Hotărârea nr. 179/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 11.06.2018 pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind demararea procedurilor legale in vederea emiterii de catre Guvernul Romaniei a unei hotarari privind transmiterea imobilului - Strandul Tineretului, situat in Bucuresti, sector 1, strada Primo Nebiolo nr. 1 din proprietatea privata a Complexului Sportiv National "Lia Manoliu" in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si transmiterea in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru solicitarea Consiliul General al Municipiului București privind demararea procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului - Ștrandul Tineretului - situat în București, sector 1, strada Primo

Nebiolo nrl din proprietatea privată a Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu” în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și transmiterea în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 867 și art.868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.322/1991 pentru înființarea Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu”, cu modificările și completerile ulterioare;

Ținând cont de Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.493/2017 privind constituirea comisiei comune pentru stabilirea procedurilor legale privind elaborarea și promovarea unei hotărâri a guvernului României privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a imobilului situat în București, sector 1, str.Primo Nebiolo nr.l - Ștrandul Tineretului;

Potrivit Dispoziției primarului sectorului 1 nr.l837/10.05.2017 privind constituirea comisiei cu privire la stabilirea procedurilor legale pentru darea în administrare a imobilului ”Ștrandul Tineretului”, cu sediul în Aleea Primo Nebiolo nr.l.

Având în vederea adresa 6161/08.06.2017 emisă de Ministerul Tineretului și Sportului, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.757/13.06.2017;

în temeiul art. 45 alin (3), art. 81 alin. (2), lit. f) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -(1) Se solicită Consiliul General al Municipiului București demararea procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului - Ștrandul Tineretului - situat în București, sector 1, strada Primo Nebiolo nrl din proprietatea privată a Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu” în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și transmiterea în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

(2) Imobilul are datele de identificare cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Consiliul Local al Sectorului 1 își manifestă acordul de voință privind preluarea imobilului - Ștrandul Tineretului, situat în București, sector 1, strada Primo Nebiolo nr.l.

Art. 3.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Utilițăți Publice, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

•JU'.-UDaniela! Ni cNr.:    179

Data: 11.06.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr.179/11.06.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în proprietatea privată a Complexului Sportiv ”Lia Manoliu” și se transmite în domeniul public al Municipiului București


Șl


administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

Persoana juridică care preia m

administrar e bunul

Tip

bun

Persoana juridică care predă

Data de identificare

Situație juridică

Vecinătăți (după caz, pe scurt)

Adresa

în administrare /concesiune

Consiliul Local al Sectorului 1 al

Municipiului București, Cod fiscal 4505359

imobil

Complexul Sportiv Național ”Lia

Manoliu”

Șoseaua

București, sector 1,

Proprietate privată Complex Sportiv Național

Ministerul Tineretului și Sportului

Kiseleff

str.Primo Nebiolo nr.l

”Lia Manoliu”