelor individuale

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate al Arhitectului Șef și al Direcției Juridice;

Ținând seama de avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Vâzând dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții din 12.10.2009, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale nr. 839/2009,

Ținând seama de prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Ținând cont de Planul Urbanistic General al Municipiul București aprobat cu HCGMB nr.269/2000 și modificat prin HCGMB nr.25 1/29.05.2008, cu valabilitatea prelungită cu 3 ani prin HCGMB nr.224/15.12.2015 până la data de 15.12.2018 Mapa.4 Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București;

Luând act de sesizarea înregistrată sub nr.29204 din 02.08.2017 ce are anexată lista semnăturilor cetățenilor de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin.(2) lit.e), alin (6), art. 81 alin. (2) lit. i), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- (1) Autoritatea publică locală Sector 1 al Municipiului București instituie obligativitatea solicitării, prin certificatul de urbanism, a elaborării documentației de urbanism de tip PUD ( plan urbanistic de detaliu) pentru toate tipurile de investiții care au ca scop realizarea unei construcții noi, indiferent de natura investiției, dacă actele normative în vigoare nu dispun altfel.

(2) Prin excepție de la prevederile alin.(l), nu se va solicita elaborarea unei plan urbanistic de detaliu pentru locuințele individuale în situația în care acestea respectă prevederile documentațiilor de urbanism de rang superior.

Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate prevederile contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3.- (1) Primarul Sectorului 1, Architectul Șef și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 26.06.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.