Hotărârea nr. 168/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 168 din 04.06.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. MIRON CONSTIN nr. 4-6 SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. MIRON COSTINNR. 4-6 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1243/20.04.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 225/28.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 16335/16.10.2017;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Zenobia Nicolescu;

Se prezintă Adresă Administrația Națională Apele Române nr. 12588/07.02.2018; Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de urb. Laura Elena Tucan și studiu de însorire însușit de arh. Laura Andreea Dobrescu.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. MIRON COSTIN NR. 4-6 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 225/28.03.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2. -Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4.-Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.:    168

Data: 04.06.2018

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11

Nr.


MUTMIC'IPIUI BUeUKLȘn

SECTORUL

\vwwrpri maHHseetor 1


"^7i e>4 /y£"J

0 JUN 2018


pentru cetățean, pentru bunăstareBIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


Ca minare a cererii adresate de Sima Nieitlae cu adresa în Orașul Magurde, jud I 1.08 2017, completată cu nr. 5461 din 12 02.2018, în conformitate cu prevederile Legi cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


Ilfov, Str Lotusului nr. 41 B, înregistrată la nr. 30596 din nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.


..vĂ/Lr fț.TT

PtrNTRII '


AVIZ NR.

PENTRU

PUD - Str. MIRON COSTIN NR. 4-6 - SECTOR I, BUCUREȘTI Construire imobil birouri și spații depozitare S+P+3E+4Er Prezentul Aviz modifica Avizul nr. 202/15.02.2018, in ceea ce privește retragerea laterală stângă (I


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 407,00mp (398,00 din măsurătorile cadastrale), proprietate privată conform infon


de Carte Funciară nr 267444, eliberat la data de 19.04.2017.

INIȚIATOR: S.C. MEDICAL ORTOVIT S.R.L. PROIECTANT: S.C. DUAL STUDIO S.R.L.SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Laura Elena Tucan (RUR: D,D3,D20, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚA ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: Str. Miron Costin nr 8; Sud - Calea Griviței nr 154; Vest - artera de circulație Str. Miron Costin; Est- Str. Alex Deparațeanu și Calea Griviței nr 152.

PREVEDERI PUC/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabilitate prelungita in subzona M3 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri, cu POTmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activilati comerciale, CUTmax.=2,5mp ADC'mp.teren; inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente ; pot li adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 tu continuat cu tangenta sa la 45 grade. Imobilul nu se alia pe lista cuprinzând monumente istorice actualizata in 2015 sau la mai puțin de lOOin de imobile aliate pe aceasta lista, conform infonnațiilordin Certificatul de urbanism nr. 1330/116/C/I4693 din 12.07.2016

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activitali comerciale, CUTmax.=2,5mp ADC/mp.teren; inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși distanta dintre aliniamente; pot li adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - in cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, clădirile se amplasează pe aliniament. Retragerea față de limita posterioară a terenului - jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă dar nu mai puțin de 5 OOm.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - parțial la limita proprietății, respectiv retras cu min. 2,OOm spre spate lot; stânga -min.3,50m.

Retrageri minime față de limita posterioară - min. 2,00 m, respectiv 9,60m. Se prezintă acord notarial privind funcțiunea, str. Alexandra Depărățeanu nr. 3, ap I și ap,2 - autentificate sub nr 357/22.03 2017 și nr.358/22.03 2017 - BNP Oprea Alexandra Rodica.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare. Retragerile astfel definite sunt maximale -depășirea lor nu se admite.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Nonnele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Miron Costin, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 16335/16.10.2017, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica. Studiu de rețele însușit de ing. Zenobia Nicolescu.

Se prezintă Adresă Administrația Națională Apele Române nr. 12588/07.02.2018.


Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de uib. Laura Elena Tucan și studiu de însorite însușit de arh. Laura Andreea Dobreseu In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/21/19.09 2017, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale 11 folosit numai în scopul aprobării P.U D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr nr. 1330/1 I6/CT4693 din 12.07.2016, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.


Șef birou ,

Raluea Mihaela Epifan


•>4,PRIMARIA’A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL calității In urma auditului de CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROO'îtutociuit,

Alliia Mira

<1

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222


Tel. +40-21-319.IO. 13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registruturturt priinurius I r<> h ttot/'/www.pri mari asector I ,roSTR. MTRON COSTIN, NR. 4-6, SECTOR 1, BUCUREȘTILEGENDA

LIMITE


LOCAL AL SECTORULU11 Nr- |7j77^<4” /yz?.

0 4 JUN 2018

r6JL.


TABEL COORDONATE TEREN

Nr. pct

X

Y

1

585474,284

328324.605

2

585491.240

32831 1.989

3

585483.196

328301.307

4

585476.702

328306.269

5

585471.778

328298.606

6

585460.962

328306.143

7

585466.475

328313.696

8

585470.954

328319.944


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI SUBZONA iV13 - subzona mixta cu clădiri avanii regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri

P.O.T. propus = 60%;

C.U.T. propus = 2.5;

H propui = S+P+4E


PROFIL PROPUS a-a’ - Strada Miron Costin - Sc. 1:200


2.70


PROIECTANT:


L~Y5.50


12.20


DENUMIRE PROIECT:


LIMITA PLAN URBANISTIC DE DETALIU LIMITE CADASTRALE


FUNCȚIUNI

LOCUINȚE CU REGI ÎNĂLȚIME (P-P+1 LOCUINȚE CUR ÎNĂLȚIME (PEST BIROURI

BIROURI / DEPOZITAR^
LOTURI/ TEREN NEAMENAJAT

CIRCULAȚIE CAROSABILA

CIRCULAȚIE P1ETONALA


ACCESE PROPUSE

ACCES CAROSABIL / PIETONAL


PROPUNERE


CONSTRUCȚIE PROPUSA SPRE DEMOLARE


RESTRICȚII TEHNICE

ALINIERE

LIMITĂ PARCAJ SUBTERAN


BILANȚ TERITORIAL PROPUS


3.50    .    2.50

-T-Construire imobil de birouri si spatii depozitare S+P+4E

DENUMIRE PLANȘA:


NUMĂR PLANȘA:


SUPRAFAȚA

PROCENT

Fond construit

238,80 mp

60,00%

Circulații

78,60 mp

19.75%

Spatii verzi

80,60 mp

20,25 %

TOTAL TEREN

398,00 mp

100,00 %


SEF PROIECT:


Urb. Laura-Elena TUCAN C

Atestat R.U.R. cu literele *

D, D3, DZO, E


Li


PROIECTAT/ÎNTOCMIT:


Urb. Elena CTistina PELMUS Urb. Alexandra BAIBARAC


REGLEMENTARI URBANISTICE -ZONIFICARE FUNCȚIONALA. CAI DE COMUNICAȚII. RESTRICȚII TEHNICE


SCARA: 1:500 DATA ELABORARE:


PLANȘA 62.


BENEFICIAR: