Hotărârea nr. 171/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 04.06.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AGAPIA NR. 2- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. AGAPIA NR. 2 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1498/23.05.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 247/22.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 3271/12.03.2018;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca Mareș;

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Maria-Luiza D. Budescu.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. AGAPIA NR. 2 - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 247/22.05.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


1EAZĂ,


inlan


Nr.:    171

Data: 04.06.2018ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CON ULUI LOCAL AL SECTORUU..„c»t,.u t

Nr- f    /}(

0 h JUN 2

.*tățcanj, pentru bunăstare

REGUsMlXIÂKI


a cererii adresate de Gheorghe Este'tj.cu


P3EȘEDI


ucurești, înregistrată la nr. 49345 din 19.12.2017, completată cu nr. 19459 din 15.05.2018, în’contoniiilăie cui "pitimJeiile'LeBiî j'iir'.7?lj?3l)()l privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

aviz nr.

PENTRU

PUD - STR. AGAPIA NR. 2 - SECTOR 1 Construire imobil locuințe colective P+2E+M (6 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 277,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extras 236226, eliberat la data de I 1.05.2018.

INIȚIATOR: GHEORGHE ESTERA MIRIAM PROIECTANT: S.C. REZIDENȚIAL PREMIUM ARH S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Maria-Luiza D. Budcscu (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str. Cetatea Neamțului nr. 3, Str. Cetatea Neamțului nr. I; Est - Str. Marmurei nr. 24; Sud - artera de circulație Str. Agapia; Vest - Str. Agapia nr. 4.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă ntansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, și nu se află la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1982/104/A/40186 din 15.1 1.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hntax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective. Retras față de aliniament cu minim 4,00 metri pe străzi de categoria III și 5,00 metri pe străzi de categoria II și 1.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - la limita de proprietate; dreapta - retras minim 3,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita proprietății, respectiv retras cu 0,60 metri, cu respectarea prevederilor Codului Civil.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Agapia, conform avizului

Comisiei Tehnice de Circulații nr. 3271/12.03.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDIL1TARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Maria-Luiza D. Budescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 7/13/17.04.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1982/104/A/40186 din 15.1 1.2017, emis de Primăria Sectorului l al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al

aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea


Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura de aprobare este în vigoare.


Șef birou ,

Raluca Mihaela Eflifan

PRIMĂRIA A F/3ST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII iN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROO


Bd. Banu Manta nr. 9/Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: rugistraturaat primariasI ro http://ww\v primariasectorl .ro

PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat In Str.Agapia,nr.2, sector 1, București


IE 2i 0240


s i o..    .....y

54 I T r~- C I '<■■■ F    —1    ' •    -    i

r ' '    I    IE 228345

I    -țF] l__J    tf--’ r—- 6    f Q-


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


ANEXA

LOCAI

Nr.


,.ui:- consiliului :;r;oTcNULui 1

î..


I&270353


4-NCX4 >;zâT 2
O 4 JUN 2018

IE 2258!


/£&M82


IE 240841 2*0983


te 28953 S


2Ml£205107


L E GUMjA


Str. Cetatea NeamtuMs ^ta8aN«mtuiui

—' - c—--—v.'_    r ■/’. M—a— :


SEC^țlj
iMUNfCIFiflÂ:].

Str. Agapia


5UAKa


LIMITA TEREN CE A GENERAT PUD


teAtotM


5î««es»Cb


Kll propus :


~ LEGENDA ’    îtilp de tele’e.n

B noma (opcxjrdlica

rf—a.SIț.VÎT»*’" ‘    Fgtlț


Str.Agafia.nr.2


IMÎOCWI : *UtUftl2AT.tMC.t NUCOC MOtCUSRit 30,7‘ ■


IE271330.


*?șy


] Docu mentat II cad astrale aviz ate

] Construcții înregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte tunciara


Inventar de cocrctenate (Sistem de coordonate STEREO 70)

N-.

Pct

Coordonate pddeoonLr

X[m]

Y[m]

1

331750.8450

581686.1210

2

331750.5256

581692.7093

3

331749.9810

581703.9130

6

331734.8344

581704.1277

10

3317354174

581685.5147

S(oc)=279mp


TVo/ÂUTORiS

j/tOlEAISRlE


IE2361S4


/VK35

&?


ettl, Bd.ExpgzItlel, nt.iywctof 1, ROMÂNIA


Dala: 09.10.2017

întocmit: Gabrlela Cnaclunescu


L

<

N

r

“r

PRE

Str

e;

VI

Lu

UDENÎ

UMAF

clan Blage Bucuroșii

n>

IE

,n

s.r.l.

.4CIRCULAȚIE

LOCUIRE INDIVIDUALA

PROPUNERE

|    - ACCES AUTO

ACCES PIETONAL

EDIFICABIL MAXIM PROPUS: P+2E+M


BALCOANE


REGLEMENTARI PROPUSE BILANȚ TERITORIAL


FUNCȚIUNE: LOCUINȚE COLECTIVE

POTmax=45%

CUT rnax 13

In cazul mansardelor, se admite depasiiea CUT-utui proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.


Regim de înălțime: P+2E+M H niax comisa = 10 m


S teren=279 mp (100%)

S construita =126 mp (45%)

S spatii verzi = 55 mp (20%) pe teren natural+Z dale inierbate

S circulații auto si pietonale=69 mp (25%)Număr total apartamente: 6

Număr total locuri parcare asigurate in incinta: 7

s.c. REZIDENȚIAL PREMIUM ARH s.r.l.    J27»29aoi6-

RO 36647502

Titlu proiect construire locuința colectiva

Proiect nr.

Faza

Dala:

P+2E+M

19/2017

P.U.O,

12.2017

Str. Agapia nr. 2A, Sector 1, București

Beneficiar: dna. GHEORGHE ESTERA /f

Planșa:

I prD&k i

REGLEMENTARI URBANISTICE

■    \J

Proiectat arh. Emanuel Corfu

Scara

Nr. planșa

Desenat: arti. Emanuel Corfu

7 \

1/500

A-07

Verificat: arh. Luiza Budescu

L