Hotărârea nr. 160/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 04.06.2018 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de inchiriere nr. 2259/17.10.2012 incheiat intre Scoala Gimnaziala nr. 162 (Gradinitia de copii) si proprietarii terenului in suprafata de 240 mp din str. Sangerului nr. 23, Sector 1, Bucuresti, avand numarul cadastral 228928, in vederea prelungirii termenului de inchiriere


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adiționai la Contractul de închiriere nr. 2259/17.10.2012 încheiat între Școala Gimnazială nr. 162 (Grădinița de copii) și proprietarii terenului în

suprafață de 240 mp din str. Sângerului nr. 23, Sector 1, București, având număr cadastral 228928, în vederea prelungirii termenului de închiriere

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economic-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii Educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 158/26.07.2012 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru o parcelă de teren situată în str. Sângerului nr. 23, sector 1, București, parte a imobilului în care își desfășoară activitatea Școala cu clasele I - VIII nr. 162 (Grădinița de copii);

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 200/27.09.2012 privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 158/26.07.2012 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru o parcelă de teren din str. Sîngerului nr. 23, sector 1, București parte a imobilului în care își desfășoară activitatea Școala nr. 162;

Având în vedere dispozițiile Contractului de închiriere nr. 2259/17.10.2012, încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 158/26.07.2012, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I nr. 200/27.09.2012;

Ținând cont de prevederile Actului adițional nr. 1/29.05.2015 la Contractul de închiriere nr. 2259/17.10.2012, prin care s-a decis prelungirea termenului de închiriere a terenului din str. Sângerului nr. 23, Sector 1, București, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.06.2015 și până Ia data de 31.05.2018;

Având în vedere adresa doamnei Gavrilaș Michaela, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 4671/08.05.2018;

Având în vedere adresa Școlii Gimnaziale nr. 162, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Sanitare Publice Sector I sub nr. 4801/10.05.2018

în temeiul art. 45 alin.(2), art.80, art.81 și art.l 15 alin.(l), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. L- Se aprobă încheierea actului adițional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 2259/17.10.2012, încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 158/26.07.2012, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 200/27.09.2012, între Școala Gimnazială nr. 162 (Grădinița de copii) și proprietarii terenului în suprafață de 240 mp din str. Sângerului nr. 23, Sector 1, București, având număr cadastral 228928, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea prelungirii termenului de închiriere a terenului anterior menționat cu o perioadă adițională de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.06.2018 și până la data de 31.05.2021.

Art. 2.- Se împuternicește domnul Dorin Stoican - director al Școlii Gimnaziale nr. 162 (Grădinița de copii), să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, actul adițional menționat la art. 1.

Art. 3. -(]) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și directorul Școlii Gimnaziale nr. 162 (Grădinița de copii) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.:    160

Data: 04.06.2018

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 160/04.06.2018 PREȘEDINTE DE


Oliver

ACT ADIȚIONAL NR. 2 /_._.2018

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 2259 DIN DATA DE 17.10.2012

A

Intre:

BĂLAȘA IOANA, cetățean român, cu domiciliul în București, str. Giuseppe Garibaldi nr. 16, et.l, ap.4, sector 1, CNP 2300627400011,

GAVRILAȘ MICHAELA, cetățean român, cu domiciliul în București, str. Giuseppe Garibaldi nr. 16, et.l, ap.4, sector 2, CNP 2561022400061,

BĂLAȘA ION, cetățean român, cu domiciliul în S.U.A, 136 Orchard Park Drive, Cary NC 27513, posesor al pașaportului nr. 401363397, reprezentat prin procură de către dna. Gavrilaș Michaela, în calitate de PROPRIETARI, pe de o parte,

si

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162 (Grădinița de copii), cu sediul in București, Str. Sângerului nr. 23, Sector 1, reprezentată prin Director - dl. Dorin Stoican , în calitate de CHIRIAȘ, pe de altă parte,

denumite în cele ce urmează, în mod individual ‘ Partea” și în mod colectiv “Părțile”,

având în vedere:

•    Art. 7.5 din Contractul de închiriere nr. 2259 din 17.10.2012, încheiat între Părți, potrivit căruia: “La sfârșitul contractului, dacă nu s-au făcut demersuri în vederea vânzării-cumpărării între părți ori a prelungirii duratei de valabilitate a prezentului contract conform convenției părților consemnate într-un act adițional, să restituie bunul închiriat în stare corespunzătoare

•    Art. 1 din Actul adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 2259 din 17.10.2012, conform cărora Părțile au decis prelungirea Contractului de închiriere nr. 2259 din 17.10.2012 pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.06.2015 și până la data de 31.05.2018;

•    Adresa doamnei GAVRILAȘ MICHAELA înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 4671/08.05.2018. prin care propune prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 2259 din 17.10.2012 cu o

perioadă adițională de 5 (cinci) ani, în aceleași condiții ca și cele prevăzute în contractul de închiriere nr. 2259 din 17.10.2012;

• Având în vedere adresa Școlii Gimnaziale nr. 162, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 4801/10.05.2018, prin care propune prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 2259 din 17.10.2012 până la perfectarea între părți a demersurilor de vânzare-cumpărare a terenului;

a intervenit prezentul act adițional la contractul de închiriere nr. 2259 din 17.10.2012, prin care Părțile, de comun acord, decid următoarele:

Art. 1. Se prelungește termenul de închiriere al terenului în suprafață de 240 mp din str.

Sângerului nr. 23, Sector 1, București, având număr cadastral 228928, care face obiectul contractului de închiriere nr. 2259 din 17.10.2012, cu o perioadă adițională de 3 (ani) ani, începând cu data de 01.06.2018 până la data de 31.05.2021.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de închiriere nr. 2259 din 17.10.2012 rămân nemodificate și își produc efectele în continuare.

Prin semnarea prezentului act adițional, Părțile declară în mod expres că au citit, au înțeles și sunt pe deplin de acord cu toate prevederile acestuia.

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de închiriere nr. 2259 din

17.10.2012 și a fost încheiat astăzi, _. _.2018, în 4 exemplare originale, cu același

conținut, formă, forță și valoare juridică, câte unul pentru fiecare Parte.

PROPRIETARI

BĂLAȘA IOANA

GAVRILAȘ MICHAELA

BĂLAȘA ION prin GAVRILAȘ MICHAELA

CHIRIAȘ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162 (Grădinița de copii) Director,

Dorin Stoican


Contabil,

2