Hotărârea nr. 175/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 11.06.2018 privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unitatilor de invatamant aflate pe raza administrativa teritoriala a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, inscrisi la Centrul de Pregatire pentru Performanta in Robotica al Colegiului Tehnic "Dinicu Golescu". care au obtinut premii la Concursul de robotica Robotech - Junior, editia I, din 12 mai 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unităților de învățământ aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, care au obținut premii la Concursul de robotică RoboTech - Junior, ediția I, din 12 mai 2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu

modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

Văzând Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice Nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și k) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare totală de 2.600 lei, precum și a unui număr de 8 plachete gravate, pentru 8 elevi ai unităților de învățământ aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu” și care au obținut premii la Concursul de robotică RoboTech - Junior, ediția I, din 12 mai 2018.

Art.2.- Distribuția stimulentelor financiare va fi efectuată conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. -Valoarea stimulentelor financiare și ale plachetelor gravate vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Unităților de învățământ Preuni verși tar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 pentru anul 2018.

Art.4.- Acordarea de stimulente, prevăzută la art. 1, se va desfășura conform procedurii prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. -(1) Primarul Sectorului lși Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.SECRETA

Danicla/Nicdletiu

Nr.:    175

Data: 11.06.2018

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 175/11.06.2018

PREȘEDINTE DE

Oliver Leon Păiu/J


Se vor acorda stimulente financiare si plachete gravate elevilor menționați mai josYV\

NR.

CRT.

NUME ȘI PRENUME

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE

PROVENIENȚĂ

CLASA

PREMIUL OBȚINUT LA CONCURSUL

DE

ROBOTICĂ ROBOTECH-

JUNIOR

EDIȚIA I

VALOARE

STIMULENTULUI

FINANCIAR CE SE

VA ACORDA

1

MIHNEA

MARTIN

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a VUI-a

I

500 lei

2

MATEI

CRICLEVIȚ

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a VUI-a

I

500 lei

3

PISICARU

MIHAI

Școala

Gimnazială

"Alexandru

Costescu”

Clasa a VH-a

II

350 lei

4

VLAD

RAREȘ

Școala Gimnazială ” Alexandru Costescu”

Clasa a VH-a

II

350 lei

5

GHERNESCU

MARIA

DENISE

Școala Gimnazială ”Sfmții Voievozi”

Clasa a VUI-a

III

250 lei

6

SCURTU

ANDREEA

VALENTINA

Școala Gimnazială "Sfinții Voievozi”

Clasa a VUI-a

III

250 lei

7

CHIRIȚÂ

BOGDAN

Școala

Gimnazială ”Geo Bogza”

Clasa a VH-a

MENȚIUNE

SPECIALĂ

200 lei

8

JITEA RADU

Școala

Gimnazială ”Geo Bogza”

Clasa a VUI-a

MENȚIUNE

SPECIALĂ

200 lei

Total stimulente financiare: 2.600 lei

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 175/11.06.2018


Acordarea de stimulente prevăzută la art. 1 din hotărâre se va desfășura, după cum urmează:

1.    A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 va contacta directorii unităților de învățământ de pe raza administrativ- teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București de unde provin elevii înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, care au obținut premiile I, II, III și mențiune specială la Concursul de robotică RoboTech - Junior, ediția I, din 12 mai 2018.

2.    Directorii unităților de învățământ vor contacta elevii mai sus menționați și vor stabili o dată pentru evenimentul de premiere, eveniment care se va desfășura în sala de festivități a Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu” din Calea Giulești nr. 10, sector 6, București.

3.    Festivitatea de premiere va fi deschisă de Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, în prezența elevilor premiați, a doamnei Director al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, Rudnic Mona Aliss, și a directorilor unităților de învățământ care au dat acești elevi performanți.

4.    De asemenea, un reprezentant din partea A.U.I.P.U.S.P. Sector 1, va fi prezent în cadrul festivității de premiere pentru a înmână stimulentele financiare și plachetele gravate celor 8 elevi menționați în Anexa nr. 1, sau reprezentanților legali ai acestora.