Hotărârea nr. 169/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 04.06.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. NICOLAE G. CARAMFIL NR. 74A- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. NICOLAE G. CARAMFIL NR. 74A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 1246/20.04.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 228/18.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 13590/24.03.2017;

Acord Brigada Rutieră nr. 1384.105 SSR/BS//04.10.2017;

-    Studiu de trafic întocmit de Ing. Silviu Brăteanu;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr.33527/27885/17576/3375/179/31.01.2018; Adresă Administrația Națională Apele Române nr.l 1907/31.10.2016, Certificat Nr. Poștal nr. 1471514/16808/14169002/16373/08.12.2016;

-    Ridicare topografică însușită de topometrist autorizat ing. Stroescu I. Dragoș Ion;

-    Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Laur Lupulescu și studiu de însorire însușit de arh. Simona Văleanu.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr.l 3/28.07.2014;

•    P.U.Z.-ului „str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr.76-82 - str. Nicolae Caramfil nr.76-80, sector 1” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.18/ 28.01.2009;

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. NICOLAE G. CARAMFIL NR. 74A - SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 228/18.04.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. -(1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:    169

Data: 04.06.2018

ANEXĂ LA I iO'lÂM.-, ->£A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11

pentru cetățean, pentru bunăstare

3IROUL REGLEMENTĂRI


MU1M,C,P.U, BUCUR,X, ,    rANEX4- //ț' JÎ

hi


0 h JUN 2018


SECTORU

URBANISTICE ȘI ARHIVA

- -' rî


www. prima rî a sector 1. ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ca urmare a cererii adresate de S,<T- ONEiCENTRAL>PROPERiȚJ£S.S.RL..tliji București cu adresa în B-dul Dacia nr.56, Corp A


mansarda, camera 2, Sector 2, înregistrata Ia ni 42508 tllll 21 I I Joi o, completata eti nr. 6066 din 15 02,2018, în conformitate cu prevederile Legi nr.35O'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările ți completările ulterioare, se emile următorul:


AVIZ NR.    r^C $ '

PENTRU

PUD - STR. NICOLAE G. CARAMFIL NR. 74A - SECTOR I Construire imobil cu funcțiune mixtă 2S+P+I0E + 11 Eduplcx + Etchnic

GENERAT DE IMOBILUL : în suprafață de 5 357,00mp ( 5.497,00 mp din măsurători), proprietate privată conform mențiltntîoț' din Carte Funciară nr. 268478, eliberat la data de 07 02 2018.

I.NI I IATOR: S.C. ONE CENTRAL PROPERTIES S.R.L.

PROIECTANT: S.C.VERTIGO CONSULTING S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Maria Luiza D. Budcscu (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str. Nicolae G. Caramfil nr.76-80, Est - OMV PETROM S.A. ; Sud - Str. Cp. Av. Alexandru Șerbanescu nr 51, Bl 22H și artera de circulație Str. Cp Av Alexandra Șerbanescu, Vest -artera de circulație Str. Nicolae G. Caramfil

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Pentru acest teren indicatorii urbanistici au fost modificați prin P.U.Z. „str. Cpl. Av. Alexandra Șerbănescu nr.76-82 - str. Nicolae Caramfil nr.76-80, sector 1" aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 18/ 28.01.2009 și Aviz D U.A.T.-P.M.B. nr.7/ 1/ 8-R/ 27.02.2008/ 13.11.08. Funcțiune- hotel, birouri, comerț.

Conform P.U.Z. „închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina" aprobat eu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.1 1.2013 și Avizul Arhitectului Șefnr.27/ 12.09.2013 și modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27 11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr 13/ 28 07 2014 terenul este înscris în U.T.R. 4-62- subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, dar este identificat pe planșa de reglementări cu linie albă punctată „limită documentații urbanistice aprobate sau în curs de aprobare" și cu semn distinctiv „accent înalt", iar conform RL.U aferent, cap. I- dispoziții generale, art l-rolul R.L.U., nota I stipulează : „pentru documentațiile de urbanism aprobate cu valoarea CUT-ului mai mare de 4 și preluate în prezenta documentație, după expirarea termenelor de valabilitate, se mențin toate reglementările stabilite (accese, POT, RH, funcțiuni) cu excepția CUT-ului cc va II redus la valoarea plafonului maxim stabilit prin Legea nr.350/ 2001, respectiv 4" Conform P.U.Z.-ului „str. Cpt Av Alexandra Șerbănescu nr.76-82 - str Nicolae Caramfil nr 76-80, sector 1" aprobat cu H C.G M B. nr.18/ 28 01,2009 sunt avizați următorii indicatori urbanistici : P.O-T.max =60% ; C.U.T.max.=5,7 ; R.max.li =S+P+20E ; H max.=80m. . Imobilul nu se află pc lista cuprinzând monumente istorice actualizată in 2015 sau la mai puțin dc 100 ni lată de imobile aliate pc această listă, conlbnn informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2224/223/S/39358 din 15.1 1.2016

Indicatorii urbanistici reglementați: P.O.T.max.=60°/o ; C.U.T.max=4,0, Hmax. 40m, conform Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna ni.33527/27885/17576/3375/179/3 1.01.2018, prin care se avizeaza inalțimea maxim admisă de40m

Retragerea minimă față de aliniament - clădirile se vor retrage de la aliniament eu min.3,()0m pe strada Nicolae G, Caramfil, se vor retrage de la aliniament cu minim 7,00 pe strada din partea de sud; Ia intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat prinlr-o linie perpendiculară cu biseetoarea unghiului dintre străzi avand o lungime de minim l2.00m. Față de strada nou propusă se va prelua alinierea conlbnn P.U.Z.-ului „str. Cpl Av. Alexandra Șerbănescu nr.76-82 - str. Nicolae Caramfil nr.76-80.

Retragerea minimă față dc față de limitele laterale - clădirile publice se vor amplasa in regim izolat, retragerea față de limitele laterale va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,0()m

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față dc limitele posterioare va fi de minim jumătate din inălțimea la comisă, dar nu mai puțin de 6,00m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față dc limitele laterale si posterioare ale terenului - Conform plan de reglementări anexă. Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare penlra noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Nicolae G. Caramfil si din Str. Cp. Av. Alexandra Șerbanescu, prin aleea de acces, conlbnn avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr 13590/24.03.2017. Se prezintă acord Brigada Rutieră nr 1384.105 SSR/BS//04.10.2017 Studiu de trafic intocmit dc Ing Silviu Brăteanu.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice dc alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică insușită de arh.. Laur Lupulescu și studiu de însorire însușit de arh. Simona Elena Văleanu. Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr 33527/27885/17576/3375/179/3 I 01.2018, adresă Administrația Națională Apele Române nr. 11907/31.10,2016, Certificat Nr. Poștal nr 1471514/16808/14169002/16373/08.12.2016. Ridicare topografică insușită de topometrist autorizai ing. Stroescu I. Dragoș Ion.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 7/2/17 04 2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.U D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUD. și obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată dvjrrftadfc'.Ailalțiliijrm'Ș erti ficatului de urbanism nr. 2224/223/S/39358 din 15 I 1.2016, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. .Kftazul iteadopțBrii od Sțjetttației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie . la'.iîă. După aprobare, aci ^Ț^măne vajahil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou

Raluca Mibaela Epi IA

x PRțviwr CALIT/ull CERTirJcARE ACREDITAT


FjfQST CERTIFICATA ISO 9001-2 Atemul de management ÎN URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45012 AEROO1


întocmit. Alint Mira

Bd Banu Manta nr. 9, Sectorul I BttciIreștiJol 1222 Tel +40-21-3 19.10.13; Fax: +40-21-^9.10.06 Email: registraturafa'pririiariasl.ro httr>://www.primariasectorl .ro

Pct.


68-70.


Profil transversal propus Strada Cpt. Alexandru Serbanescu


Coordonate Punct Contur


x [ni]


Y [m]


Suprafața de teren pt cauza

332433.780


332439.044


332467.594


332475.193


332464.136


332457.836


332445.827


332430.044


332425.662


33241 1.853


332423.992


33241 1.853


332404.387


32401.862


332399.639


332393.229


332393.645


332394.101


332399.223


332396.128


332424,997


586990.983


587000.836


587054.275


587068.499


587082.123


587089.879


587104.576


587091.999


587088.388


5S70SI.7I4


587073.237


587062,062


587071.749


587072.408


587071.681


587067.641


587050.105


587037.573


587037.165


586996.966


586992.379


Suprafața = 5497 mp


de utilitate publica conlorn
plan dc pichetare întocmit

de ing. Strocscu Dragos

Coordonate Punct Contur


X[m]


Y[m]


332433.780


332439.044


332467.594


332475.193


332464.136


332457 836


586990.983


587000.836


587054.275


587068.499


587082.123


587089.879


Suprafața ZONA 1 = 33 mp


Nr.

Pct.


96A


Coordonate Punct Conlur


X [m]


332475.193


332467.594


332467.964


332468.059


332467.321


332465,574


332464.136


587068.499


587054.275


587057.999


587064.374


587071.042


587078.084


587082.123


Suprafața ZONA 2 = 97 mp


PROIEC


ampla:


5 SR.


Ridiiai

JlHni

aloîikal


la baza ridicarea topografica inrcgis trata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sub numărul 3 1/201 7. Eventualele neconcordante dintre plan si situația norului topometrist si a OCPI.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


STR. NICOLAE G. CARAMFIL


ANEXA LA I IDTÂR/.PLÂ C ONSI'lIULUI .LOCAL AL SECTO

ifc


/'/£

0 $ JUH 29

iC.ENDA.LIMITA TERENULUI CE A

ALINIERE STABILITA PRIN PUZ "ÎNCHIDERE INEL MEDIAN"

CIRCULAȚIE AUTO

CIRCULAȚIE PIETON ALA

CLĂDIRI EXISTENTE

SPAȚIU VERDE

ACCES AUTO

1

ACCES PIETONAL


^oxecOto/^

t>c CERTIFICAT


’ Seria:


^UfORIZATI


PROPUNERE

AGOȘ Iom


Conform P.U.G Municipiul București, aprobat prin l-I.C.G.M.B. nr. 269/2000 si cu valabilitatea prelungita conform II.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/201 1,232/2012, 294/2013 si 292/2014, imobilul sLudial se atla parțial in subzona L3a - locuințe colective medii eu P+3-P+5 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate in afara zonei protejate si parțial in subzona M3-subzona mixta eu clădiri avand i,ultimi maxime de P+4 niveluri eu accente inalte.

Pentru acest teren, indicatorii au fost modificați prin PUZ "Slr. C'pl. Av. Alexandru Serbanescu nr, 76-82-Str. Nicolae Caramfil nr. 76-80" aprobat cu IIC’GMB nr. 18/28.01.2009 si preluali prin PIJZ "închidere Inel Median de circulație la zona de nord-autoslrada urbana tronson cuprins inlrc Lacul Morii si Sos. Colenlina"aprobal cu I ICC,MB nr. 294/2013 respectiv 292/2014 .

Conform RI..U aferent, eap.l, arl.l, nota I stipulează "penlru documentațiile de urbanism aprobate cu valoare CUT-ului mai mare de 4 si preluaLe in prezenta documentație, după expirarea termenelor de valabilitate, se mențin toate reglementările slabilile (accese, POT,RI I, funcțiuni) cu exceplia CUI’-ultii ce. va I", redus la valoarea plafonului maxim stabilit prin Legea 350/2001, respectiv 4. Indicatori maximi aprobați:

POT maxim = 60%

C'UT maxim = 4

Funcțiune: liotei, birouri, comerț


EDIFICABIL MAXIM PROP-WfgoriaF

2S+P+10E+11 EDuplcx+ETh.

] COPERTINA


SUPRAFAȚA DE TEREN PT CAUZA DE 2J UTILITATE PUBLICA


REGLEMENTARI PROPUSE

BILANȚ TERITORIAL,

FUNCȚIUNE: MIXTA - l-IOTEL, BIROURI, SPATII COMERCIALE

POT max - 60 %

C'UT max = 4

Regim de inaltim^55S+P+l 0E+11 EDuplcx+ETh.

II max - 40m/    \

7    \

S tcre_i,i'‘"TU57mp (100%) cl aclc propr.(5 497 mp cl măsurători) S construita ~ 3 2 14,20 mp (60%)

S spatii verzi = I 07 1,40 mp (2O°6) pe teren natural si minim 10% pe terasa verde peste etajul I

S circulații auto si pictonale = I 071,40 mp (20%)


S.C. VEP.T1C0 CONSLJl.'l'ING S.R.L

B-thil(■lnunțlieSinet» ur.Mi,Iîlix1 ('2, ITij(i, Vp.2S,Svdurl,București

L/'JiÎim''' I1IM IIKlUMiS'.l liitlti.lKI. Wl.’l/U îlSIHISI '.I ABI. # t\l| DE 1 -CJt

Nume


Beneficiar SC ONE HERĂSTRĂU TOWERS SRL Obiectiv: Construire imobil funcțiune mixta 2S+P+1OE+11 EDuplex+ETh.

Adresa. Strada Nicolae G. Caramfil nr, 74A, sector 1, București


Nr. Proiect

05-002


Faza

P.U.D.


Proiectat


Desenat


Verificat


ing.urb. Oana Stoica


ing.urb. Oana Stoica arh.urb.Maria-Luiza

P.iiHpppii


Scara

1:500


Planșa nr


PLAN REGLEMENTARI


Data

mar 2018


A-09Profil transversal propus Strada Cpt. Alexandru Serbanescu7.00

27.00


Coordonate Punct Contur


Y [m]


586990.983


587000.836


587054.275


587068.499


587082.123


587089,879


587104,576


587091.999


587088.388


587081.714


587073.237


587062.062


587071.749


587072.408


587071.681


587067.641


587050,105


587037.573


587037.165


586996,966


586992.379


Suprafața = 5497 mp


7.00


Suprafața dc teren pt cauza

de utilitate publica conforn

plan de pichetare intocniit

dc mg. Stroescu Pragos

Nr.

Pet.


88


84


83


90


89


Coordonale Punct Contul'


X Fm]


Y [imj


.332433.780


3324.39 044


332467.594


332475,193


332464.136


332457.836


586990.983


587000.836


587054.275


587068.499


587082.123


587089,879


Suprafața ZONA 1 =33 mp


Nr.

Pct.


91


96A


95


94


93


Coordonate Punct Contur


-XH


Y [in]


332475.193


332467.594


332467.964


332468.059


332467.321


332465.574


332464.136


587068.499


587054.275


587057.999


587064,374


587071.042


587078.084


587082.12.3


Suprafața ZONA 2 = 97 mp


Conform P.U.G Municipiul București, aprobat prin I l.C.fi.M.B. nr. 269/2000 si cu valabilitatea prelungita conform II.C.Ci.M.B. nr. .324/2010, 241/201 I, 232/2012, 294/201.3 si 292/2014, imobilul studiai se alia parțial in subzona L3a - locuințe colective medii cu P+3-P+5 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate in afara zonei protejate si parțial in subzona M3-subzona mixta eu clădiri avaml inaltimi maxime de P-l-4 niveluri eu accente inalte.

Pentru acest teren, indicatorii au fost modilicati prin PUZ "Slr. Cpt, Av, Alexandru Serbanescu nr. 76-82-Slr, Nicolae Caramfil nr. 76-80" aprobat cu IICGMB nr. I 8/28.01.2009 si prcluati prin PtJZ "închidere Inel Median dc circulație la zona dc nord-aulostrada urbana tronson cuprins intre Lacul Morii si Sos. Colenlina"aprobal cu IICGMB nr. 294/201.3 respectiv 292/2014 .

Conform RI.T.J aferent, cap, I, arl.l, nota I stipulează "pcnlru documentațiile de urbanism aprobate cu valoare CUT-ului mai mare de 4 si preluate in prezenta documentație, după expirarea termenelor tic valabilitate, se mențin țoale reglementările stabilite (accese, POT.RII, funcțiuni) cu excepția CUT-ului ce va li redus la valoarea plafonului maxim stabilit prin Legea .350/2001, respectiv 4. Indicatori maximi aprobali:

POT maxim = 60%

CUT maxim = 4 ■'unetiune: hotel, birouri, corner!


Prezentul plan de reglementari a l'ost intoemit avand la baza ridicarea topografica inregistrata la Oficiul dc Cadastru si Publicitalc Imobiliara sub numărul 3 1/20 I 7. Eventualele ncconcordante dinlre plan si situația existenta din teren sunt exclusiv sub răspunderea inginerului topometrist si a OCPI.


PLAN

STR.


ANEXA LA LOCA!

Nr


LEGI


PROPUN

]<


REGLEIY
BILANȚ

FUNCȚIUNI POT max = CUT max = Regim de in II max = 40i

S Icrei,

S construita S spatii verz


S circulații


iC, VliP.TICO CONSULTING S.R.f,

It-dul («livorghe Simții nr. IU, llloc C2, l’liij U, Ap. 2S, KtvhirJ, Itiiciircsli

Nume

Se^ipAtura

Proiectat

ing.urb. Oana Stoica

Desenat

ing.urb. Oana Stoica /

Verificat

arh. urb. Maria-Luiza

Budescu