Hotărârea nr. 183/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 11.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilitatea domneniilor de activitate si componenta Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 cu modificarile si completarile ulterioare


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componenta Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 cu modificările și completările ulterioare

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și de Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.15, art.17 și art.18 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l 18/04.05.2018 prin care se ia act de demisia domnului Lixandru Ionel - Florian și se vacantează locul de consilier local;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 119/04.05.2018 cu privire la validarea mandatului de consilier al doamnei Suditu Raluca-Gabriela;

Luând în considerare solicitarea doamnei Suditu Raluca-Gabriela de face parte din Comisia de Studii, Prognoze economico-sociale, Buget, Impozite și Taxe Locale,

Având în vedere solicitarea domnului Tudose Cristian Adrian de a face parte din Comisia de Cultură, învățământ, Sport, Mass-Media și Culte.

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 1 în componența Comisiei de Studii, Prognoze economico-sociale, Buget, Impozite și Taxe locale - domeniul Buget-Finanțe se înlocuiește domnul Lixandru Ionel - Florian cu doamna Suditu Raluca- Gabriela.

2. La punctul 5 în componența Comisiei de Cultură, învățământ, Sport Mass Media și Culte - domeniul cultură, învățământ și sport se înlocuiește domnul Lixandru Ionel - Florian cu domnul Tudose Cristian Adrian.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 rămân nemodificate.

Art.III. (1) Primarul Sectorului 1 și persoanele nominalizate la art.I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.:    183

Data: 11.06.2018