Hotărârea nr. 152/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 04.06.2018 privind aprobarea Statului de functii al Politiei Locale Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Management Resurse Umane din cadrul Poliției Locale Sector 1, avizat de Direcția Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii numărului maxim de posturi;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, cu modificările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Potrivit prevederilor art. 2 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 2029 din 24.05.2017 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 304 pentru Poliția Locală Sector 1;

Luând în considerare avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat sub nr.18424 din 20.07.2017 privind statul de funcții al Poliției Locale Sector 1;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 228 din 31.07.2017 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.ll din 31.01.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, Ia un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

în virtutea obligației Poliției Locale Sector 1 de a respecta numărul maxim de posturi de 304 stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.228 din 31.07.2017;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Statul de funcții al Poliției Locale Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art.3.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1, își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.4.- (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 152 Data: 04.06.2018

anexă la hotarare


LOCAL AL SECTORULU11


STAT DE FUNCȚII

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1 BUCUREȘTI MAI 2018


Nr.

crt.

Numele,

Prenumele/

vacant

temp./vaca

STRUCTURA

Fun

cție

de

dem

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesional

Nivelul

studiilor

Observații

înal

t

de conducere

de execuție

de

condu

de execuție

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

POLIȚIA

LOCALĂ SECTOR

1

temporar

ocupat

director general (polițist local)

I

S

Serviciul Dispecerat

1

temporar

vacant

șef serviciu (polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist

I

principal

S

3

OCUPAT

polițist

I

principal

S

4

OCUPAT

polițist

local

I

principal

S

5

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

S

6

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

S

7

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

s

8

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

9

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

10

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

11

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

12

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

Serviciul Monitorizare, Documentare și Analiza Informației

1

temporar

ocupat

șef serviciu (polițist local)

i

S

2

temporar

vacant

polițist

local

i

principal

S

3

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

s

4

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

s

5

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

s

6

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

s

7

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

s

8

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

9

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

10

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

11

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

Biroul Control

1

temporar

ocupat

șef birou (polițist local)

i

S

2

OCUPAT

polițist

local

i

superior

S

3

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

S

4

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

S

5

OCUPAT

polițist

local

i

principal

S

6

OCUPAT

polițist

local

i

principal

S

7

OCUPAT

polițist

local

i

principal

s

Compartiment Audit Intern

1

OCUPAT

auditor

i

superior

s

2

OCUPAT

auditor

i

superior

s

Serviciul Juridic, Proceduri, Managementul Calității

1

VACANT

șef serviciu

s

2

temporar

vacant

consilier

juridic

I

superior

S

3

OCUPAT

consilier

juridic

I

debutant

S

Biroul Proceduri

1

OCUPAT

șef birou (polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist

local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist

local

I

superior

s

4

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

5

temporar

vacant

polițist

local

m

asistent

M

6

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

7

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

S

Serviciul Situații de Urgență

1

temporar

ocupat

șef serviciu (polițist local)

S

Biroul Prevenire Situații de Urgență

1

temporar

vacant

șef birou (polițist local)

i

S

2

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

S

3

OCUPAT

polițist

local

i

superior

s

4

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

5

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

6

OCUPAT

polițist

local

I

debutant

S

7

OCUPAT

referent

IA

M

8

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

1

temporar

ocupat

director general adjunct (polițist local)

I

S

DIRECȚIA ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

1

OCUPAT

director executiv (polițist local)

I

S

Serviciul Ordine și Liniște Publică

1

temporar

ocupat

șef serviciu (polițist local)

I

s

2

OCUPAT

polițist

local

I

superior

s

3

OCUPAT

polițist

local

I

principal

s

4

temporar

vacant

polițist

local

I

asistent

s

5

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

s

6

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

s

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76


7

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

S

8

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

9

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

10

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

11

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

12

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

13

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

14

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

15

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

16

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

17

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

18

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

19

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

20

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

21

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

22

OCUPAT

polițist

local

ni

asistent

M


23

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

24

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

25

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

26

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

27

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

28

temporar

ocupat

polițist

local

i

superior

S

29

OCUPAT

polițist

local

i

superior

S

30

OCUPAT

polițist

local

i

principal

s

31

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

s

32

OCUPAT

polițist

local

i

principal

s

33

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

34

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

35

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

36

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

37

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

38

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

39

OCUPAT

polițist

local

ni

principal

M

40

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

41

OCUPAT

polițist

local

ni

principal

M

42

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

43

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

44

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

45

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

46

OCUPAT

polițist

local

in

principal

M

47

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

48

temporar

ocupat

polițist

local

ni

asistent

M

49

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

50

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

51

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

52

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

53

OCUPAT

polițist

local

i

principal

S

54

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

S

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124


55

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

56

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

57

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

58

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

59

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

60

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

61

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

62

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

63

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

64

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

65

OCUPAT

polițist

local

ni

principal

M

66

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

67

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

68

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

69

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

70

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M


125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136


137

138


71

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

72

OCUPAT

polițist

local

I

principal

S

73

OCUPAT

polițist

local

I

principal

S

74

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

S

75

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

76

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

S

77

OCUPAT

polițist

local

i

superior

S

78

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

s

79

VACANT

polițist

local

i

debutant

s

80

OCUPAT

polițist

local

i

principal

s

81

OCUPAT

polițist

local

i

debutant

s

82

OCUPAT

polițist

local

i

debutant

s

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

1

OCUPAT

șef serviciu (polițist local)

i

s

2

OCUPAT

polițist

local

i

superior

s


139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154


3

OCUPAT

polițist

local

I

superior

S

4

OCUPAT

polițist

local

I

superior

S

5

OCUPAT

polițist

local

I

principal

S

6

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

S

7

OCUPAT

polițist

local

I

principal

S

8

temporar

vacant

polițist

local

I

asistent

S

9

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

S

10

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

11

temporar

vacant

polițist

local

ni

superior

M

12

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

13

OCUPAT

polițist

local

in

principal

M

14

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

15

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

16

VACANT

polițist

local

i

superior

S

17

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

18

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M


19

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

20

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

21

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

22

OCUPAT

polițist

local

i

debutant

S

Biroul Auto Abandonate și Fără Stăpân

1

OCUPAT

șef birou (polițist local)

i

S

2

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

S

3

VACANT

polițist

local

i

debutant

S

4

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

5

VACANT

polițist

local

m

asistent

M

6

OCUPAT

polițist

local

i

debutant

S

7

OCUPAT

polițist

local

i

principal

s

Biroul Relații cu Asociațiile de Proprietari și Evidența Persoanelor

1

OCUPAT

șef birou (polițist local)

i

s

167

168

169

170

171

172

173

174


175

176


177

178

179

180


2

temporar

vacant

polițist

local

I

principal

S

3

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

S

4

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

S

5

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

s

6

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

7

VACANT

polițist

local

I

superior

S

8

OCUPAT

polițist

local

I

debutant

s

9

OCUPAT

referent

IA

M

Compartiment

Armament

1

OCUPAT

polițist

local

I

principal

s

2

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

s

Serviciul Intervenții Rapide

1

temporar

ocupat

șef serviciu (polițist local)

I

s

2

OCUPAT

polițist

local

I

principal

s

3

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

s

4

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

s


5

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

6

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

7

OCUPAT

polițist

local

ni

superior

M

8

OCUPAT

polițist

local

ni

superior

M

9

OCUPAT

polițist

local

ni

superior

M

10

OCUPAT

polițist

local

ni

superior

M

11

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

12

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

13

OCUPAT

polițist

local

in

superior

M

14

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

15

OCUPAT

polițist

local

in

principal

M

16

OCUPAT

polițist

local

ni

principal

M

17

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

18

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

19

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

20

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207


21

OCUPAT

polițist

local

I

principal

S

22

OCUPAT

polițist

local

ffl

principal

M

23

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

S

Biroul însoțire și Protecție

1

temporar

ocupat

șef birou (polițist local)

I

s

2

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

3

OCUPAT

polițist

local

in

superior

M

4

OCUPAT

polițist

local

in

principal

M

5

OCUPAT

polițist

local

in

asistent

M

6

OCUPAT

polițist

local

in

superior

M

7

VACANT

polițist

local

i

debutant

S

Compartiment Bunuri Confiscate

1

OCUPAT

inspector de specialitate

IA

S

DIRECȚIA

INSPECȚIE

1

VACANT

director executiv (polițist local)

i

S


Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

1

OCUPAT

șef serviciu (polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist

local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist

local

I

superior

S

4

OCUPAT

polițist

local

I

principal

S

5

OCUPAT

polițist

local

I

principal

S

6

OCUPAT

polițist

local

I

principal

S

7

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

8

OCUPAT

polițist

local

i

superior

S

9

OCUPAT

polițist

local

i

principal

S

10

OCUPAT

polițist

local

i

principal

S

11

OCUPAT

polițist

local

i

principal

S

12

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

Biroul Protecția Mediului

1

VACANT

șef birou (polițist local)

i

S

2

OCUPAT

polițist

local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist

local

I

superior

S

4

temporar

vacant

polițist

local

I

superior

S

5

OCUPAT

polițist

local

I

principal

S

6

OCUPAT

polițist

local

I

principal

s

7

OCUPAT

polițist

local

I

principal

s

8

OCUPAT

polițist

local

I

principal

s

Biroul Activități Comerciale

1

temporar

ocupat

șef birou (polițist local)

I

s

2

temporar

ocupat

polițist

local

I

asistent

s

3

OCUPAT

polițist

local

n

superior

SSD

4

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

5

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

6

temporar

vacant

polițist

local

i

asistent

S

7

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

S

8

OCUPAT

polițist

local

i

asistent

S

237


238


239


240

241

242

243

244

245

246

247


9

VACANT

polițist

local

I

asistent

S

DIRECȚIA

SUPORT

OPERAȚIONAL

1

OCUPAT

director executiv (polițist local)

I

S

Serviciul

Managementul

Documentelor,

Protecția Documentelor Clasificate, Registratură, Petiții

1

OCUPAT

șef serviciu

I

s

Biroul Relații cu Publicul și Mass Media

1

VACANT

șef birou (polițist local)

I

s

2

OCUPAT

polițist

local

I

asistent

s

3

OCUPAT

inspector de specialitate

IA

s

4

OCUPAT

inspector de specialitate

I

s

5

OCUPAT

referent

IA

M

6

temporar

ocupat

referent

I

M

7

OCUPAT

referent

n

M

8

OCUPAT

polițist

local

I

principal

s


248


249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260 261


Serviciul Management Resurse Umane

1

temporar

ocupat

șef serviciu

I

S

Biroul Resurse Umane, Pregătire Profesională și Protecția Muncii

1

temporar

ocupat

șef birou

I

S

2

temporar

vacant

consilier

I

superior

S

3

temporar

vacant

consilier

I

superior

s

4

OCUPAT

consilier

I

superior

s

5

OCUPAT

referent

m

superior

M

6

OCUPAT

inspector de specialitate

n

S

7

OCUPAT

consilier

i

superior

S

8

OCUPAT

consilier

i

superior

s

9

OCUPAT

referent

IA

M

10

OCUPAT

referent

IA

M

11

OCUPAT

consilier

i

principal

s

12

OCUPAT

inspector de specialitate

I

S

13

OCUPAT

consilier

i

principal

s

Serviciul Logistic și Urmărire Contracte

1

OCUPAT

șef

servici

u

S


263

264

265

266

267

268

269


270

271

272

273

274

275

276

277


278

279

280 281 282


2

OCUPAT

referent

IA

M

3

OCUPAT

referent

IA

M

4

OCUPAT

referent

IA

M

5

OCUPAT

muncitor

calificat

I

G

6

OCUPAT

muncitor

calificat

n

G

7

OCUPAT

muncitor

calificat

n

G

8

OCUPAT

muncitor

necalificat

M.N.

Serviciul Economic

1

OCUPAT

șef serviciu

I

S

2

OCUPAT

consilier

I

superior

S

3

temporar

vacant

inspector

I

principal

S

4

OCUPAT

inspector

I

asistent

S

5

OCUPAT

consilier

I

principal

S

6

OCUPAT

consilier

I

principal

S

7

OCUPAT

referent

IA

M

8

VACANT

consilier

juridic

I

asistent

S

Biroul Licitații Contracte

1

OCUPAT

șef birou

I

s

2

OCUPAT

inspector de specialitate

n

S

3

OCUPAT

inspector

I

asistent

s

4

OCUPAT

inspector

I

asistent

s

5

OCUPAT

referent

IA

M

6

OCUPAT

inspector de specialitate

n

S


Serviciul Poliția Animalelor

1

OCUPAT

șef serviciu (polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist

local

I

superior

S

3

OCUPAT

polițist

local

I

principal

S

4

OCUPAT

polițist

local

I

principal

S

5

temporar

vacant

polițist

local

I

principal

S

6

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

7

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

8

OCUPAT

polițist

local

m

superior

M

9

OCUPAT

polițist

local

m

principal

M

10

OCUPAT

polițist

local

ni

superior

M

11

OCUPAT

referent

IA

M

12

OCUPAT

muncitor

calificat

n

G

13

OCUPAT

muncitor

calificat

n

G

14

OCUPAT

polițist

local

m

asistent

M

15

OCUPAT

polițist

local

i

principal

S

Biroul pentru Gestionarea

Câinilor iară Stăpân

1

OCUPAT

șef birou (polițist local)

I

S

2

OCUPAT

polițist

local

I

superior

S

3

OCUPAT

muncitor

calificat

m

G

4

OCUPAT

muncitor

calificat

rv

G

5

OCUPAT

muncitor

calificat

IV

G

6

OCUPAT

muncitor

calificat

IV

G

*Totalul funcțiilor publice ocupate include și funcțiile publice temporar vacante și cele temporar vacante ocupate pe durată determinată **Totalul funcțiilor publice vacante include și funcțiile publice vacante ocupate temporar.

Număr de posturi

Ocu

pate

Vac

ante

Total

Funcția

Nr.total de demnitari

0

0

0

Nr.total de înalți funcționari publici

0

0

0

Nr.total de funcții publice de conducere

19

10

29

Nr.total de funcții publice de execuție

237

7

244

Nr.total de funcții contractuale de

conducere

1

0

1

Nr.total de funcții contractuale de execuție

30

0

30

Nr.total de posturi din cadrul Poliției Locale Sector 1

287

17

304

Nr. total de posturi potrivit

304