Hotărârea nr. 177/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 11.06.2018 pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind demararea procedurilor legale in vederea emiterii de catre Guvernul Romaniei a unei hotarari privind transmiterea imobilului - Clubul Sporturilot Tehnico-Aplicative, situat in Bucuresti, sector 1, Aleea Matelotilor nr. 1 din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru solicitarea Consiliul General al Municipiului București privind demararea procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului - Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative, situat în București, sector 1,

Aleea Mateloților nr.l din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 867 și art.868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.430/1998;

Văzând Anexa care conține lista bunurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și domeniul public al statului;

în temeiul art. 45 alin (3), art. 81 alin. (2) , lit. f) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se solicită Consiliul General al Municipiului București demararea procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului - Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative, situat în București, sector 1, Aleea Mateloților nr. 1 din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului

Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

(2) Imobilul are datele de identificare cuprinse în Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Consiliul Local al Sectorului 1 își manifestă acordul de voință privind preluarea imobilului - Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative, situat în București, sector 1, Aleea Mateloților nr. 1.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Direcția Utilițăți Publice, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:    177

Data: 11.06.2018

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr.177/11.06.2018 PREȘEDINTE DE Oliver-Leon


DATELE DE IDENTIFICARE    \\ \    "1

ale imobilului aflat în proprietatea publică a statului care trece din administrarea Ministerul Tineretului și Sportului în administrarea

domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

Codul de clasificare

Număr

MFP

Persoana juridică care preia în administrare bunul

Tip

bun

Persoana juridică care predă

Data de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosință

Valoarea de inventar (lei)

Situație juridică

Descrierea tehnică (pe scurt) Suprafață (mp)

Vecinătăț i(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza

legală

în

administrare / concesiune

8.26.02

35349

Consiliul Local al Sectorului 1 al

Municipiului București, Cod fiscal 4505359

imobil

Ministerul Tineretului și Sportului

Sediu

administrativ și Baza sportivă Băneasa (Modelism)

Suprafața totală: 10796 mp Construcție

(sediu) -379 mp Pistă modelism - 4350mp Cușete beton -27 buc.

Intabulat teren și imobil cuCF nr. 24400 și CF nr. 11537

Ștrand

Băneasa,

Biserica

SF.

Gheorghe

(Băneasa)

București, sector 1, Aleea Mateloți-lor nr. 1

1998

335,164

Sentința

Civilă

nr.

5153/

1998

759/

03-IUL-

03

administrare