Hotărârea nr. 167/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 04.06.2018 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ECHIPAJULUI NR. 5 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. ECHIPAJULUI NR. 5 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate nr. 1242/20.04.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 224/28.03.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

-    Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 12889/06.09.2017;

-    Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arhitect Tudor D. Ioan.

Ținând seama de prevederile:

•    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

•    P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

•    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. -Se aprobă documentația de urbanism “P.U.D. - STR. ECHIPAJULUI NR. 5 -SECTOR 1, BUCUREȘTI”, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.224/28.03.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2.- Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3.- Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art.4. -Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. -(1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:    167

Data: 04.06.2018

LQ. LA HO I ARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11

MUlMieiPIUb BUC'URI-.ȘTi;id|V' j

SECTORUL I


T+ 0 4 JUN 2018


pentru cetățean, pentru bunăstare

bJiroul reglementări
LI RBANISTICE Șl ARHIVĂ

www.primarîascctorl .ro

Ca urmare a cererii adresate de N


,^PQh_


nr. 27, Municipiul București, Sector 6,

înregistrată la nr.49787 din 22.12.2018, completată cu nr. 9856 din 12.03.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. ECHIPAJULUI NR. 5 - SECTOR 1

Supraetajare locuință individuală P+1E    y

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 200,00 mp din acte (208,00 mp din măsurători cadastrale), proprielUle pridată mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 229784, eliberat la data de 22.12.2018. Se prezintă acord creditor'jpuțțcearTbi N.V. Amsterdam - Sucursala București nr. RB/RCL/1053-23.03.2018.    Co ""

INIȚIATOR: NINCA VIOREL IULIAN și NINCA ROXANA DOINIȚA    Wbo
PROIECTANT: S.C. TUDOR ARHCONS S.R.L.
SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arhitect IOAN D. TUDOR (RUR: E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - str. Echipajului nr. 7A;Est - artera de circulație str. Echipajului; Sud-Vest - str.Echipajului nr. 3 și str. Berheci nr. 4.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lle -locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau tară rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 sau la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1865/37/E/24323 din 14.09.2016.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 1,2 pentru P+1E (Hmax. = 7,00 m). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri. Retragerea față de limita posterioară a terenulu-i - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga- la limita proprietății, spre spate lot; dreapta - 0,80 cm ( pe conturul existent).

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita proprietății.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Echipajului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 12889/06.09.2017.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.l. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arhitect loan D. Tudor.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.4/17/22.02.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1865/37/E/24323 din 14.09.2016, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului

reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta


Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestu timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII IN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROO’


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21-319.10 13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: remslraturairt priinariasI ,ro http://www.Drimariasectorl .ro

JE226015 |


IE 207982


-£TE?M24i


IE 205385


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA ECHIPAJULUI, NR. 5 SECTOR 1, BUCUREȘTI


Profil 11-Str. Echipajului


F>87


IE 221551\ IE 249634.


IE 207507


IE2047W,


IE 246250


IE 20073760


.EXIST


‘<1$ ECHIPAJUL!


Mansarda


7S0o92.$9


IE 236249


BILANȚ TERITORIAL

Zone funcționale

Existent

Propus

(mp)

(%)

(mp)

(%)

Zone locuința

91

45,6

91

45,6

Zone spatii verzii amenajate

-

-

62

32

Zone circulație in interiorul lotului

-

47

22,4

TOTAL ZONA PUD =200 mp

200

100

200

100STR. ECHIPAJULUI, NR.5 Steren -200p

Sconstruita propusa - 91 mp Sdesfasurata propusa -182mp P.O.T. existent-45,6% P.O.T. propus-45,6% C.U.T. existent-0,45 C.U.T. propus-0,9 2 locuri de parcare


S.C. TUDORARHCONSS.R.L.

CUI:R032757548 J23/338/07.02.2014

PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU Strada Echipajului Nr. 5

SECTOR 1 BUCUREȘTI

BENEFICIAR:    NINCAVIOREL,

NINCA ROXANA,

CONTRACT

38PUD

septembrie 2016

FAZA

P.U.D.

ÎNTOCMIT

Arh. Tudor loan

Vr

SEF PROIECT

Arh. Tudor loan

REGILEMENTARI

SCARA

U06

COORDONATOR

Arh. Tudor loan

GW5111 Ulfc PROPRIEI aT

t-EMTRU CARE A FOST.EMIS* C0NS1TRE 0 WCAICW A LEGII DREPTURILOR DE ALTOR. REPRODUCEREA ESTE WBBSAf