Hotărârea nr. 172/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 04.06.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR AIUD NR. 26- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. AIUD NR. 26 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1473/21.05.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 239/14.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 11011/01.08.2017;

-    Studiu de rețele însușit de specialist ing. Zenobia C. Nicolescu;

-    Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică si studiu de însorire însușite de arh.

r    r    ’    *

Doina Mihaela Gh. Bubulete.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă documentația de urbanism “MODIFICARE P.U.D. - STR. AIUD NR. 26 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 239/14.05.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. -Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. -(1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:    172

Data: 04.06.2018


pentru cetățean, pentru bunăstare

tylROUL REGLEMENTĂRI LJIRBANISTICE ȘI ARHIVĂ

tjțn nr. 104, bl. V89, sc. I, et. 2, ap. J4-; sector'5.


București, înregistrată la nr. 13228 din 03.04.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarșa'[(efiftVilJlufa' urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:    ,    , ,

AVIZ NR. .23.?/.!L,0f wi?    '    "

PENTRU

MODIFICARE PUD - STR. AIUD NR. 26 - SECTOR I Construire locuință unifamilială Sp+P+IEPrezentul aviz modifică Aviz nr. 154 din 11.09.2017 în ceea ce privește ncconformitatca suprafețelor din cadastrtfcu eJfp.dyrplanul


de reglementări anexă Aviz Arhitect Șef


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 400,00 mp din acte (391,474 mp din măsurătorile cadastrale), proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 205132, eliberat la data de 05.04.2018.

INIȚIATOR: CHIFU 1OAN, CHIFU TEREZA-NICOLETA

PROIECTANT: BUBULETE DOINA-MIHAELA PFA


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Doina Mihacla Gh. Bubulete (RUR: A, B, C, D, E, F,„ Gs, G„)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Vest - artera de circulație str. Aiud: Nord-Est - nr. cad. 223337; Sud-Est - nr. cad. 266038; Sud-Vest - nr. cad. 214203.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul este cuprins în P.U.Z. „Zona de Nord a Municipiului București”, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.21/30.01.2014 și Aviz Arhitect Șef nr. 15/20.06.2013, în U.T.R. 9 - utilizare funcțională corespunzătoare Llc -subzonă locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite (în prezent anulat). Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Llc - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau fură rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construita. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2061/136/A/25922 din II). 10.2016.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 0,6 pentru P, CUTmax.= 1,2 pentru P+IE, Hmax.= 7,00 m, Rhmax.= P+1 E. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD-PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - minim 2,00 metri; stânga - minim 2,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 16,78 metri, respectiv 13,28 metri față de construcția reprezentând anexa, adiacentă locuinței.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Aiud, conform avizului Comisiei


Tehnice de Circulații nr. 11011/01.08.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Zenobia C. Nicolescu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Doina Mihaela Gh. Bubulete.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 8/11/15.05.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2061/136/A/25922 din 10.10.2016, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-200. PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUOITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN-150)2 AEROO
Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06 Email: rcuistrnturaju primari asI.ro httDt/Avww.Drimuriusectorl .ro


MODIFICARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU - STR. AIUD NR. 26, SECTOR 1, BUCUREȘTI


BILANȚ TERITORIAL

Suprafața teren = 391 mp (conform cadastru) Suprafața construită la sol = 89.5 mp


Coordonate puncte de contur - Stereo 70

Nr. pct.

Denumirea

pudului

x(m)

y(m)

1

13

335380.739

581276.088

2

11

335364.678

581289.540

3

9

335356.306

581296.325

4

10

335348.575

581286.884

5

12

335372.889

581266.567


Suprafața construită desfădirtălS)^t§9jț<3fWRÂREA CON Regim de înălțime = Sp+P+p LOCAL AL SECTORULU Nr.
------- aliniere minim impusă

| construcție propusă Sp+P+E si anexa |    ~| circulații carosabile existente

trotuar cu spațiu verde acces pletonal pe loU^;'?«’-K' acces carosabil pe lot cu trotuar coborât punct cotat    , "T"—    '

S

nr. parcelă ■'V* au-'-ZȚp nr. poștal \8>


REGLEMENTARI URBANISTICE


BENEFICIAR: CHIFU IOAN

PR. NR

PROIECT:

Modificare P.U.D. Realizare locuința Sp+P+E anexa șl împrejmuire, București, sector 1

FAZA

P.U.D.

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

PLAN NR

4