Hotărârea nr. 157/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 04.06.2018 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie asupra terenului n suprafata de 3000 m.p. situat in b-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie asupra terenului în suprafață de 3000 m.p. situat în b-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public Sector 1 nr.7640/22.05.2018;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu,

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 693-702 din Noul Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Contractul de vânzare-cumpărare nr.6014/25.06.2002 autentificat sub nr. 1083/01.07.2002 prin care Administrația Domeniului Public Sector 1 a devenit proprietar asupra imobilului situat în b-dul Poligrafiei nr. 4 compus din teren în suprafață de 12686 m.p. având numărul cadastral 243220 și ținând cont de prevederile Sentinței civile nr. 1568/23.11.2006 aferenta dosarului civil nr. 4058/299/2004 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a 111-a Civila prin care s-a dispus ca ADP Sector 1 sa lase în deplina și liniștită posesiune suprafața de teren de 969,77 mp precum si a procesului-verbal nr. 19095/26.09.2006;

Având în vedere adresa Curții de Conturi a României nr.3732/12.04.2018 înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr. 14749/13.04.2018 prin care se solicită demararea demersurilor în vederea preluării în folosință a unui teren în suprafață de 3000 m.p. în vederea constituirii unui drept de superficie.

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit. în favoarea Curții de Conturi a României, a unui drept de superficie asupra terenului situat în b-dul Poligrafiei nr. 4, în suprafață de 3000 mp, dezmembrat din suprafața totală de 11.716,23 m.p., identificat conform planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate anexat prezentei hotărâri de consiliu, în vederea realizării obiectivului de investiții "Sediul Curții de Conturi a României".

(2) Terenul menționat la alin. (1) se află în proprietatea privată a Administrației Domeniului Public Sector 1.

Art. 2. - (1) Dreptul de superficie menționat la art. 1 se constituie pe o durată de 99 de

ani.

(2)    în conformitate cu prevederile art. 694 din Noul Cod Civil, la expirarea termenului menționat la alin. (1), dreptul de superficie poate fi reînnoit.

(3)    Dreptul de superficie poate fi înstrăinat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4)    Dreptul de servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană se constituie pe întreaga durată de existență a obiectivului identificat la art. 1.

Art. 3. -Administrația Domeniului Public Sector 1 va proceda la dezmembrarea suprafeței totale de 11.716,23 m.p., și individualizarea suprafeței de 3000 m.p.

Art. 4. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 și Directorul General al Administrației Domeniului Public să semneze, în numele și pe seama Administrației Domeniului Public al Sectorului 1, convenția de constituire a dreptului de superficie menționat la art. 1, în formă autentică, conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5.- (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.: 157 Data: 04.06.2018