Hotărârea nr. 162/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 162 din 04.06.2018 prin care se solicita Consiliului General al Mnicipiului Bucuresti imputernicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Centrul de Excelenta "Acad. Nicolae Calaj", in vederea organizarii proiectului cultural-educational-artistic "Suntem o voce", in perioada iulie-noiembrie 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al

Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Centrul de Excelență „Acad. Nicolae Cajal”, în vederea organizării proiectului cultural-educațional-artistic

„Suntem o voce”, în perioada iulie-noiembrie 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economic-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Ordonanța nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European ;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Secorului 1, nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere solicitarea înaintată de Centrul de Excelență „Acad. Nicolae Cajal” și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 16963/26.04.2018, prin care Centrul de Excelență „Acad. Nicolae Cajal”, reprezentat prin Administrator, dna. Cerasela Maria Măciucă, formulează o solicitare de finanțare din partea Primăriei Sectorului 1, în vederea organizării proiectului cultural-educațional-artistic „Suntem o voce”, în perioada iulie-noiembrie 2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. k), lit. q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Centrul de Excelență „Acad. Nicolae Cajal”, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru implementarea proiectului comun „Suntem o voce”, în perioada iulie -noiembrie 2018.

Art.2 -(1) Primarul Sectorului 1, direcțiile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 implicate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.:    162

Data: 04.06.2018