Hotărârea nr. 181/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 11.06.2018 privind aprobarea implementarii Proiectului educational si social "Gradinita de Vacanta - Pachet de servicii educationale si sociale pentru prescolari", in cadrul unui numar de opt unitati de invatamant prescolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucuresti pentru anul scolar 2017-2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „ Grădinița de Vacanță -Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari”, în cadrul unui număr de opt unități de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport și mass-media și culte a Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

Adresa Grădiniței nr. 206 înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5292/24.05.2018, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

Adresele Grădiniței nr. 283, înregistrate la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5315/25.05.2018, și nr. 5708/06.06.2018, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

-    Adresele Grădiniței nr. 46, înregistrate la Administrația Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5318/25.05.2018 și nr. 5707/06.06.2018, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

Adresele Grădiniței ”Steaua”, înregistrate la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5358/25.05.2018 și nr. 5709/06.06.2018, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

-    Adresele Grădiniței nr. 116, înregistrate la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5319/25.05.2018 și nr. 5656/06.06.2018, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

-    Adresa Grădiniței nr. 44 înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5714/06.06.2018, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

-    Adresa Grădiniței nr. 248 înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5693/06.06.2018, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

-    Adresa Grădiniței nr. 222 înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5728/06.06.2018, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j), precum și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă implementarea Proiectului educațional și social „Grădinița de Vacanță- Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari”, în cadrul unui număr de opt unități de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și conducerea unităților de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București vizate de prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2)    Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București implicate în Proiectul educațional și social „Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari” se face prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și al Unităților Sanitare Publice Sector

1.

(3)    Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. 181

Dala: 11.06.2018

Anexa nr. 1

La Hotărârea Consiliului Local nr.

181/11.06.2018


PROIECTUL EDUCAȚIONAL "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ -Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari” PROGRAM AL SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

Proiectul educațional și social "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari” își propune să contribuie, prin intermediul educației non formale, realizată cu 650 de preșcolari din cadrul unităților de învățământ preșcolar ale Sectorului 1, pe de o parte la prevenirea/reducerea abandonului școlar și menținerea copiilor în educație a copiilor provenind din familii cu posibilități materiale reduse, precum și la creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor, prin includerea acestora într-un program educațional care oferă posibilitatea desfășurării de activități variate și inovative de tipul “Grădinița de vacanță” pentru motivarea grupului țintă pentru învățare și creșterea performanțelor școlare, pe de altă parte.

în prima etapă se realizează informarea unităților de învățământ preșcolar din Sectorul 1 cu privire la acest proiect și susținerea financiară a implementării proiectului de către autoritatea locală, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și a comunității educaționale a Sectorului 1, părinților preșcolarilor, persoanelor publice și private care doresc să susțină acest proiect, ONG-urilor și asociațiilor cu activitate în domeniul educațional și selectarea grădinițelor care vor implementa proiectul, realizată în baza analizei de nevoi.

în a doua etapă, vor avea loc activitățile educaționale cu cei 650 de preșcolari, în grădinițele pilot.

Proiectul educațional și social "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari” se va dezvolta prin proiectarea și implementarea proiectului „Grădinița de vacanță" pentru un număr de 650 preșcolari în cadrul unui număr de opt unități de învățământ preșcolar, program în cadrul căruia preșcolarii din unitățile de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1, ai căror părinți nu se pot ocupa de supravegherea lor pe timpul vacanței de vară, vor beneficia de masă și servicii/activități educaționale și pe perioada vacanței de vară. Unitățile de învățământ preșcolar implicate în proiect sunt: Grădinița nr. 44, Grădinița nr. 46, Grădinița nr. 116, Grădinița nr. 206, Grădinița nr. 248, Grădinița nr.283, Grădinița nr. 222 și Grădinița ”Steaua”, conform Anexei nr.2.

1.    Scopul programului

Facilitarea accesului la educație și creșterea nivelului de educație a preșcolarilor, prin abordarea de tipul „pe tot parcursul anului școlar”;

-    Dezvoltarea și implementarea de instrumente/ soluții pentru prevenirea/ reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii;

-    Promovarea/dezvoltarea de programe educaționale inovative pentru creșterea motivației de învățare la preșcolari.

Proiectul promovează abordarea preventivă bazată pe dezvoltarea activităților inovative de tipul “Grădinița de vacanță”, vizând întărirea abilităților de bază (vorbit/ citit/ socotit), dezvoltarea culturii personale, respectului de sine, prin metode altemative/creative de învățare.

Ca efect pozitiv pe termen lung: asigurarea dezvoltării și evaluării pachetelor educaționale altemative/inovative, care permit accesul grupului țintă la noi oportunități și participarea egală la educație.

Proiectul va oferi posibilitatea desfășurării de activități variate/ flexibile pentru motivarea grupului țintă pentru învățare și creșterea performanțelor școlare.

Prin depășirea dezinteresului față de metodele tradiționale de educație, proiectul va spori participarea/ menținerea în învățământul obligatoriu a copiilor provenind din familii cu posibilități materiale reduse.

Se va realiza o intervenție pilot folosind echipamentele informatice/ multimedia, existente în școlile și grădinițele pilot, pentru a explora noi abordări în educația școlară (activități specifice pentru "grădinița de vacanță”).

2.    Obiectivul general:

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin implementarea Proiectului educațional si social "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari”, care va facilita participarea activă a maxim 650 de preșcolari care învață în unitățile de învățământ preșcolar de stat din Sectorul 1, în vederea petrecerii în siguranță, util și plăcut a timpului, pe perioada vacanței de vară.

Aceste servicii educaționale constituie o ofertă educațională modernă și competitivă pentru grădinițele din Sectorul 1, care, alături de educația formală, va crește valoarea actului educațional.

3. Obiective principale:

Creșterea adaptabilității preșcolarilor la mediul școlar și integrarea mai rapidă a acestora în cadrul unităților de învățământ preșcolar;

Dezvoltarea la preșcolarii din grupul țintă a abilităților de comunicare verbală, para verbală și nonverbală, pentru a acționa corespunzător normelor de comportament civilizat, în situații specifice de viață;

Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;

Dezvoltarea creativității copiilor și încurajarea talentului acestora, prin realizarea de activități extra curriculare și extrașcolare diverse ( muzică, pictură, teatru, cercuri de creație, abilitare elementară IT, excursii tematice, tabere, etc.);

Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor, prin includerea acestora în programe educaționale;

-    Realizarea unei campanii de informare și promovare a proiectului în comunitate; Sensibilizarea comunității față de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-și forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăța, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea etc.;

Schimbarea percepției comunității asupra problemelor școlarului mic din familia prea ocupată/cu situație materială precară, aflat în situația de risc de a fi neglijat;

Stimularea și, implicit, creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a relaționării;

-    Ameliorarea intensității factorilor generatori de situații de risc;

-    Dezvoltarea capacității de relaționare și comunicare principială cu alți copii, de aceeași vârstă, dar și de vârstă și nivel educațional diferit;

însușirea și practicarea unor activități specifice vârstei și adresate petrecerii timpului liber în mod benefic (jocuri, comportamente, manifestări);

-    Dezvoltarea capacității de a accepta noi provocări, care impun implicare personală în descoperirea de soluții practice și utile vieții de zi cu zi;

-    Dezvoltarea imaginației și creativității, deopotrivă prin spontaneitate, dar și prin analiză și raționare individuală și de grup;

Dezvoltarea încrederii în propriile capacități și a stimei de sine în raport cu ceilalți, dar și cu sine însuși;

Dezvoltarea și aplicarea concretă a abilităților de comunicare prin exprimarea opiniei personale în situații decizionale;

Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalți prin adoptarea unor stări de acceptare, negociere, colaborare, solidaritate;

Promovarea imaginii grădinițelor prin diseminarea ulterioară a proiectului.

4. Principiile care stau la baza activității programului "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ -Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari”, sunt:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b)    egalitatea șanselor și nediscriminarea;

c)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

d)    respectarea demnității copilului;

e)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

f)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

g)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare formate din cadre didactice cu rezultate deosebite în educația elevilor;

h)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

i)    responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești, respectarea și garantarea drepturilor copilului.

5. Grupul țintă/categorii de beneficiari

Grupul țintă al proiectului/ beneficiari direcți ai proiectului este format din: maxim 650 de preșcolari din unitățile de învățământ preșcolar de stat din Sectorul 1, ai căror părinți nu le pot asigura supravegherea pe timpul vacanței de vară.

Grupul țintă al proiectului/ beneficiari indirecți ai proiectului este format din: 1.300 părinți/reprezentanți legali ai copiilor din unitățile de învățământ preșcolar de stat din Sectorul i;

Având în vedere faptul că Programul "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari" poate fi implementat pentru un număr limitat de locuri, respectiv pentru maxim 650 de preșcolari în cele opt unități de învățământ preșcolar de stat mai sus menționate, conducerea acestora va putea stabili criterii specifice (dacă este cazul) pentru înscrierea cu prioritate a preșcolarilor care provin din familii defavorizate (monoparentale, cu situație materială precară, etc.).

6. Perioada de implementare:

Programul "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari” se va desfășura pe durata vacanței de vară a anului școlar 2017-2018, în perioada 02.07.2018 - 31.08.2018 (44 de zile lucrătoare). Părinții interesați vor depune o cerere de înscriere în acest program la direcțiunea grădiniței până la data de 26 iunie 2018.

8. BUGETUL PROIECTULUI

Nr.

crt

Unitatea de învățământ preșcolar de stat

Nr.

preșcolari

/unitate

Cost masa

/zi/

preșcolar

(Ici)

Cost activități educaționale /zi/

Preșcolar (Ici)

Total cost/ preșcolar /zi (Ici)

Total cost/ preșcolar /luna (22 zile) (lei)

Buget total/ unitate / luna (22 zile) (lei)

Buget total /

Program / unitate (pentru

44 zile) (Ici)

1

Grădinița Nr. 44

75

15

40

55

1210

90.750

181.500

2

Grădinița Nr. 46

75

15

40

55

1210

90.750

181.500

3

Grădinița Nr. 116

75

15

40

55

1210

90.750

181.500

4

Grădinița Nr. 206

175

15

40

55

1210

211.750

423.500

5

Grădinița Nr. 248

50

15

40

55

1210

60.500

121.000

6

Grădinița Nr. 283

50

15

40

55

1210

60.500

121.000

7

Grădinița Nr. 222

100

15

40

55

1210

121.000

242.000

8

Grădinița "Steaua”

50

15

40

55

1210

60.500

121.000

Total

650

1573.000 lei

Anexa nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local nr.181/11.06.2018

Președinte de ședință


'{

LISTA GRĂDINIȚELOR ÎNSCRISE ÎN PROGRAMUL "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - PACHET DE SERVICII EDUCAȚIONALE ȘI SOCIALE PENTRU

PREȘCOLARI”

NR.

CRT.

GRĂDINIȚĂ

Adresa

Nr. locuri

1.

Grădinița nr. 44

Strada Bârlogeni, Nr. 24

75

2.

Grădinița nr. 46

Strada Marmurei, Nr. 13-15

75

3.

Grădinița nr. 116

Strada Mendeleev, Nr. 27

75

4.

Grădinița nr. 206

Strada Witing, Nr 14

100

Strada D. Gherea, Nr. 156

75

5.

Grădinița nr. 248

Strada Arthur Vîrtejeanu, Nr.15

50

6.

Grădinița nr. 283

Strada Ficusului, Nr 25

50

7.

Grădinița nr. 222

Strada Arad, nr. 38

100

8.

Grădinița "Steaua”

Strada Ion Inculeț, Nr. 5-7

50

Total locuri: 650