Hotărârea nr. 155/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 155 din 04.06.2018 privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Unitatilor Sanitare Publice Sector 1, si Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucuresti, in vederea finantarii de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educational "Vizite de studiu in Europa pentru factorii de decizie din unitatile de invatamant gimnazial din Sectorul 1 - EXPERIENTE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIUL UI PROFESIONAL ”

Ținând seama de Expunerea de motive privind aprobarea extinderii Programului "Vizite de de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” și având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, avizat de Direcția Management Economic și de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

Luând în considerare adresa nr. 584/17.04.2018 emisă de către Casa Corpului Didactic către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unde a fost înregistrată sub nr. 3900/17.04.2018, prin care se solicită susținerea financiară a proiectului ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1- EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” ce se va derula în perioada aprilie - decembrie 2018;

în conformitate cu dispozițiile art. 99 alin. (1) și alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 9 lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5554/07.11.2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 299/17.05.2018;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), lit. ff art. 81 alin. (2) lit. q), art. 81 alin. (3)

precum și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă încheierea protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”, proiect ce se va derula în perioada aprilie - decembrie 2018, astfel cum acesta este prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Protocolul de colaborare menționat la art. 1, așa cum este prevăzut în Anexa nr.2, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.- Se mandatează Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze în numele Sectorului 1 al Municipiului București protocolul de colaborare menționat la art. 1.

Art.4. -Finanțarea proiectului educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al Sectorului 1 al municipiului București.

Art.5. -(1) Primarul Sectorului 1 al municipiului București, Direcția Management Economic, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Olivei


Nr.: 155 Data: 04.06.2018


3‘W    2c//

Sanitare Publice Sector I-

Nr. înregistrare CCD București 584/17.04.2018


Nr............................................

(se completează de către AUIPUSPS1-CL1, la înregistrare)

CERERE DE SUSȚINERE A PROIECTULUI

Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din sectorul 1 -

EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL


I. DATE GENERALE

1. Titlul/denumirea proiectului propus:

Vizite de studiu în Europa, pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial dinsectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL

2. Perioada de desfășurare:

Aprilie - Decembrie 2018

3. Unități școlare participante:

28 de unități gimnaziale din sectorul 1

Se anexează lista cu unitățile de învâțămînt gimnazial care vor participa la vizitele de studiu, conform punctului 7 de mai jos.

4. Datele de identificare ale partenerului organizator și coordonator :

Denumirea:

Casa Corpului Didactic a Municipiului București - CCD București

Date de identificare (CUI):

4340684

Sediu:

Splaiul Independenței 3 ISA București

Adresă de corespondență:

Splaiul Independenței 315A București

Telefon:

0213134901

Fax:

0213134927

E-mail:

ccdbw.' amail.com

Adresă web:

www.ccd-bucuresti.oru

Director:

Prof. Gabriel -Narcis Vrînceanu

Telefon:

0721 143 589

E-mail:

uabriel.vrincennufa'ccd-bucuresti.oru

5. Datele de identificare ale partenerului finanțator și monitor:

Date de identificare

Partener

Denumire

Administrației Unităților de învățământ

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice -Sector 1 (AUIPUSP Sector 1)

Statut/formă de organizare juridică

Instituție Publica

Adresă de corespondență

Str. Poligrafiei nr 4

Sediu:

Str. Poligrafiei nr4

Telefon, fax

021319 3252, fax 0216673825

Adresă e-mail

secretariat@auipusp-sectorl.ro

Director

Romeo Aurelian Clinciu

6. Linia tematică pentru care se depune cererea de susținere:

DEZVOLTARE PROFESIONALA

7. Bugetul total al proiectului:

NR.

; CRT.

UNITATEA DE INVATAMANT CU NIVEL GIMNAZIAL

Număr

reprezenta n ți/u n i ta te

Suma

alocată/r eprezen tan t (euro)

Suma

alocată/unitate

(euro)

î,

COLEGIUL NATIONAL

DE MUZICA "GEORGE ENESCU"

2

980

1960

2,

LICEUL DE ARTE PLASTICE "NICOLAE TONITZA"

2

980

1960

3.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5

2

980

1960

4,

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6

2

980

1960

5.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7

2

980

1960

6.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 13

2

980

1960

7.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 162

2

980

1960

8.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 178

2

980

1960

9.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 179

2

980

1960

10.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 181

2

980

1960

11.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 183

2

980

1960

12.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 184

2

980

1960

13.

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 192

2

980

1960

14.

ȘCOALA GIMNAZIALA ''ALEXANDRU

COSTESCU"

2

980

1960

15.

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU"

2

980

1960

16.

ȘCOALA GIMNAZIALA "EUGEN BARBU"

2

980

1960

1

1 NR.

■ CRT.

UNITATEA DE INVAT AMANT CU NIVEL GIMNAZIAL

Număr

reprezentan ți/u nita te

Suma

alocată/reprezeutant

(euro)

Suma

alocatâ/unitate

(euro)

17.

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEO BOGZA"

2

980

1960

18.

ȘCOALA GIMNAZIALA "HERĂSTRĂU"

2

980

1960

19.

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION HELIADE RADULESCU"

2

980

1 1960

20.

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE

GRIGORESCU"

2

980

1960

21.

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"

2

980

1960

22.

ȘCOALA GIMNAZIALA "PETRE ISPIRESCU"

2

980

1960

23.

ȘCOALA GIMNAZIALA "PLA BRATIANU"

2

980

1960

24.

ȘCOALA GIMNAZIALA "SF. NICOLAE"

2

980

1960

25.

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII VOIEVOZI"

2

980

1960

26.

ȘCOALA GIMNAZIALA "TITU MAIORESCU"

2

980

1960

27.

ȘCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY"

2

980

1960

28.

ȘCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI"

2

980

1960

Total

56

L

54.880 euro

sau

260.680 lei

*Calcul efectuat la un curs de referință de 4.75 lei/euro

II. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS

1. Scurtă prezentare a proiectului

Proiectul „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” are la baza ANF (analiza nevoilor de formare) realizată de CCD București, prin care cadrele didactice și didactic auxiliare din școlile din București au solicitat organizarea unor activități în care metodele inovative utilizate de școlile din Europa să fie mai ușor de accesat.

Una din țintele strategice ale CCD București pentru anul 2018-2019 este creșterea dimensiunii europene și implementarea metodelor inovative în actul educațional prin creșterea numărului de proiecte și parteneriate educaționale cu instituții de învățământ din Europa, apropierea de comunitățile de români din zonele vizitate prin vizitarea Consulatelor sau Ambasadelor României, schimb de bune practici cu profesorii străini care predau în școlile cu elevi români. în acest context, CCD București a elaborat un program de schimburi de bune practici în context european, sub formă de vizite de studiu, workshopuri si sesiuni de formare online și face to face pentru cadrele didactice, cursuri de utilizare a limbii engleze, seminarii de pregătire pedagogică și culturală?    ———

Casa Corpului Didactic a Municipiului București, instituție cu rol de formare pentru personalul didactic, în calitate de organizator și coordonator al proiectului, împreună cu Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 (AUIPUSP Sector 1), în calitate de finanțator și monitor al proiectului, intenționează să organizeze un set de mobilități sub forma de vizite de studiu astfel: realizarea a 4 fluxuri de câte 14 mobilități, din 7 unități de învățământ gimnazial- câte 2 reprezentanți din fiecare școală pe fiecare flux).

Fluxul l se va realiza în luna iunie 2018, în instituții de învățământ din Anglia, orașul Londra, având ca partener gazdă, Universitatea de Est, University of East London, partener educațional al CCD București în programul Erasmus plus SOIL ( Social Inclusion of Learner- Incluziunea Socială a educabililor, 2016-2018.

Fluxul 2 se va derula în luna septembrie 2018 în Danemarca, având ca partener gazdă Universitatea din Alborgh.

Fluxul 3 se va organiza în Finlanda, in luna octombrie 2018 , conform datelor primite de la organizația gazdă.

Fluxul 4 se va organiza în Suedia, în luna decembrie2018, conform datelor primite de la organizația gazdă Scopul proiectului „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ

gimnazial din sectorul l - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” vizează dezvoltarea competențelor metodologice și transversale ale cadrelor didactice cu funcții de decizie, prin stabilirea de parteneriate educaționale, în concordanță cu nevoia de formare a cadrelor didactice, pentru un act educațional de calitate.

Activitățile se vor organiza sub formă de vizite de studiu cu tematică: incluziune socială, management instituțional/educațional, educație nonformală, comunicare școală- familie- autoritatea locală/ comunitatea locală, având ca grup țintă: directori, coordonatori proiecte și programe, responsabili cu formarea profesională continuă și dezvoltarea carierei , membrii CA, CEAC.

In fiecare flux de mobilități se vor deplasa 14 cadre didactice din structuri de conducere din școlile gimnaziale ale sectorului 1.

Proiectul își propune ca obiective principale:

O 1: dezvoltarea deprinderilor de comunicare și schimb de idei și bune practici între școlile bucureștene și cele din spațiul european;

O 2: motivarea elevilor și profesorilor pentru a-si dezvolta abilitățile lingvistice;

O 3 pregătirea participanților pentru abordarea limbii engleze la nivel conversațional-curs livrat de CCD București;

O 4: conștientizarea procesului de învățare pe tot parcursul vieții, pentru dezvoltare personală, coeziune socială, comunicare interculturală, învațarea metodelor de diferențiere și individualizare în școala incluzivă;

O 5: îmbunătățirea competențelor de utilizare TIC, prin implicarea profesorilor în realizarea unei rețele de comunicare cu școlile vizitate, învațarea noilor metode care motivează și fac învățarea distractivă și interactivă (învățare personalizată cu ajutorul smartphonurilor si tabletelor);

O 6: schimb de metode inovative în procesul de predare-evaluare pentru îmbunătățirea calității actului educațional;

O 7: Implementarea rezultatelor obținute ținând cont de diferențele culturale, lingvistice, aptitudinale ale participanților;

O 8: diseminarea rezultatelor obținute;

09: dezvoltarea competențelor de scriere și implementare a proiectelor de parteneriat cu școli din Europa, pentru schimb de bune practici în domeniul educațional;

Grupul țintă ( 28 școli gimnaziale din sectorul 1) este alcătuit din 56 de cadre didactice cu cu funcții de conducere, coordonatori de structură di rectori/di rectori adjuncți/ reprezentanți CA, CEAC, responsabili proiecte, responsabili cu dezvoltarea profesionala de la unitățile de învățământ gimnazial din sectorul 1

Activitățile principale ale proiectului sunt:

Al identificarea partenerilor europeni, stabilirea perioadelor de mobilitate, elaborarea tematicii, stabilirea persoanelor de contact: CCD București

A2. Depunerea aplicației de proiect la AU1PUSP Sector 1: CCD București

A3. Selecția școlilor participante pentru fiecare flux, în funcție de tematica stabilită cu partenerii europeni ai CCD București: Inspector școlar pentru dezvoltare instituțională - Inspectoratul Școlar al sectorului I A4: Repartizarea grupului țintă în echipe formate din 2 participanți din cele 7 scoli participante pe flux: Inspectoratul Școlar Sector I

A5. Elaborarea procedurii de plată prin SEAP pentru școlile participante : CCD București

A 6: Stabilirea parteneriatului cu operatorul de turism pentru transport și acomodare respectiv designul programului: CCD București

A7: Stabilirea parteneriatului între CCD București si școlile participante le fiecare flux

A 8: Comunicarea calendarului vizitei de studiu pentru școlile participante / materiale necesare/ responsabilități participanți: CCD București

A 9: Elaborarea materialelor pentru pregătirea lingvistica, culturală, pedagogică: CCD București A 10: Livrarea cursului de pregătire lingvistică/ evaluarea si certificarea participantilor: CCD București AII: Coordonarea metodologică a mobilității: CCD București

A 12: Diseminarea programului la nivel local, național, internațional si transmiterea informațiilor necesare realizării unei broșuri electronice care va fi transmisa în școli- sustenabilitate: toți participanții A 13 : Participarea la masa rotundă organizată de CCD în colaborare cu Administrația Publică Locală și Inspectoratul Școlar al sectorului 1, ca urmare a dezvoltării parteneriatului: Dimensiunea europeană în Educația adulților- sustenabilitate: toți participanții.

2. Relevanța proiectului

Proiectul „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial dinsectorul 1- EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” răspunde nevoii de eficientizare a relației unităților de_. învățământ din sectorul 1 cu Administrația Publică Locală, prin participarea la schimburi de bune practici cu instituții similare din Europa, Context vizat: managerial, administrativ, cooperare, comunicare , implementare de metode inovative care se pliaza pe contextul educațional local.

Fiind destinat factorilor de decizie din scoli: directori/ directori adjuncti, membrii CA, CEAC, coordonatori de comisii, programul "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial dinsectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” a fost conceput ca urmare a analizei nevoilor de formare realizată de CCD București. în urma interpretării chestionarelor completate de cadrele didactice referitor la formarea și dezvoltarea profesională s-a evidențiat necesitatea unor formări realizate în alte contexte educaționale, alături de actanți educaționali care implementează metode și strategii educative inovative diferite și pe care să nu le acceseze doar pe internet sau în bibliotecă Posibilitatea de a vizita alte instituții educaționale, de a observa "face to face" managementul lecțiilor, de a dialoga cu~

profesorii instituțiilor gazdă, de a planifica viitoare parteneriate, în care vor fi implicate atât cadrele

didactice, elevii și părinții, de a disemina activitățile, de a implementa rezultatele obținute reprezintă o

plus valoare adusa actului educațional la nivel local.

Necesitatea și utilitatea proiectului „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial dinsectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” se regăsește în nevoile de formare ale factorilor de decizie ( directorii/directorii adjuncti ai unităților școlare implicate) ale responsabililor de structuri din cadrul școlilor, în scopul dezvoltării unei baze de date cu potențiali parteneri europeni, a realizării unei colaborări eficiente între școli din București și școli din Europa, pentru dezvoltarea

competențelor lingvistice și mai ales a implementării bunelor practici în spațiul formal și nonformal local. Pentru participarea la vizita de studiu, participanții vor fi beneficiarii unui program de formare pentru utilizarea limbii engleze, de 24 ore, avizat MEN, alături de care vor trebui să facă cercetări legate de contextul cultural și pedagogic al tării vizitate.

Prin Parteneriatul stabilit între CCD București ca instituție de formare și AUIPUSP SectorI, realizarea proiectului se bazează pe valorificarea experienței grupului țintă alcătuit din profesori -directori, directori adjuncți, membrii CA, CEAC, inspectori cu atribuții de coordonare, îndrumare și control a școlilor din sectorul I,- respectiv obținerea unui produs educațional de calitate la_nivelul produsului final-elevul.

Caracterul inovator al proiectului referitor ia modalitățile concrete de implementare, vizează aspectul de învățare experiențialâ și participativă, profesorii care fac parte din grupul țintă având oportunitatea să observe direct activitățile derulate în școlile vizitate, să colaboreze și interacționeze cu aceștia, cu elevii, cu factorii de decizie din instituțiile vizitate.

3.Deschiderea către comunitate, impactul scontat și diseminarea proiectului

In cadrul proiectului se va implementa un set de activități specifice destinate cunoașterii si diseminării proiectului si a tuturor rezultatelor acestuia la nivelul comunității. Școlile participante vor fi direct implicate în activitățile de promovare și valorizare a proiectului și a rezultatelor acestuia, prin oferirea de informații de calitate privind proiectul . în particular, toți participanții la proiect vor realiza materiale de diseminare a proiectului pe care le vor prezenta în consiliile profesorale din școlile de proveniență, și în activitățile metodice realizate la nivel local, municipal, național.

Impactul potențial al proiectului atât asupra beneficiarilor direcți- cadrele didactice participante cât și a celor indirecți elevi, părinți, se referă la pastrarea colaborării ulterioare cu partenerii externi, crearea unei rețele network între elevi, cadre didactice și școlile implicate.

Proiectul „"Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ ! liceal gimnazial din-sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” va beneficia de susținerea Consiliului Local al sectorului 1, prin AUIPUSP Sector 1, care va asigura finanțarea activităților.

Planul de promovare a proiectului se referă la crearea materialelor de promovare a proiectului (roll-up, pixuri inscripționate, mape) și la organizarea unei Mese Rotunde la Primăria Sectorului 1, cu i reprezentanți din toate școlile implicate, ai Consiliului Local al Sectorului 1, ai Inspectoratului Școlar al I Sectorului 1, ai Ministerului Educației Naționale. Materialele de promovare a proiectului vor fi popularizate pe toată perioada de desfășurare a proiectului la nivelul grupului țintă. Fiecare participant va prezenta și disemina rezultatele în propria lui zonă de activitate, asigurându-se că proiectul și rezultatele acestuia sunt răspândite la nivelul întregii comunități locale, folosind rețele locale, date de contact, site-un de discuții și socializare, facebook, etc. Ca o diseminare directă a rezultatelor proiectului, participanții din grupul țintă, vor prezenta rezultatele proiectului la nivelul comunității, în alte școli sau alte instituții publice.

Planul de diseminare a proiectului are în vedere 2 etape de lucru:

1.    La nivelul grupului țintă se va realiza analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor și a interviurilor care vor fi realizate pe perioada desfășurării pregătirii lingvistice, culturale, pedagogice, vizitei de studiu , cu ocazia derulării reuniunii sub formă de Masă Rotundă.

2.    Echipa de implementare de la nivelul CCD va realiza un raport de evaluare pe baza feed-back-urilor grupului țintă, care va fi transmis ulterior în instituțiile de învățământ implicate și prezentat pe site-ul acestora.

3.    Coordonatorul proiectului din partea CCD București, inspectorul școlar coordonator sector 1 și participanții la vizitele de studiu vor elabora și publica în presa locală articole cu privire la rezultatele și impactul proiectului asupra sistemului educațional preuni verși tar bucureștean.

4. Echipa de implementare:

Nr.

crt.

Nume și prenume

Rol în proiect

Atribuții activități de proiect

1.

Vrinceanu Gabriel- Narcis, Director CCD București

Organizator program, identificare parteneri si avizare program parteneri europeni

A 1, A2, A 5,

A6, A 7, A 8, A 9

A 10, Al 1, A12, A13

2.

Bolojan Georgeta Coordonator Departament Parteneriate Europene -CCD București

Coordonator program

A 1, A2, A5, A12, A13

4

Romeo Aurelian Clinciu

Director AUIPUSP SectorI

Monitorizare program

A12, A13

4,

Andrei Tania

Inspector școlar pentru dezvoltare instituțională

Sector 1

Responsabil gestionare grup țintă,diseminare și valorizare

A3,A 4, A 12.A13

5.Calendarul proiectului

Nr.

crt

Etapele

proiectului

Descrierea activităților (detaliată pe zile, ore etc.)

Perioada

1.

Etapa

pregătitoare

• Scrierea proiectului

Ianuarie 2018

• Identificarea partenerilor europeni

Februarie 2018

• Depunerea proiectului

Aprilie 2018

* Stabilirea necesarului de resurse

Aprilie 2018

• Selectarea grupului țintă pentru fiecare flux de mobilități

1.    Aprilie 2018 flux 1

2.    August 2018 flux 2

3.    Octombrie 2018 flux 3

4.    Noiembrie 2018-

flux 4

• Rezervarea/ achiziționarea documentelor necesare mobilității: acomodare si transport

Aprilie 2018 - primul

flux

In luna anterioară deplasării    pentru

fiecare din cele 3

fluxuri

* Livrarea programului de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală

Mai 2018 primul flux.

In luna realizării mobilității    pentru

fiecare flux.

Etapa    de

desfășurare    a

mobilității

• Comunicare cu partenerii externi/ pregătirea documentelor de mobilitate

Februarie- Mai 2018.

Anterior mobilităților

ulterioare.


» Crearea materialelor de promovare a proiectului

Mai 201 S-Iunie 201 8

• Stabilirea designului vizitelor de studiu

Aprilie - Noiembrie 2018


• Participare la vizită

1

i

31 mai -5 Iunie 2018 primul flux

Conform graficului stabilit    de

corespondența    cu

partenerii    externi,

pentru celelalte 3 fluxuri (Septembrie-Decembrie 2018)

• Raport electronic de activitate de la participând

5 iunie - 11 iunie 2018, pentru primul flux de mobilități.

In maximum 7 zile de la întoarcerea din fiecare    deplasare

pentru celelate trei fluxuri de mobilități.

i • Organizarea Mesei Rotunde la nivelul Consiliul Local al sectorului 1

i

1

11-15 iunie 2018, in acord cu reprezentanții Consiliului    Local,

pentru    diseminarea '

rezultatelor primului flux.

în luna Decembrie ' 2018 pentru fluxurile realizate în perioada septembrie-decembrie 2018.

I • Crearea unei broșuri electronice cu materiale realizate pe tot parcursul proiectului;

Decembrie 2018

1 • Analiza impactului proiectului prin realizarea unui raport de evaluare pe baza rapoartelor realizate Ia nivelul instituțiilor implicate în proiect;

Decembrie 2018

• Diseminarea rezultatelor

După efectuarea fiecărui flux de mobilități,


DIRECTOR CASA.CORph.il DIDACTIC BUCVREȘTI PROE. GABRIEL NARCIS VrInCEANUAnexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULU11

Nr.

155

“0 JUM 20W


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I -ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

Nr._din _._2018

Nr.din .2018

PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE

CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

5

(„C.C.D BUCUREȘTI”) si

J

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 (“A.U.I.P.U.S.P. SECTOR 1”)

Proiectul educațional „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1- EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” răspunde nevoii de eficientizare a relației unităților de învățământ din Sectorul 1 cu administrația publică locală, prin participarea factorilor de decizie din unitățile de învățământ gimnazial la schimburi de bune practici cu instituții similare din Europa, vizând aspecte manageriale, administrative, de cooperare, de comunicare și de implementare de metode inovațive care se pliaza pe contextul educațional local.

Fiind destinat factorilor de decizie din școli: directori/ directori adjuncți, membrii CA, CEAC, coordonatori de comisii, programul „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1- EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” a fost conceput ca urmare a analizei nevoilor de formare, realizată de C.C.D. București. în urma interpretării chestionarelor completate de cadrele didactice privind formarea și dezvoltarea profesională, s-a evidențiat necesitatea unor formări realizate în alte contexte educaționale, alături de actanți educaționali care implementează metode și strategii educative inovative diferite și pe care să nu le acceseze doar pe internet sau în bibliotecă. Posibilitatea de a vizita alte instituții educaționale, de a observa direct, face to face, managementul lecțiilor, de a dialoga cu profesorii instituțiilor gazdă, de a planifica viitoare parteneriate, în care vor fi implicate atât cadrele didactice, elevii și părinții, de a disemina activitățile, de a implementa rezultatele obținute reprezintă o plus valoare adusă actului educațional la nivel local.

în contextul creșterii dimensiunii europene și a implementării metodelor inovative în actul educațional prin creșterea numărului de proiecte și parteneriate educaționale cu instituții de învățământ din Europa/apropierea de comunitățile de români din zonele vizitate prin vizitarea Consulatelor sau Ambasadelor României, al realizării de schimburi de bune practici cu profesorii care predau în școlile europene, C.C.D. București a elaborat un program de schimburi de bune practici în context european sub formă de vizite de studiu, workshopuri și sesiuni de formare online și face to face pentru cadrele didactice, cursuri de utilizare a limbii engleze, seminarii de pregătire pedagogică și culturală.

Având în vedere prevederile art. 99 alin.(l) și alin.(3), art. 105 alin. (2) lit. k) și lit. 1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 7 și art. 9 lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr 5554/2011,    __,___

Având în vedere dispozițiile H.C.G.M.B. nr. 299/17.05.2018,    >    s 7

CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, denumită în continuare „C.C.D BUCUREȘTI”, cu sediul în București, Splaiul Independentei nr. 315 A, sector 6, tel. 0213134901; fax 0213134927, reprezentată prin domnul Gabriel Narcis Vrînceanu, în calitate de director, pe de o parte, și

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, denumită în continuare “A.U.I.P.U.S.P. SECTOR 1”, cu sediul în București, Strada Poligrafiei nr. 4, sector 1, tel. 021 319 3250, fax. 021 319 3252, reprezentată de domnul Romeo Aurelian Clinciu, în calitate de director, pe de altă parte , denumite în continuare părți, convin încheierea prezentului protocol de colaborare.

Capitolul I

OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art.l - Prezentul protocol de colaborare are ca obiect stabilirea domeniilor și modalităților în care părțile își pot acorda sprijin reciproc în vederea realizării activităților propuse, conform competențelor legale ce le revin.

Capitolul II

DOMENIILE COLABORĂRII

Art.2 - în scopul îndeplinirii obiectului prezentului protocol, părțile desfășoară activități specifice în următoarele domenii:

a)    servicii de formare pentru personalul didactic,

b)    organizarea de programe si proiecte educaționale cu parteneri naționali și internaționali în scopul schimbului de bune practici,

c)    derularea de activități cultural - științifice și metodice, precum și schimb de experiență în vederea realizării unor analize în domeniile din competență.

Capitolul III

RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR Art.3 - în cadrul colaborării, C.C.D. BUCUREȘTI:

a)    Identifică partenerii europeni în funcție de tematica abordată pentru fiecare flux de mobilități, stabilește perioadele de mobilitate în acord cu instituțiile europene vizitate, elaborează structura cadru a programului

b)    Elaborează procedura de plată prin SEAP pentru școlile participante

c)    Stabilește parteneriatul cu operatorul de turism pentru serviciile de transport si cazare / designul programului

d)    realizează parteneriatul cu școlile participante la fiecare flux

e)    elaborează și transmite calendarul vizitei de studiu/ materialele necesare pentru pregătirea lingvistică, culturală, pedagogică a participanților, respectiv pentru derularea vizitei de studiu

f)    Coordonează metodologic programul/ certifică și promovează programul și partenerii implicați in realizarea acestuia

Art.4 - în cadrul colaborării, A.U.I.P.U.S.P. SECTOR 1:

a) Asigură, din bugetul Sectorului 1 al Municipiului București, resursele financiare necesare pentru finanțarea școlilor participante în Proiectul educațional „Vizite de studiu în Europa pentru factorii

de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1- EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”;

b)    Colaborează cu C.C.D. București și inspectorul școlar pentru descentralizare instituțională de la Inspectoratul Școlar al Sectorului 1, în vederea stabilirii categoriilor de școli selectate pentru fiecare tematică aleasă în cele 4 fluxuri de mobilități din cadrul proiectului educațional „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1-EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”;

c)    Monitorizează implementarea și sustenabilitatea programului „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1- EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”.

Reguli de colaborare

Art.5 - (1) Pe tot parcursul colaborării, părțile se obligă să acționeze în limita atribuțiilor și competențelor prevăzute de lege și de prezentul protocol.

Capitolul V Dispoziții finale

Art.6 - (1) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin acte adiționale, la solicitarea oricăreia dintre părți, cu acordul celeilalte părți.

(2)    Părțile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte părți, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă și dialogul bilateral constructiv.

(3)    Oricare din părți are dreptul de a denunța unilateral prezentul protocol, cu înștiințarea prealabilă a celeilalte părți, cu cel puțin 30 zile.

Art.7 - (1) Prezentul protocol se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării de către părți, fiind valabil pe o perioadă de 1 an.

(2) în lipsa unei notificări prealabile efectuată de oricare din părți cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea valabilității acestuia, protocolul se prelungește, de drept, în mod succesiv, cu câte 1 an.

C.C.D. BUCUREȘTI

CASA CORPULUI DIDACTIC A

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

A.U.I.P.U.S.P. SECTOR 1

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

Director

GABRIEL NARCIS VRÎNCEANU


Director

ROMEO AURELIAN CLINCIU

AVIZAT

PENTRU LEGALITATE

AVIZAT

PENTRU LEGALITATE