Hotărârea nr. 159/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 04.06.2018 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componentei Echipei Intersectoriale Locale constituita la nivelul sectorului 1, cu modificarile si completarile ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local ai Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector i;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr. 1361475/17.04.2018 emisă de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 1, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 19139/17.04.2018;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81, alin.(2) lit.n), coroborate cu art.l 15 alin.(l) lit.b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică art.l al Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

“Art.l.~ Se înlocuiește reprezenantul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 1 - domnul Nicolae Hamzu cu domnul Ciprian Oprea - inspector principal de poliție;

Art.n. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 rămân nemodificate.

Art.Hl (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 1 și membrii Echipei Intersectoriale Locale de la nivelul sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂNr.:    159

Data: 04.06.2018