Hotărârea nr. 174/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 11.06.2018 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 409/28.11.2017 privind acordarea de finantare nerambursabila prin programul "CENTENAR pentru toti, sesiunea 2017-2020"


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 409/28.11.2017privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul "CENTENARpentru toți, sesiunea 2017-2020”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Centrul Cultural al Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de validare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Guvenului nr. 597/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 465/2016 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Departamentului CENTENAR;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 409/28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul "Centenar pentru toți sesiunea 2017-2020”;

în temeiul art. 45 alin. (1) și alin.(5), teza a Il-a, art. 81 alin. (1), alin. (2) lit. k) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 409/28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul "CENTENAR pentru toți, sesiunea 2017-2020” se modifică și se completează, după cum urmează:

1. La articolul 24, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (3) In vederea soluționării contestațiilor depuse de către solicitanți, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București se înființează o Comisie de soluționare a contestațiilor, în conformitate cu prevederile art. 12 și art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998, formată din 3 membri, astfel:

a) un reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1;

b) doi specialiști externi cu o experiență de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare. ”

2. La articolul 24, după alineatul (3), se introduc patru noi alineate, alin.Q1) - (34), cu următorul cuprins:

"(31) în componența Comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membrii care au făcut parte din Comisia de selecție.

(32)    Se validează reprezentatul Consiliului Local al Sectorului 1 în persoana domnului Virgil Suvac.

(33)    Cei doi specialiști externi cu o experiență de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare vor fi nominalizați prin dispoziție a Primarului Sectorului 1.

(34)    Secretariatul tehnic al Comisiei de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de persoanele nominalizate să asigure și Secretariatul tehnic al Comisiei de selecție. ”

Art.II. Toate celelalte prevederi ale Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 409/28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul "CENTENAR pentru toți, sesiunea 2017-2020” își păstrează aplicabilitatea.

Art.HL Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.

Art.IV. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Centrul Cultural Sector 1, Direcția Management Economic și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 11.06.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.:    174

Data: 11.06.2018