Hotărârea nr. 158/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 04.06.2018 pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/25.03.2010 privind aprobarea implementarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1 prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, in parteneriat cu Fundatia "Katharina Turnauer" si doamna Barbara - Wiebke Schofnagel - atasatul pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la Bucuresti, a Proiectului SOMARI-MAGAZIN SOCIAL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/25.03.2010 privind aprobarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în parteneriat cu Fundația “Katharina Turnauer” și doamna Barbara - Wiebke Schofnagel - atașatul pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la București, a Proiectului SOMARO —MAGAZINSOCIAL

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Luând în considerate prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/25.03.2010 privind aprobarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în parteneriat cu Fundația “Katharina Turnauer” și doamna Barbara - Wiebke Schofnagel - atașatul pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la București, a Proiectului SOMARO -MAGAZIN SOCIAL;

Ținând seama de adresa Asociației SOMARO - Magazinul social, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 25347/21.05.2018;

în temeiul art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit.n) și ale art.115, alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și înlocuirea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/25.03.2010 privind aprobarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în parteneriat cu Fundația “Katharina Turnauer” și doamna Barbara - Wiebke Schofnagel -atașatul pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la București, a Proiectului SOMARO -MAGAZIN SOCIAL, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/25.03.2010 rămân nemodificate.

Art.in (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.:    158

Data: 04.06.2018

CRITERIILE DE SELECȚIE PENTRU BENEFICIARII PROIECTULUI SOMARO

Persoane/familii aflate în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, care au venituri sub 1.000 lei/membru de familie (altele decât beneficiarii de venit minim garantat) și care se află în cel puțin 2 din situațiile enumerate mai jos:

•    Persoane fără loc de muncă;

•    Familii cu mulți copii minori în întreținere;

•    Bolnavi cronici care necesită tratament permanent, fără de care viața le-ar fi pusă în pericol;

•    Persoane fără locuință;

« Pensionari;

•    Persoane cu handicap (grav sau accentuat);

•    Persoane de etnie romă;

•    Familii monoparentale;

•    Tineri proveniți din centrele de plasament din Sectorul 1 (dacă nu mai beneficiază de sprijin de la alt furnizor de servicii sociale);

•    Șomeri;

•    Persoane care au executat o pedeapsă privativă de libertate, în termen de maximum 1 an de la data eliberării, dacă sunt înscriși într-un program de reintegrare profesională.

Dacă sunt mai mulți beneficiari care îndeplinesc aceste criterii, prioritate vor avea cei cu veniturile cele mai mici.

Beneficiarii vor fi evaluați periodic pentru a se asigura respectarea criteriilor de eligibilitate.

Stabilirea dreptului de a beneficia de serviciile magazinului social se va face prin dispoziție a Primarului Sectorului 1, la propunerea asistenților sociali, propunere formulată pe baza anchetei sociale și a actelor doveditoare.