Hotărârea nr. 176/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 11.06.2018 privind modificare Anexei nr. 2 a Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04/2017 pentru aprobarea retelei scolare de stat si participarea pe raza sectorului 1 al municipiului Bucuresti pentru anul 2017-2018, cu modificarile si completarile ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al

municipiului București pentru anul 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 5777/2016 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017-2018;

Văzând adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 39251/2017 prin care Fundația Greierașul aduce la cunoștință mutarea Grădiniței Happy Kids la adresa București, sector 1, str.Școala Floreasca nr.3 începând cu anul școlar 2017-2018;

Ținând cont de adresa Primăriei Sectorului 1 nr.M/2176/39251/19.10.2017 înaintată Inspectoratului Școlar al Municipiului București;

în conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 25980/28.03.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 1 sub nr. 17549/03.05.2018;

în temeiul, art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea a administrației publice locale, republicată nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„La poziția nr. 5, Grădinița „Happy Kids” se modifică adresa sediului grădiniței din str. Comescu nr. 4 în str. Școala Floreasca nr. 3, sector 1”.

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04,04.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art.HI. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică, Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE Oliver
Nr.:    176

Data: 11.06.2018